Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 20. februārī

Sociālie ieguldījumi: Komisija aicina dalībvalstis veltīt uzmanību izaugsmei un sociālajai kohēzijai

Eiropas Komisija aicina dalībvalstis izvirzīt sociālos ieguldījumus par prioritāti un modernizēt to labklājības sistēmas. Tas nozīmē ieviest iedarbīgākas aktīvās integrācijas stratēģijas un efektīvāk un lietderīgāk izmantot sociālo budžetu. Šis aicinājums ir ietverts Komisijas nupat pieņemtajā paziņojumā par sociālajiem ieguldījumiem izaugsmes un kohēzijas veicināšanai.

Paziņojumā arī sniegti norādījumi dalībvalstīm par to, kā vislabāk izmantot ES finanšu atbalstu — galvenokārt Eiropas Sociālā fonda līdzekļus — noteikto mērķu sasniegšanai. Komisija Eiropas pusgada ietvaros rūpīgi sekos katras dalībvalsts sociālās aizsardzības sistēmas sniegumam un vajadzības gadījumā sniegs konkrētām valstīm paredzētus ieteikumus.

"Ja vēlamies, pārvarējuši krīzi, būt spēcīgāki, vienotāki un konkurētspējīgāki, ir jāveic sociālie ieguldījumi. Dalībvalstīm jāpievēršas ieguldījumiem cilvēkkapitālā un sociālajā kohēzijā — tādā mērā, kādā to darīt ļauj pašreizējie budžeta ierobežojumi. Ja vēlamies gūt taustāmus panākumus stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanā, šāda rīcība var sniegt vērā ņemamu labumu. Ja neveiksim sociālos ieguldījumus šodien, dalībvalstīm var nākties maksāt gan finansiāli, gan sociāli daudz augstāku cenu rīt," norādīja nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors.

Valdošās finanšu krīzes sociālās sekas ir ļoti nopietnas. Komisijas nupat izsludinātā Sociālo ieguldījumu pakete sniedz dalībvalstīm norādījumus, kā īstenot efektīvāku un iedarbīgāku sociālo politiku svarīgu aktuālo problēmu risināšanai. Šādas problēmas ir, piemēram, lielas finansiālās grūtības, aizvien lielāka nabadzība un sociālā atstumtība, kā arī rekordaugsts bezdarba līmenis, it sevišķi jaunu cilvēku vidū. Līdztekus problēma ir arī sabiedrību novecošanās un darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas ir pārbaudījums valstu sociālo sistēmu ilgtspējai un kvalitātei.

Sociālo ieguldījumu paketē ir ietverts arī Komisijas ieteikums par bērnu nabadzības problēmas risināšanu — aicinājums īstenot integrētu pieeju bērniem labvēlīgu sociālo ieguldījumu jomā. Ieguldījumi bērnos un jauniešos ir īpaši efektīvs līdzeklis, kā pārtraukt nabadzības un sociālās atstumtības ciklu, kas turpinās no paaudzes paaudzē, un sniegt iedzīvotājiem lielākas iespējas gūt panākumus vēlākos dzīves posmos.

Sociālo ieguldījumu pakete ir integrēts politiskais ietvars, kurā ņemta vērā dalībvalstu atšķirīgā sociālā, ekonomiskā un budžeta situācija. Tajā uzmanība galvenokārt veltīta turpmāk nosauktajiem aspektiem.

- Nodrošināšana, lai sociālās aizsardzības sistēmas atbilstu iedzīvotāju vajadzībām visos kritiskajos dzīves posmos. Ir aktīvāk jārīkojas, lai mazinātu sociālās disfunkcijas risku un tādējādi izvairītos no lielākiem sociālajiem izdevumiem nākotnē.

- Vienkāršāka un mērķtiecīgāka sociālā politika, lai nodrošinātu kvalitatīvas un ilgtspējīgas sociālās aizsardzības sistēmas. Ir valstis, kurās tiek panākti labāki sociālie rādītāji, lai gan to budžets nav lielāks kā citām valstīm vai pat ir mazāks; tas nozīmē, ka līdzekļus sociālās politikas jomā var ieguldīt efektīvāk.

- Dalībvalstu aktīvās integrācijas stratēģiju modernizācija. Politikas jomas, kurās liela nozīme ir sociālo ieguldījumu dimensijai, ir cenu ziņā pieejama bērnu aprūpe un izglītība, skolas priekšlaicīgas pamešanas novēršana, apmācība un palīdzība darba meklēšanā, atbalsts mājokļu jomā un veselības aprūpes pieejamība.

Vispārīga informācija

Sociālo ieguldījumu paketes pamatā ir datu (piemēram, 2012. gada pārskata par nodarbinātību un sociālo attīstību Eiropā — sk. IP/5/13) un esošās labās prakses analīze, kas liecina, ka dalībvalstīs, kuras apņēmīgi veic sociālos ieguldījumus — tas ir, iegulda pabalstos un pakalpojumos, kas nostiprina iedzīvotāju prasmes un spējas —, mazāka iedzīvotāju daļa ir pakļauta nabadzības vai sociālās atstumtības riskam, ir augstāki izglītības līmeņa un nodarbinātības rādītāji, mazāks budžeta deficīts un lielāks IKP uz vienu iedzīvotāju.

Sociālo ieguldījumu paketi veido paziņojums, kurā noteikts politiskais ietvars, konkrēti pasākumi, kas jāveic dalībvalstīm un Komisijai, un norādījumi par ES līdzekļu izmantošanu reformu atbalstam. Tam ir pievienots:

  • Komisijas ieteikums "Ieguldīšana bērnos: nelabvēlīgu apstākļu cikla pārtraukšana", kas ietver integrētu politisko ietvaru, kura mērķis ir sniegt bērniem lielākas iespējas gūt panākumus;

  • dienestu darba dokuments, kurā ietverti dati par demogrāfiskajām un sociālajām tendencēm un sociālās politikas lomu ES aktuālo sociālo, ekonomikas un makroekonomikas problēmu risināšanā;

  • dienestu darba dokuments par situāciju attiecībā uz Komisijas 2008. gada ieteikumu par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir atstumti no darba tirgus;

  • trešais "Divgadu ziņojums par vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem", kura mērķis ir palīdzēt publiskajām iestādēm un ieinteresētajām personām saprast un īstenot pārskatītos ES noteikumus par sociālajiem pakalpojumiem;

  • dienestu darba dokuments par ilgtermiņa aprūpi, kurā sniegta informācija par problēmām un potenciālajiem politikas risinājumiem;

  • dienestu darba dokuments par cīņu pret bezpajumtniecību, kurā izklāstīta Eiropas Savienībā valdošā situācija bezpajumtniecības jomā un piedāvātas potenciālās stratēģijas tās risināšanai;

  • dienestu darba dokuments par ieguldīšanu veselības jomā, kurā ietvertas stratēģijas veselības sistēmu efektivitātes un lietderības uzlabošanai, ņemot vērā valsts veselības aprūpes budžetu samazināšanos, un aplūkots jautājums, kā veselība var sekmēt cilvēkkapitāla pieaugumu un sociālo integrāciju; un

  • dienestu darba dokuments, kurā ieskicēts, kā Eiropas Sociālais fonds sekmēs Sociālo ieguldījumu paketes īstenošanu.

Sociālo ieguldījumu pakete turpina iestrādes, ko sniedza Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, un papildina citas pēdējā laika iniciatīvas, ko Komisija īsteno Eiropas sociālo un ekonomisko problēmu risināšanai, — Nodarbinātības paketi, Jauniešu nodarbinātības pasākumu paketi un Balto grāmatu par pensijām. Šīs iniciatīvas ir sniegušas dalībvalstīm papildu norādījumus par to, kādas reformas būtu jāīsteno valsts līmenī, lai ievērotu apņemšanos sasniegt pieņemtos stratēģijas "Eiropa 2020" mērķrādītājus.

Sīkāka informācija

MEMO/13/117 un MEMO/13/118

Jaunumi Nodarbinātības ĢD tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=lv.

Lāslo Andora tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm.

Lāslo Andors tviterī: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU.

Pasūtīt uz e-pastu Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter.

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07);

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83).


Side Bar