Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. decembra 2013

Hrana: Evropska komisija predstavila predloge o kloniranju živali in novih živilih

Evropska komisija je danes sprejela tri osnutke pravnih aktov o kloniranju živali in novih živilih, ki bodo zagotovili pravno varnost na tem področju. Dva predloga prepovedujeta uporabo tehnike kloniranja pri rejnih živalih v Evropski uniji1 in uvoz teh živalskih klonov. Prav tako bo prepovedano trženje živil iz živalskih klonov. Ta dva predloga naj bi obravnavala vprašanje dobrobiti živali in druge etične pomisleke v zvezi z uporabo te tehnike. Osnutek pravnega akta o novih živilih spreminja obstoječo uredbo o novih živilih. S predlogom naj bi se olajšal dostop novih in inovativnih živil do trga EU ter hkrati ohranila visoka raven varstva potrošnikov.

Evropski komisar za zdravje Tonio Borg je dejal: „Današnji pobudi o kloniranju živali sta realen in izvedljiv odgovor na pomisleke glede dobrobiti živali ter predstavo potrošnikov o hrani iz živalskih klonov. Spremembe pravil o novih živilih bodo vzpostavile učinkovitejši sistem. Ta bo potrošnikom v EU ponudil širok izbor živil in zagotovil ugodno okolje za evropsko živilsko industrijo.“

Ključni elementi pri kloniranju

Dokler obstajajo pomisleki glede dobrobiti živali, se v EU ne bo izvajalo kloniranje za kmetijske namene niti ne bo noben tak klon uvožen v EU.

Prvi osnutek direktive predvideva začasno prepoved uporabe tehnike kloniranja pri rejnih živalih ter prepoved dajanja na trg živih živalskih in zarodkovnih klonov. Drugi osnutek direktive zagotavlja, da se živila, kot so meso ali mleko iz živalskih klonov, ne dajejo na trg EU.

Kloniranje pa ne bo prepovedano na drugih področjih, na katerih je uporabo te tehnike mogoče utemeljiti, denimo v raziskovalne namene, zaradi ohranitve redkih pasem in ogroženih vrst ali uporabe živali za proizvodnjo zdravil ter medicinskih pripomočkov.

Ključni elementi pri novih živilih

Osnutek uredbe določa preprostejši, jasnejši in učinkovitejši postopek odobritve novih živil, enoten za celotno EU, ki naj bi omogočil, da bodo varna in inovativna živila hitreje dosegla trg EU.

Novo živilo na splošno pomeni živilo, ki se pred majem 1997 (tj. pred začetkom veljavnosti sedanje uredbe) ni v večjem obsegu uživalo v EU, zlasti pa živilo, proizvedeno z uporabo novih tehnik in tehnologij, kot so nanomateriali.

Posebne določbe se nanašajo tudi na živila, ki se niso tržila v EU, vendar imajo dolgo tradicijo varne uporabe v državah, ki niso članice EU. To ustvarja bolj uravnotežen sistem in pozitivno okolje za trgovino.

V osnutku uredbe je obravnavana tudi zaščita inovacij. V primeru inovacij bo prehrambno podjetje, ki je vložilo vlogo na podlagi novih znanstvenih dokazov, po novem sistemu lahko novo živilo tržilo 5 let, preden ga bodo lahko začeli proizvajati tudi drugi.

Naslednji koraki

Druge institucije EU, vključno z Evropskim parlamentom in Svetom, bodo proučile osnutke zakonodajnih aktov, ki jih je pripravila Komisija, ter v določenih rokih sprejele svoja stališča. V tej fazi je mogoče oceniti, da osnutki zakonodajnih aktov ne bodo začeli veljati pred letom 2016.

Ozadje

Kloniranje živali je razmeroma nova tehnika reprodukcije živali. Kloniranje ne vključuje genskih sprememb in tudi klon ni gensko spremenjeni organizem. S tehniko kloniranja se ne izboljšuje proizvodnost živali. Vendar pa se lahko rejci odločijo za kloniranje zaradi povečanja količine reprodukcijskega materiala (semena ali zarodkov) posebno dragocene živali.

Danes se kloniranje ne uporablja za proizvodnjo živil. Trenutno je v EU v skladu z uredbo o novih živilih za trženje živil iz klonov potrebna odobritev pred dajanjem na trg na podlagi znanstvene ocene varnosti hrane, ki jo izvede Evropska agencija za varnost hrane (EFSA). Doslej še noben evropski niti tuji nosilec živilske dejavnosti ni zaprosil za odobritev dajanja na trg živil, proizvedenih s tehniko kloniranja.

EFSA je leta 2008 izvedla znanstveno oceno tveganja v zvezi s kloniranjem in ugotovila, da ni znakov, ki bi kazali na razlike v varnosti mesa in mleka klonov in njihovih potomcev v primerjavi z mesom in mlekom tradicionalno vzrejenih živali. To mnenje je bilo potrjeno v letih 2009, 2010 in 2012.

Raziskovalci uporabljajo kloniranje pri nekaterih raziskavah. Reprodukcijski material (seme in zarodki) in živila (meso, mleko) iz teh klonov se ne dajejo na trg.

Več informacij:

Kloniranje in nova živila: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/initiatives_en.htm.

EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm.

Eurobarometer: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf.

http://ec.europa.eu/food/food/resources/docs/eurobarometer_cloning_sum_en.pdf.

MEMO/13/1170

Spremljajte nas na Twitterju:

@EU_Consumer ali @EU_Health

Kontakta:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Govedo, prašiči, ovce, koze in enoprsti kopitarji.


Side Bar