Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. december 2013

Fødevarer: Kommissionen fremsætter forslag om kloning af dyr og om nye fødevarer

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget tre lovforslag om kloning af dyr og om nye fødevarer, som vil skabe retssikkerhed på dette område. To af forslagene indebærer et forbud mod kloning af landbrugsdyr1 i EU og mod at importere sådanne dyrekloner. Også markedsføring af fødevarer fra dyrekloner vil blive forbudt. Disse forslag har til formål at imødekomme en række hensyn vedrørende dyrevelfærd og andre etiske problemstillinger i tilknytning til kloning. Med lovforslaget om nye fødevarer revideres den eksisterende forordning om nye fødevarer, idet formålet er at lette adgangen for nye og innovative fødevarer til EU-markedet, samtidig med at der opretholdes et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Tonio Borg, EU-kommissær for sundhed, udtalte: "Dagens initiativer vedrørende kloning af dyr tilgodeser dyrevelfærdshensyn og imødekommer - på realistisk og praktisk gennemførlig vis - forbrugernes holdninger til fødevarer fra dyrekloner. Ændringerne i sektoren for nye fødevarer vil skabe et mere effektivt system. Dette vil gavne EU's forbrugere, som sikres et bredt udvalg af fødevarer, ligesom det vil skabe gunstige betingelser for Europas fødevareindustri."

Nøgleoplysninger om kloning

Der vil ikke blive foretaget kloning til landbrugsformål i EU, og der vil heller ikke blive importeret sådanne kloner, så længe der stadig er betænkeligheder mht. dyrevelfærden.

Med det ene direktivforslag indføres der et midlertidigt forbud mod kloning af landbrugsdyr og mod markedsføring af levende dyrekloner og embryokloner. Med det andet direktivforslag sikres det, at fødevarer såsom kød og mælk fra dyrekloner ikke markedsføres i EU.

Kloning vil dog ikke være forbudt, hvis formålet er f.eks. forskning, bevarelse af sjældne racer og truede arter eller anvendelse af dyr til fremstilling af lægemidler og medicinsk udstyr, i det omfang anvendelse af denne teknik kan begrundes.

Nøgleoplysninger om nye fødevarer

Med den foreslåede forordning vil nye fødevarer være omfattet af en enklere, klarere og mere effektiv godkendelsesprocedure, som er centraliseret på EU-plan. Dermed skulle sikre og innovative fødevarer hurtigere kunne komme på hylderne i EU.

Med nye fødevarer menes der generelt fødevarer, som ikke blev anvendt til konsum i væsentligt omfang i EU før maj 1997, dvs. før den nuværende forordning trådte i kraft - især fødevarer, der er fremstillet ved hjælp af nye teknikker og teknologier, f.eks. nanomaterialer.

Der indføres også særlige bestemmelser for fødevarer, der ikke er blevet markedsført i EU, men som har en langvarig sikker anvendelse i lande uden for EU. Dette skaber et mere velafbalanceret system og gunstige handelsbetingelser.

Et andet element i den foreslåede lovgivning er beskyttelse af innovation. Det nye system indebærer, at en fødevarevirksomhed, som - understøttet af nye videnskabelige tiltag - har indgivet en ansøgning for en innovativ fødevare, må markedsføre den pågældende fødevare i 5 år, inden andre må fremstille den.

De næste skridt

Andre EU-institutioner, herunder Europa-Parlamentet og Rådet, vil behandle Kommissionens lovforslag og vil til sin tid vedtage deres respektive holdninger. På nuværende tidspunkt virker det sandsynligt, at den foreslåede lovgivning tidligst vil træde i kraft i 2016.

Baggrund

Kloning af dyr er en forholdsvis ny teknik til reproduktion af dyr. Kloning indebærer ikke genmodifikation. En klon er ikke en GMO. Kloning forbedrer ikke et dyrs ydeevne. For opdrættere kan kloning imidlertid være et middel til at øge mængden af formeringsmateriale (sæd og embryoner) fra et særlig værdifuldt dyr.

Kloning anvendes ikke på nuværende tidspunkt til fødevareproduktion. Markedsføring af fødevarer fra kloner i EU ville i dag kræve en forhåndsgodkendelse i henhold til forordningen om nye fødevarer - baseret på en videnskabelig vurdering af fødevaresikkerheden fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). Endnu har ingen europæiske eller udenlandske fødevarevirksomheder ansøgt om tilladelse til at markedsføre fødevarer, der er fremstillet ved hjælp af kloning.

EFSA gennemførte i 2008 en videnskabelig risikovurdering af kloning og konkluderede, at der ikke kunne konstateres forskelle i fødevaresikkerheden mellem kød og mælk fra klonede dyr og deres afkom og konventionelt avlede dyr. Konklusionen i denne udtalelse blev bekræftet i 2009, 2010 og 2012.

Forskere anvender kloning i forbindelse med visse undersøgelser. Formeringsmateriale (sæd og embryoner) og fødevarer (kød og mælk) fra disse kloner markedsføres ikke.

Yderligere oplysninger:

Kloning og nye fødevarer: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/initiatives_en.htm

EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm

Eurobarometer: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf

http://ec.europa.eu/food/food/resources/docs/eurobarometer_cloning_sum_en.pdf

MEMO/13/1170

Følg os på Twitter:

@EU_Consumer eller @EU_Health

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien.


Side Bar