Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. vasario 20 d.

Socialinės investicijos. Komisija ragina valstybes nares telkti dėmesį į augimą ir socialinę sanglaudą

Europos Komisija paragino valstybes nares teikti pirmenybę socialinėms investicijoms ir modernizuoti savo gerovės valstybės sistemas. Tam reikia patobulinti aktyvios įtraukties strategijas ir užtikrinti, kad būtų veiksmingiau ir efektyviau naudojamos socialinės srities biudžetų lėšos. Šie uždaviniai pateikti Komisijos ką tik priimtame Komunikate dėl socialinių investicijų, kuriomis siekiama augimo ir sanglaudos.

Komisija taip pat valstybėms narėms pateikia gaires, kaip geriausiai pasinaudoti ES finansine parama, visų pirma Europos socialinio fondo lėšomis, kad būtų įgyvendinti nustatyti tikslai. Rengiant Europos semestro dokumentus Komisija atidžiai stebės atskirų valstybių narių socialinės apsaugos sistemų rezultatus ir prireikus parengs konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas.

Socialinės investicijos yra labai svarbios, siekiant, kad po krizės taptume stipresni ir užtikrintume didesnę sanglaudą ir konkurencingumą. Atsižvelgdamos į biudžeto suvaržymus, valstybės narės turi daugiausia investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir socialinę sanglaudą. Tai gali gerokai padėti siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų. Šiuo metu skiriamos socialinės investicijos padės valstybėms narėms išvengti gerokai didesnių finansinių ir socialinių nuostolių ateityje“, – teigė už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras.

Dabartinės finansų krizės socialiniai padariniai labai sunkūs. Ką tik Komisijos pateiktame socialinių investicijų dokumentų rinkinyje valstybėms narėms pateikiamos gairės dėl veiksmingesnės ir efektyvesnės socialinės politikos, kuria jos galėtų spręsti šiuo metu kylančius svarbius uždavinius. Tarp šių uždavinių – didelis finansinis nuosmukis, didėjantis skurdas ir socialinė atskirtis, taip pat kaip niekad didelis nedarbas – visų pirma jaunimo. Be to, reikia spręsti visuomenės senėjimo ir darbingo amžiaus gyventojų mažėjimo problemas, kurios kelia pavojų nacionalinių socialinių sistemų tvarumui ir adekvatumui.

Į socialinių investicijų dokumentų rinkinį įtraukta Komisijos rekomendacija dėl vaikų skurdo mažinimo, kurioje vaikams skirtų socialinių investicijų srityje raginama laikytis integruoto požiūrio. Investicijos į vaikus ir jaunimą labai veiksmingos siekiant išvengti iš kartos į kartą perduodamo skurdo ir socialinės atskirties, taip pat gerinti žmonių galimybes vėlesniuose gyvenimo etapuose.

Socialinių investicijų dokumentų rinkinyje nustatyta integruota politikos sistema, kuria atsižvelgiama į valstybių narių socialinius, ekonominius ir biudžeto skirtumus. Visų pirma siekiama toliau nurodytų tikslų.

- Užtikrinti, kad socialinės apsaugos sistemomis būtų tenkinami žmonių poreikiai svarbiausiais jų gyvenimo etapais. Reikia imtis papildomų veiksmų, siekiant sumažinti socialinio susiskaldymo riziką ir taip išvengti didesnių socialinių išlaidų ateityje.

- Supaprastinta ir tikslingesnė socialinė politika, kuria siekiama užtikrinti adekvačias ir tvarias socialinės apsaugos sistemas. Vienų šalių socialiniai rezultatai geresni negu kitų, nors jų biudžetai panašūs arba mažesni, taigi socialinės politikos išlaidos galėtų būti veiksmingesnės.

- Patobulinti valstybių narių aktyvios įtraukties sistemas. Socialinėms investicijoms svarbus vaidmuo tenka politikos srityse, susijusiose su prieinamomis ir kokybiškomis vaikų priežiūros ir švietimo paslaugomis, mokyklos nebaigimo prevencija, profesiniu mokymu ir pagalba ieškant darbo, būsto parama ir prieinamomis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Pagrindiniai faktai

Socialinių investicijų dokumentų rinkinys grindžiamas duomenų (pvz., 2012 m. apžvalgos „Europos užimtumo ir socialinės tendencijos“ – žr. IP/5/13) ir turimos gerosios patirties analize, kuri rodo, kad tvirtus įsipareigojimus dėl socialinių investicijų – t. y. dėl išmokų ir paslaugų, kuriomis stiprinami žmonių įgūdžiai ir gebėjimai – prisiėmusiose valstybėse narėse mažiau žmonių, kuriems gresia skurdas arba socialinė atskirtis, be to, jose aukštesnis išsilavinimo ir užimtumo lygis, mažesnis biudžeto deficitas ir didesnis BVP vienam gyventojui.

Socialinių investicijų dokumentų rinkinį sudaro komunikatas, kuriame išdėstyta politikos sistema, konkretūs veiksmai, kurių turi imtis valstybės narės ir Komisija, ir gairės dėl ES lėšų naudojimo reformoms remti. Prie jo pridedama:

  • Komisijos rekomendacija „Investicijos į vaikus. Padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties“, kurioje pateikiama integruota politikos sistema, skirta pagerinti vaikų galimybes;

  • tarnybų darbinis dokumentas, kuriame pateikiami įrodymai, susiję su demografinėmis ir socialinėmis tendencijomis, taip pat socialinės politikos vaidmuo sprendžiant socialinius, ekonominius ir makroekonominius uždavinius, su kuriais susiduria ES;

  • tarnybų darbinis dokumentas, kuriuo atsižvelgiama į 2008 m. Komisijos rekomendaciją dėl iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvios įtraukties;

  • 3-ioji dvimetė ataskaita dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų, kurios tikslas – padėti valdžios institucijoms ir suinteresuotiesiems subjektams suprasti ir įgyvendinti persvarstytas ES socialinių paslaugų taisykles;

  • tarnybų darbinis dokumentas dėl ilgalaikės priežiūros, kuriame nurodyti uždaviniai ir politikos galimybės;

  • tarnybų darbinis dokumentas dėl benamystės problemos sprendimo, kuriame paaiškinama benamystės problema Europos Sąjungoje ir galimos apsvarstytinos strategijos;

  • tarnybų darbinis dokumentas dėl investicijų sveikatos priežiūros srityje, kuriame pateikiamos sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo ir efektyvumo didinimo strategijos, atsižvelgiant į valstybių sveikatos priežiūros biudžetų mažinimą, ir aptariama, kaip sveikatos priežiūros paslaugos gali padėti didinti žmogiškąjį kapitalą ir socialinę įtrauktį, taip pat

  • tarnybų darbinis dokumentas, kuriame išdėstyta, kaip Europos socialinis fondas padės įgyvendinti socialinių investicijų dokumentų rinkinį.

Socialinių investicijų dokumentų rinkinys grindžiamas Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planu ir papildo kitas Komisijos neseniai paskelbtas iniciatyvas – užimtumo dokumentų rinkinį, jaunimo užimtumo dokumentų rinkinį ir Baltąją knygą dėl pensijų, kuriomis sprendžiami Europoje kylantys socialiniai ir ekonominiai uždaviniai. Šiomis iniciatyvomis valstybėms narėms pateiktos papildomos gairės dėl nacionalinių reformų, kuriomis siekiama laikytis įsipareigojimų dėl strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Daugiau informacijos

MEMO/13/117 ir MEMO/13/118

Naujienos Užimtumo GD interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=lt

László Andoro interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andoro paskyra tinkle „Twitter“ http://twitter.com/LaszloAndorEU

Užsisakykite e. paštu siunčiamą nemokamą Europos Komisijos informacinį užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties biuletenį http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. (32-2) 299 41 07

Cécile Dubois, tel. (32-2) 295 18 83


Side Bar