Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. detsember 2013

Toit: komisjon esitab ettepanekud loomade kloonimise ja uuendtoidu kohta

Euroopa Komisjon võttis täna vastu kolme õigusakti eelnõud, mille eesmärk on pakkuda õiguskindlust loomade kloonimise ja uuendtoidu valdkonnas. Kahe ettepanekuga keelatakse ELis kasutada kloonimistehnoloogiat põllumajandusloomade puhul,1 samuti keelatakse ära selliste kloonitud loomade import. Ühtlasi keelatakse turustada kloonitud loomadelt saadud toitu. Ettepanekute eesmärk on pöörata tähelepanu loomade heaolule ja eetilistele valikutele kloonimistehnoloogia kasutamisel. Uuendtoitu käsitleva õigusakti eelnõu puhul vaadati läbi kehtiv uuendtoidu määrus ning püüti parandada uue ja uuendusliku toidu juurdepääsu ELi turule, säilitades samal ajal kõrgetasemelise tarbijakaitse.

ELi tervishoiuvolinik Tonio Borg ütles: „Tänased loomade kloonimise teemalised algatused on reaalne ja tegelikkuses toimiv vastus loomade heaoluga seotud probleemidele ning tarbijate suhtumisele kloonitud loomade toiduks kasutamisse. Uuendtoidu valdkonnas tehtavate muudatustega luuakse märksa tõhusam süsteem. Selle abil pakutakse ELi tarbijatele laiemat toiduainetevalikut ja soodsam keskkond Euroopa toiduainetööstusele.”

Olulised üksikasjad kloonimise kohta

Seni kuni loomade heaolu probleem ei ole lahendust leidnud, ei tohi ELis loomi põllumajanduslikel eesmärkidel kloonida ega kloonitud loomi importida.

Esimese direktiivi eelnõuga nähakse ette kloonimistehnika kasutamise ajutine keelamine põllumajandusloomade puhul, samuti kloonitud elusloomade ja embrüokloonide turulelaskmine. Teise direktiivi eelnõuga tagatakse, et ELi turule ei lasta toiduks mõeldud liha või piima, mis on saadud kloonitud loomadelt.

Siiski ei keelustata kloonimist sellistel eesmärkidal nagu teadusuuringud, haruldaste ja ohustatud liikide kaitse või loomade kasutamine farmaatsiatoodete ja meditsiiniseadmete tootmiseks, kui vastava tehnoloogia kasutamine on põhjendatud.

Olulised üksikasjad uuendtoidu kohta

Määruse eelnõu kohaselt peaks ELi tsentraliseeritud lubade andmise menetlus olema lihtsam, selgem ja tõhusam ning see peaks aitama ohutul ja uuenduslikul toidul kiiremini ELi turule jõuda.

Uuendtoidu puhul viidatakse üldiselt toidule, mida ei ole ELis enne 1997. aasta maid (st enne käesoleva määruse jõustumist) ulatuslikult tarbitud, ning eelkõige toidu tootmisele uuenduslike meetodite ja tehnoloogiate abil (näiteks nanomaterjalid).

Sellise toidu puhul, mida ei turustata ELis, kuid mida on väljaspool ELi asuvates riikides varem ohutult kasutatud, on ette nähtud erisätted. Sellega luuaks kaubanduse jaoks paremini tasakaalustatud süsteem ja positiivne keskkond.

Õigusakti eelnõu üks mõte on ka uuenduslikkuse kaitsmine. Uue süsteemiga nähakse ette, et juhul kui uuenduslik toit põhineb uutel teadusarengutel, antakse taotluse esitanud toidukäitlejatele luba toitu turustada viis aastat enne seda, kui muud ettevõtted seda tootma hakkavad.

Edasised sammud

Komisjoni õigusakti eelnõu arutatakse teistes ELi institutsioonides, sealhulgas Euroopa Parlamendis ja nõukogus, ning viimased esitavad seejärel oma seisukoha. Praeguses etapis võib eeldada, et kõnealuse õigusakti eelnõu jõustub kõige varem 2016. aastal.

Taustteave

Loomade kloonimine on võrdlemisi uus viis loomade paljundamiseks. Kloonimine ei hõlma geneetilist muundamist. Klooni puhul ei ole tegemist GMOga. Kloonimine ei muuda loomade omadusi paremaks. Tõuaretuse seisukohalt võib kloonimist käsitada kui eriti väärtuslike loomade reproduktiivse materjali (sperma ja embrüod) koguse suurendamist.

Täna veel kloonimist toidu tootmisel ei kasutata. Praeguse seisuga on ELis kloonitud loomadelt saadava toidu turustamiseks vaja uuendtoidu määruse alusel toimuvat turustamiseelset heakskiitmist, mis põhineb Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) teaduslikul toiduohutuse hindamisel. Seni ei ole ükski Euroopa ega välisriikide toidukäitleja veel taotlenud luba kloonimistehnika abil toodetud toidu turulelaskmiseks.

EFSA teostas teadusliku riskihindamise kloonimise kohta 2008. aastal ja jõudis järeldusele, et kloonitud loomade ja nende järglaste puhul ei esine liha ja piima toiduohutuse osas mingeid erinevusi võrreldes tavapäraselt kasvatatud loomadega. See arvamus leidis kinnitust ka 2009., 2010. ja 2012. aastal.

Teadustöötajad kasutavad kloonimist teatavate uuringute tegemiseks. Kloonitud loomadelt saadavat reproduktiivset materjali (sperma ja embrüod) ning toitu (liha, piim) turule ei lasta.

Lisateavet saab järgmistelt veebisaitidelt:

Kloonimine ja uuendtoit: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/initiatives_en.htm

Euroopa Toiduohutusamet: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm

Eurobaromeeter: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf.

http://ec.europa.eu/food/food/resources/docs/eurobarometer_cloning_sum_en.pdf

MEMO/13/1170

Jälgige meid Twitteris:

@EU_Consumer või @EU_Health

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 22 9871 66)

Aikaterini Apostola (+32 22 98 76 24)

1 :

Veised, sead, lambad, kitsed ja hobuslased.


Side Bar