Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. prosince 2013

Potraviny: Komise předkládá návrhy týkající se klonování zvířat a nových potravin

Evropská komise dnes přijala tři návrhy právních předpisů týkající se klonování zvířat a nových potravin, které zajistí právní jistotu v této oblasti. Dva návrhy povedou k zákazu technologie klonování pro hospodářská zvířata chovaná v EU1 a dovoz těchto klonovaných zvířat. Bude zakázán rovněž prodej potravin vyrobených z klonovaných zvířat. Záměrem těchto návrhů je zabývat se dobrými životními podmínkami zvířat a jinými etickými otázkami spojenými s použitím uvedené technologie. Návrh legislativy o nových potravinách je revizí stávajícího nařízení o nových potravinách, jejímž cílem je zlepšit přístup nových a inovativních potravin na trh EU a současně udržet vysokou úroveň ochrany spotřebitele.

Tonio Borg, komisař EU odpovědný za zdraví uvedl „Současné iniciativy v oblasti klonování zvířat jsou reakcí na obavy o dobré životní podmínky zvířat a stejně realisticky a z praktického hlediska se snaží reagovat na to, jak spotřebitelé vnímají potraviny z klonovaných zvířat. Změny v oblasti nových potravin povedou k vytvoření účinnějšího systému. Ten spotřebitelům v EU nabídne výhodu širšího výběru potravin a vytváří příznivé prostředí pro evropský potravinářský průmysl.“

Klíčové prvky týkající se klonování

V EU nebude probíhat žádné klonování pro chovné účely, a pokud budou existovat obavy o dobré životní podmínky zvířat, nebudou klonovaná zvířata ani dovážena.

V prvním návrhu směrnice se počítá s dočasným zákazem používání technologie klonování na hospodářských zvířatech a také se zákazem uvádění živých klonovaných zvířat a klonovaných embryí na trh. Druhý návrh směrnice zajišťuje, aby nebyly na trh EU uváděny potraviny, jako je maso nebo mléko, z klonovaných zvířat.

Klonování však nebude zakázáno pro účely výzkumu, zachování vzácných chovů a ohrožených druhů nebo při využití zvířat pro výrobu farmaceutických produktů a zdravotnických prostředků, kdy lze použití této technologie ospravedlnit.

Klíčové prvky týkající se nových potravin

Podle návrhu nařízení se bude na nové potraviny vztahovat jednodušší, zřetelnější a účinnější schvalovací postup centralizovaný na úrovni EU, který by měl umožnit, aby se bezpečné a inovativní potraviny dostaly na trh EU rychleji.

Jako nové potraviny se obecně označují potraviny, které nebyly do května 1997, tj. před vstupem stávajícího nařízení v platnost, v EU konzumovány ve významné míře, a zejména potraviny vyráběné za použití nových technik a technologií, jako jsou nanomateriály.

Byla vypracována rovněž zvláštní ustanovení pro potraviny, které nejsou v EU prodávány, ale jsou dlouhodobě bezpečně používány v zemích mimo EU. To povede ke vzniku vyváženějšího systému a příznivého prostředí pro obchod.

Uvedený návrh zavádí rovněž ochranu inovací. Podle nového systému potravinářský podnik, který v případě inovace založené na novém vědeckém vývoji podá žádost, získá povolení prodávat potravinu po dobu 5 let, než ji budou moci vyrábět ostatní.

Další kroky

K právním předpisům, které Komise navrhla, se nyní vyjádří další orgány EU, včetně Evropského parlamentu a Rady, které k němu v přiměřené lhůtě zaujmou svá stanoviska. V této fázi lze odhadovat, že navržené právní předpisy vstoupí v platnost nejdříve v roce 2016.

Souvislosti

Klonování zvířat je poměrně nová reprodukční technika. Klonování neobnáší žádné genetické modifikace a klon není geneticky modifikovaným organismem. Technologie klonování nezvyšuje výnosnost zvířete. Chovatelé však přesto mohou klonování zvážit, pokud chtějí zvýšit množství reprodukčního materiálu (spermií nebo embryí) obzvláště hodnotného zvířete.

Klonování není v současnosti využíváno k výrobě potravin. V současné době by prodej potravin z klonovaných zvířat v EU podle nařízení o nových potravinách vyžadoval schválení před uvedením na trh na základě vědeckého posouzení bezpečnosti potravin provedeného Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). O schválení prodeje potravin vyrobených s použitím technologie klonování doposud nepožádal žádný evropský ani zahraniční výrobce potravin.

EFSA provedl v roce 2008 vědecké posouzení rizika a dospěl k závěru, že z hlediska bezpečnosti potravin nebyl mezi masem a mlékem klonovaných zvířat a jejich potomstva a masem a mlékem zvířat chovaných tradičně zjištěn žádný rozdíl. Toto stanovisko bylo potvrzeno v letech 2009,2010 a 2012.

Vědci využívají klonování v rámci některých výzkumů. Reprodukční materiál (spermie a embrya) ani potraviny (maso, mléko) těchto klonů nejsou uváděny na trh.

Podrobnější informace:

Klonování a nové potraviny: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/initiatives_en.htm

Evropský úřad pro bezpečnost potravin http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm

Eurobarometr: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf

http://ec.europa.eu/food/food/resources/docs/eurobarometer_cloning_sum_en.pdf

MEMO/13/1170

Sledujte nás na Twitteru:

@EU_Consumer nebo @EU_Health

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Skot, prasata, ovce, kozy a koňovití.


Side Bar