Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. joulukuuta 2013

Elintarvikkeet: komissio esittää eläinten kloonausta ja uuselintarvikkeita koskevat ehdotukset

Euroopan komissio hyväksyi tänään kolme eläinten kloonausta ja uuselintarvikkeita koskevaa lakiluonnosta, jotka tuovat alalle oikeusvarmuutta. Kahdella ehdotuksella kielletään kloonaustekniikan käyttö tuotantoeläimiin1 EU:ssa ja tällaisten kloonattujen eläinten tuonti. Myös kloonatuista eläimistä saatujen elintarvikkeiden kaupan pitäminen kielletään. Ehdotuksilla pyritään parantamaan eläinten hyvinvointia ja puuttumaan muihin tämän tekniikan käyttöön liittyviin eettisiin ongelmiin. Uuselintarvikkeita koskevalla lakiluonnoksella tarkistetaan voimassa olevaa uuselintarvikeasetusta niin, että parannetaan uusien ja innovatiivisten elintarvikkeiden pääsyä EU:n markkinoille mutta säilytetään edelleen korkeatasoinen kuluttajansuoja.

Terveysasioista vastaavan komissaarin Tonio Borgin mukaan näillä eläinten kloonausta koskevilla aloitteilla vastataan realistisella ja toimivalla tavalla eläinten hyvinvointia koskeviin huolenaiheisiin sekä kuluttajien käsityksiin, jotka liittyvät kloonatuista eläimistä saataviin elintarvikkeisiin. ”Uuselintarvikeasetuksen muutoksilla saadaan aikaan toimivampi järjestelmä, joka hyödyttää EU:n kuluttajia tarjoamalla laajemman elintarvikevalikoiman ja tarjoaa suotuisan toimintaympäristön Euroopan elintarviketeollisuudelle”, hän jatkoi.

Kloonaukseen liittyvät keskeiset tekijät

EU:ssa ei tehdä eläintuotantoon liittyvää kloonausta, eikä kloonattuja eläimiä tuoda maahan, ennen kuin eläinten hyvinvointiin liittyvät sitkeät ongelmat poistuvat.

Ensimmäisessä direktiiviluonnoksessa esitetään tilapäisesti kiellettäväksi kloonaustekniikan käyttö tuotantoeläimiin sekä elävien kloonattujen eläinten ja kloonattujen alkioiden saattaminen markkinoille. Toisella direktiiviluonnoksella varmistetaan, että kloonatuista eläimistä saatuja elintarvikkeita, kuten lihaa tai maitoa, ei saateta EU:n markkinoille.

Jos kloonaustekniikan käyttö on perusteltua, kloonausta ei kuitenkaan kielletä seuraavia tarkoituksia varten: tutkimus, harvinaisten rotujen ja uhanalaisten lajien säilyttäminen tai eläinten käyttö lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden valmistamista varten.

Uuselintarvikkeisiin liittyvät keskeiset tekijät

Asetusluonnoksen mukaan uuselintarvikkeisiin sovelletaan yksinkertaisempaa, selvempää ja tehokkaampaa hyväksyntämenettelyä keskitetysti EU:n tasolla; näin on tarkoitus mahdollistaa turvallisten ja innovatiivisten elintarvikkeiden nopeampi saaminen EU:n markkinoille.

Uuselintarvikkeilla tarkoitetaan yleisesti elintarvikkeita, joita ei kulutettu EU:ssa merkittävästi ennen toukokuuta 1997 eli ennen nykyisen asetuksen voimaantuloa, ja erityisesti elintarvikkeita, jotka on tuotettu käyttäen uutta teknologiaa, kuten nanomateriaaleja.

Lisäksi annetaan erityissäännöksiä elintarvikkeista, joita ei ole pidetty EU:ssa kaupan mutta joilla on turvallinen käyttöhistoria EU:n ulkopuolella. Näin luodaan tasapuolisempi ja positiivisempi toimintaympäristö kaupalle.

Lakiluonnoksessa otetaan huomioon myös innovoinnin suojaaminen. Jos innovaation perustana on uusi tieteellinen tieto, uudessa järjestelmässä elintarvikealan yritys, joka toimittaa hakemuksen, saa luvan pitää elintarviketta kaupan viisi vuotta ennen kuin muut voivat tuottaa sitä.

Seuraavat vaiheet

Muut EU:n toimielimet, mukaan luettuina Euroopan parlamentti ja neuvosto, käsittelevät komission lainsäädäntöluonnosta ja hyväksyvät kantansa aikanaan. Tässä vaiheessa voidaan arvioida, että lainsäädäntö tulisi voimaan aikaisintaan vuonna 2016.

Tausta

Eläinten kloonaus on suhteellisen uusi tekniikka eläinten lisäämiseksi. Kloonaukseen ei liity geneettistä muuntamista eli klooni ei siis ole muuntogeeninen organismi, eikä kloonaustekniikalla paranneta eläimen suorituskykyä. Eläinjalostajat voivat kuitenkin harkita kloonauksen käyttöä erityisen arvokkaan eläimen lisäysaineiston (siemennesteen tai alkioiden) määrän lisäämiseen.

Kloonausta ei käytetä tällä hetkellä elintarviketuotannossa. Kloonatuista eläimistä saatujen elintarvikkeiden myynti EU:ssa edellyttäisi uuselintarvikeasetuksen mukaista markkinoille saattamista edeltävää hyväksyntää EFSAn (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen) tekemän elintarvikkeen turvallisuutta koskevan tieteellisen arvioinnin perusteella. Tähän mennessä yksikään eurooppalainen tai ulkomainen elintarvikealan toimija ei ole hakenut hyväksyntää kloonaustekniikalla tuotetun elintarvikkeen markkinoille saattamista varten.

EFSA teki vuonna 2008 kloonausta koskevan tieteellisen riskinarvioinnin ja päätteli, että kloonatuista elämistä ja niiden jälkeläisistä sekä perinteisesti kasvatetuista eläimistä saadun lihan tai maidon turvallisuudessa ei ole eroja. Lausunto vahvistettiin vuosina 2009, 2010 ja 2012.

Tutkijat käyttävät kloonausta joissakin tutkimuksissa. Näistä klooneista saatua lisäysaineistoa (siemennestettä ja alkioita) ja elintarvikkeita (lihaa ja maitoa) ei saateta markkinoille.

Lisätietoja:

Kloonaus ja uuselintarvikkeet:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/initiatives_en.htm

EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm

Eurobarometri: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf.

http://ec.europa.eu/food/food/resources/docs/eurobarometer_cloning_sum_en.pdf

MEMO/13/1170

Twitter:

@EU_Consumer or @EU_Health

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Naudat, siat, lampaat, vuohet ja hevoset


Side Bar