Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 februari 2013

Kommissionen uppmanar EU-länderna att inrikta sig på social investering för tillväxt och social sammanhållning

Europeiska kommissionen uppmanar EU-länderna att prioritera sociala investeringar och modernisera sina välfärdsstater. Detta innebär bättre resultat genom strategierna för aktiv inkludering och ett mer effektivt och ändamålsenligt utnyttjande av budgetmedlen för socialpolitiska åtgärder. Uppmaningen görs i ett meddelande om social investering för tillväxt och sammanhållning som nyligen antogs av kommissionen.

Meddelandet ger också EU-länderna vägledning om hur man på bästa sätt kan använda EU:s ekonomiska stöd, särskilt från Europeiska socialfonden, för att uppnå de beskrivna målen. Kommissionen kommer att noggrant övervaka resultaten i de enskilda EU-ländernas sociala trygghetssystem genom den europeiska planeringsterminen och vid behov utforma rekommendationer för särskilda länder.

– Sociala investeringar är av avgörande betydelse om vi vill ta oss ur krisen starkare och med ökad sammanhållning och konkurrenskraft, säger László Andor, EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och social inkludering. Inom sina nuvarande budgetbegränsningar måste EU-länderna skifta fokus och inrikta sig på investeringar i humankapital och social sammanhållning. Detta kan göra verklig skillnad om vi vill uppnå konkreta framsteg med att förverkliga målen i Europa 2020-strategin. Socialpolitiska investeringar idag bidrar till att undvika att EU-länderna får betala ett mycket högre ekonomiskt och socialt pris i morgon.

De sociala konsekvenserna av dagens finansiella kris är mycket allvarliga. Det paket för sociala investeringar som kommissionen just lagt fram ger EU-länderna vägledning för en mer effektiv och ändamålsenlig socialpolitik i samband med de stora utmaningar de nu brottas med. Utmaningarna består av stora ekonomiska problem, ökad fattigdom och social utestängning liksom arbetslöshet, särskilt bland ungdomar. Dessa utmaningar kombineras med en åldrande befolkning och en lägre andel av befolkningen i arbetsför ålder, vilket ställer krav på långsiktigt bärkraftiga och tillräckliga nationella sociala trygghetssystem.

Paketet för sociala investeringar innehåller en rekommendation från kommissionen om att bekämpa barnfattigdom, där man efterlyser en integrerad strategi för barnvänliga sociala investeringar. Att investera i barn och ungdomar är särskilt effektivt för att bryta fattigdomsmönster och social utestängning som går i arv från generation till generation och för att förbättra människors möjligheter senare i livet.

Paketet för sociala investeringar utgörs av integrerade politiska ramar som beaktar de sociala, ekonomiska och statsfinansiella skillnaderna mellan EU-länderna. Tonvikten ligger på följande:

– Se till att de sociala trygghetssystemen tillgodoser människors behov vid kritiska tidpunkter under hela livet. Mer behöver göras för att minska risken för ett socialt sammanbrott och därmed undvika högre sociala utgifter i framtiden.

– En förenklad och mer riktad socialpolitik för att tillhandahålla adekvata och långsiktigt bärkraftiga system för social trygghet. Vissa länder visar upp bättre resultat än andra på det socialpolitiska området, trots en liknande eller lägre statsbudget, vilket visar att det finns utrymme för effektivare socialpolitiska utgifter.

– Förbättra strategierna för aktiv inkludering i EU-länderna. Bra barnomsorg och utbildning till rimligt pris, förebyggande av kort skolgång, fortbildning och stöd i arbetssökandet, bostadsbidrag och tillgänglig hälso- och sjukvård är alla politikområden som har en stark dimension av social investering.

Bakgrund

Paketet för sociala investeringar bygger på en analys av uppgifter (t.ex. 2012 års rapport om sysselsättning och social utveckling i Europa – se IP/5/13) och av befintlig god praxis som visar att EU-länder med ett starkt engagemang för sociala investeringar – dvs. förmåner och tjänster som stärker människors kompetens och möjligheter – har färre människor som befinner sig i riskzonen för fattigdom eller social utestängning, högre utbildningsnivåer, högre sysselsättning, lägre underskott och högre BNP per capita.

Paketet med sociala investeringar består av ett meddelande med de politiska ramarna, konkreta åtgärder för EU-länderna och kommissionen samt vägledning om utnyttjandet av EU-medel till stöd för reformerna. Meddelandet kompletteras med följande:

  • En rekommendation från kommissionen om att investera i barn och bryta det sociala arvet, med en integrerad politisk ram för att förbättra barns möjligheter.

  • Ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar med uppgifter om den demografiska och sociala utvecklingen och socialpolitikens roll när det gäller att hantera de sociala, ekonomiska och makroekonomiska utmaningar som EU står inför.

  • Ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar om uppföljning av 2008 års rekommendation från kommissionen om aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden.

  • Den tredje tvåårsrapporten om sociala tjänster av allmänt intresse för att hjälpa offentliga myndigheter och intressenter att förstå och genomföra de reviderade EU-reglerna om sociala tjänster

  • Ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar om omsorg, som presenterar utmaningarna och de politiska alternativ som står till buds.

  • Ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar om att bekämpa hemlöshet, där situationen för hemlöshet i EU förklaras och möjliga strategier övervägs.

  • Ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar om investeringar i hälso- och sjukvård, med strategier för att förbättra hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet och verkan i samband budgetåtstramningar när det gäller utgifter för offentlig hälso- och sjukvård. Här diskuteras också hur hälsa kan bidra till att förbättra humankapitalet och den sociala inkluderingen.

  • Ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar som beskriver hur Europeiska socialfonden kommer att bidra till att genomföra paketet för sociala investeringar.

Paketet för sociala investeringar bygger på den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning och kompletterar andra initiativ som kommissionen nyligen tagit för att anta EU:s sociala och ekonomiska utmaningar, nämligen sysselsättningspaketet, paketet för ungdomssysselsättning och vitboken om pensioner. Dessa initiativ har gett EU-länderna ytterligare vägledning om nationella reformer som behövs för att fullfölja de åtaganden och uppnå de fastställda målen i Europa 2020-strategin.

Läs mer

MEMO/13/117 och MEMO/13/118

Nyhetsinslag på GD Sysselsättning webbplats:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en

László Andors webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Följ László Andor på Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd: +32 2 299 41 07

Cécile Dubois: +32 2 295 18 83


Side Bar