Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 декември 2013 г.

Храни: Комисията внася предложение относно клонирането на животни и новите храни

Днес Европейската комисия прие три проекта на законодателни актове относно клонирането на животни и новите храни, с които ще се гарантира правната сигурност в този сектор. С две от предложенията в ЕС ще бъде забранено използването на техники за клониране на селскостопански животни1 и вносът на клонирани животни. Пускането на пазара на храни, получени от клонирани животни, също ще бъде забранено. Целта на предложенията е да се подобри хуманното отношение към животните и да се даде отговор и на други етични съображения във връзка с използването на подобни техники. В проекта на законодателен акт относно новите храни се преразглежда съществуващият Регламент за новите храни, с цел да бъде подобрен достъпът на нови и иновативни храни на пазара на ЕС, като същевременно се поддържа високо равнище на защита на потребителите.

Европейският комисар за здравеопазването Тонио Борг заяви: „Днешните инициативи във връзка с клонирането на животни са реалистичен и прагматичен отговор на опасенията по отношение на хуманното отношение към животните и на начина, по който потребителите възприемат храните от клонирани животни. С промените във връзка с новите храни ще се създаде по-ефективна система. Така на потребителите от ЕС ще се предложи възможност за по-голям избор на храни, а на хранително-вкусовата промишленост на Съюза — по-благоприятни условия за развитие.“

Основни елементи по отношение на клонирането

Докато има трайни съображения във връзка с хуманното отношение към животните, в ЕС няма да може да се извършва клониране за селскостопански цели, нито да се внасят клонирани животни.

В проекта на едната от директивите се съдържа временна забрана за използването на техники за клониране на селскостопански животни, както и за пускането на пазара на живи клонирани животни и клонирани техни ембриони. С проекта на втората директива се гарантира, че на пазара на ЕС не се пускат храни от клонирани животни, като месо или мляко.

Клонирането обаче не е забранено за научноизследователски цели, опазване на редки породи и застрашени видове или използването на животни за производството на лекарства и медицински изделия, когато използването на тази техника може да бъде обосновано.

Основни елементи по отношение на новите храни

Съгласно проекта на регламент новите храни подлежат на по-прости, по-ясни и по-ефективни процедури за получаване на разрешение, които са централизирани на равнище ЕС и следва да осигурят възможност до пазара на ЕС по-бързо да достигат безопасни иновативни храни. .

Обикновено под нови храни се разбира храни, които не са били консумирани в значителна степен в ЕС до май 1997 г., т.е. преди влизането в сила на сегашния регламент, и по-специално храни, произведени с помощта на нови технологии и техники, например наноматериалите.

Специални разпоредби са предвидени и за храните, които не са пуснати на пазара на ЕС, но се консумират безопасно в течение на дълги години в страни извън ЕС. Така се създава по-балансирана система и благоприятна среда за търговия.

Защитата на иновациите също е залегнала в проекта на законодателния акт. Съгласно новата система за иновации, подкрепени от нови научни достижения, предприятието от хранително-вкусовата промишленост, подало заявлението, ще получи правото да пуска на пазара съответната храна в продължение на 5 години, преди тя да може да се произвежда от други дружества.

Следващи стъпки

Другите институции на ЕС, включително Европейският парламент и Съветът, ще разгледат предложеното от Комисията законодателство и ще приемат своевременно становищата си по него. На настоящия етап може да се счита, че проектозаконодателството ще влезе в сила най-рано в началото на 2016 г.

Контекст

Клонирането на животни е сравнително нова техника за възпроизводство на животни. Клонирането не предполага генетични модификации. Клонингът не е генетично модифициран организъм. Клонирането не подобрява добивите от едно животно. Животновъдите могат обаче да прибягват до клониране, за да увеличат количеството на репродуктивния материал (сперма или ембриони) на дадено особено ценно животно.

Към днешна дата клонирането не се използва за производство на храна. В момента, за да се пусне в ЕС храна от клонирано животно, е необходимо предварително разрешение по Регламента за новите храни въз основа на научна оценка на безопасността от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Досега няма европейски или чуждестранни оператори от хранително-вкусовата промишленост, които да са подали заявления за разрешаване на пускането на пазара на храни, произведени чрез клониране.

През 2008 г. ЕОБХ направи научна оценка на риска по отношение на клонирането и заключи, че няма данни, които да сочат за наличието на разлика по отношение на безопасността на месото или млякото от клонирано животно и от тяхното потомство спрямо конвенционално развъжданите животни. Становището беше потвърдено през 2009, 2010 и 2012 г.

В научноизследователската дейност клонирането се използва за някои изследвания. Репродуктивният материал (сперма и ембриони) и храните (месо, мляко), получени от тези клонирани животни, не се пускат на пазара.

За повече информация:

Клониране и нови храни: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/initiatives_en.htm

EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm

Евробарометър: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf

http://ec.europa.eu/food/food/resources/docs/eurobarometer_cloning_sum_en.pdf

MEMO/13/1170

Следвайте ни в Twitter:

@EU_Consumer or @EU_Health

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Говеда, свине, овце, кози и коне


Side Bar