Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. detsember 2013

Parlamendi komisjon sillutab teed ühtse Euroopa raudteepiirkonna loomisele

Euroopa Komisjon väljendab heameelt täna Euroopa Parlamendi transpordi- ja turismikomisjonis (TRAN) vastu võetud aruannete üle, milles käsitletakse kuut õigusakti ettepanekut, mis kokku moodustavad „neljanda raudteepaketi”.

Liikuvuse- ja transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas rõhutas: „Tänane hääletus on oluline teetähis ühtse Euroopa raudteepiirkonna jaoks, mille loomise teeb võimalikuks transpordi- ja turismikomisjoni liikmete otsusekindlus. Hääletus annab hoogu edaspidistele aruteludele nõukogus Kreeka eesistumise ajal. Lõpp-eesmärk on pakkuda Euroopas parema kvaliteediga ja laiema valikuga konkurentsivõimelisi raudteeveoteenuseid.”

Raudtee on ELi transpordisüsteemi lahutamatu osa, mis mängib olulist rolli selliste transpordialaste probleemide lahendamisel nagu nõudluse suurenemine transporditeenuste järele, liiklusummikud, kütusega varustatus ja süsinikdioksiidiheite vähendamine. Kuid paljudes liikmesriikides on raudteeveoteenuste valdkonnas praegu paigalseis või langus. Seepärast tegi komisjon 2013. aasta jaanuaris ettepaneku võtta kaugeleulatuvaid meetmeid, et suurendada innovatsiooni osatähtsust ELi raudteedel, avada ELi reisijateveo siseturud konkurentsile ning viia ellu põhjalikud tehnilised ja struktuurireformid (IP/13/65).

Seoses paketi tehniliste küsimustega (ohutust ja koostalitlusvõimet käsitlevad direktiivid ja Euroopa Raudteeagentuuri käsitlev määrus) kinnitas komisjon vajadust töötada välja ühtsed Euroopa eeskirjad ja kõrvaldada olemasolevad halduslikud ja tehnilised tõkked. Seda tehakse eelkõige tugevdades Euroopa Raudteeagentuuri (ERA), mis muutub universaalteenuse osutajaks, kes annab välja üleeuroopalisi lubasid raudteeveeremi turule laskmiseks ning üleeuroopalisi ohutustunnistusi ELi ettevõtjatele. See aitab vältida diskrimineerimist, suurendada mastaabisäästu ning vähendada kogu EL-is aktiivselt tegutsevate raudteeveo-ettevõtjate halduskulusid ja menetlusi. Praegu annavad ohutuslube ja -tunnistusi välja liikmesriigid ise.

Seoses paketi turgu käsitlevate küsimustega (valitsemistava ja turu avamist käsitlevad direktiivid ning avaliku teenindamise kohustust käsitlev määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus 1192/69) järgib komisjon ettevaatlikumat lähenemisviisi.

Komisjonil on hea meel, et transpordi- ja turismikomisjon

  • kiitis heaks eesmärgi avada alates 2019. aastast kaubanduslike reisijatevedude siseturud konkurentsile;

  • aitab tagada taristuettevõtja tegelikku sõltumatust kõigis tema tegevustes, võimaldades samal ajal liikmesriikidele suuremat paindlikkust tugevdades riiklike raudteetransporti reguleerivate asutuste rolli;

  • kinnitas selged eeskirjad, millega tagatakse vertikaalselt integreeritud struktuuride finantsläbipaistvus ning mis on hädavajalikud, et tagada võrdne ja mittediskrimineeriv juurdepääs raudteevõrgule;

  • kinnitas põhimõtet, et avaliku teenindamise lepingud tuleks allutada konkurentsile.

Siiski oleks komisjon eelistanud, et võimalusi raudtee otselepingute sõlmimiseks oleks vähem, ning jätkab koostööd kaasseadusandjatega, et saavutada tasakaalustatum lähenemisviis.

Edasised sammud

Kava kohaselt hääletatakse paketi üle Euroopa Parlamendi täiskogul 2014. aasta veebruaris ja nõukogu jätkab Kreeka eesistumise ajal tööd Euroopa Raudteeagentuuri käsitleva määrusega ning ettepanekutega, mis käsitlevad turgude avamist ja haldamist.

Lisateave

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar