Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. veebruar 2013

Komisjon kutsub liikmesriike üles toetama majanduskasvu ja sotsiaalset ühtekuuluvust sotsiaalsete investeeringutega

Euroopa Komisjon võttis äsja vastu teatise Sotsiaalsed investeeringud majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamiseks, millega kutsutakse liikmesriike üles tähtsustama sotsiaalseid investeeringuid ning ajakohastama heaoluriiki. See eeldab paremini toimivaid aktiivse kaasamise strateegiaid ja sotsiaalvaldkonna eelarve tõhusamat ja läbimõeldumat kasutamist.

Samuti antakse teatises liikmesriikidele suuniseid selle kohta, kuidas kõige paremini kasutada ELi vahendeid, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi kaudu antavat finantsabi nende eesmärkide elluviimiseks. Komisjon jälgib Euroopa poolaasta raames tähelepanelikult, kuidas liikmesriikide sotsiaalkaitse süsteemid toimivad, ning annab vajaduse korral riikidele soovitusi

Kui soovime kriisist välja tulla tugevamate, ühtekuuluvamate ja konkurentsivõimelisematena, vajame sotsiaalvaldkonda suunatud investeeringuid. Praegustes kitsastes eelarvetingimustes peavad liikmesriigid rohkem investeerima inimkapitali ja sotsiaalsesse ühtekuuluvusse. See on strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks väga oluline. Tänased investeeringud aitavad liikmesriikidel vältida palju suuremaid finants- ja sotsiaalkulusid tulevikus, ütles tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor.

Praegusel finantskriisil on väga tõsised sotsiaalsed tagajärjed. Komisjoni äsja vastu võetud sotsiaalsete investeeringute paketiga aidatakse liikmesriikidel kujundada tõhusamat ja tulemuslikumat sotsiaalpoliitikat, mille abil lahendada praeguseid tõsiseid probleeme nagu suur finantspinge, süvenev vaesus ja sotsiaalne tõrjutus, samuti töötuse rekordtase, eelkõige noorte hulgas. Nendele mureküsimustele lisanduvad ühiskonna vananemise ja tööealise elanikkonna vähenemisega seotud probleemid, mis panevad proovile riikide sotsiaalsüsteemide jätkusuutlikkuse ja piisavuse.

Pakett hõlmab ka komisjoni soovitust laste vaesuse vähendamiseks, millega toetatakse terviklikku lähenemist lapsesõbralikele sotsiaalsetele investeeringutele. Lastesse ja noortesse investeerimine on eriti tulemuslik, sest vaid nii saab katkestada põlvkondadevahelise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse tsükli ning parandada inimeste võimalusi hilisemas elus.

Sotsiaalsete investeeringute pakett on terviklik poliitikaraamistik, milles võetakse arvesse liikmesriikide erinevaid sotsiaalseid, majanduslikke ja eelarvetingimusi. Teatises keskendutakse järgmistele punktidele.

- Sotsiaalkaitse süsteemid, mis vastavad inimeste vajadustele kõigil nende elu pöördelistel hetkedel. Tuleb ära teha rohkem selleks, et vähendada sotsiaalse kriisi ohtu ning vältida seeläbi suuremaid sotsiaalkulusid tulevikus.

- Lihtsam ja sihipärasem sotsiaalpoliitika, mis tagaks piisavad ja jätkusuutlikud sotsiaalkaitse süsteemid. Mõned riigid on vaatamata sarnasele või väiksemalegi eelarvele saavutanud sotsiaalvaldkonnas teistest paremaid tulemusi, mis näitab, et sotsiaalpoliitika kulutusi saab paremini läbi mõelda.

- Liikmesriikide aktiivse kaasamise strateegiate ajakohastamine. Sotsiaalsete investeeringute vajalikkus kajastub sellistes valdkondades nagu kvaliteetne ja taskukohane lastehoid ja haridus, koolist väljalangemise vältimine, koolitus ja tööotsingute toetamine, eluasemetoetus ja kättesaadav tervishoid.

Taust

Sotsiaalsete investeeringute pakett põhineb andmeanalüüsil (nt Euroopa tööhõive ja sotsiaalarengu 2012. aasta aruanne, vt IP/5/13) ja headel tavadel, mis näitavad, et liikmesriikidel, kes on kindlalt otsustanud toetada sotsiaalsete investeeringutega hüvesid ja teenuseid, mis parandavad inimeste oskusi ja võimeid, on vaesusriski ja sotsiaalse tõrjutuse määrad madalad, hariduse ja tööhõive tase kõrgem, eelarvepuudujäägid väikesed ja SKP inimese kohta kõrgem.

Sotsiaalsete investeeringute pakett koosneb teatisest, milles esitatakse poliitikaraamistik, konkreetsetest meetmetest, mida liikmesriigid ja komisjon peavad võtma ning suunistest selle kohta, kuidas kasutada ELi vahendeid reformide toetamiseks. Teatisele on lisatud järgmised dokumendid.

  • Komisjoni soovitus „Investeerides lastesse aitame neil välja rabeleda ebasoodsate olude ringist”, mis sisaldab terviklikku poliitikaraamistikku laste võimaluste parandamiseks.

  • Komisjoni talituste töödokument, mis sisaldab tõendeid demograafiliste ja sotsiaalsete suundumuste ja sotsiaalpoliitika rolli kohta ELi ees seisvate sotsiaalsete, majanduslike ja makromajanduslike probleemide lahendamisel.

  • Komisjoni talituste töödokument, mis täiendab komisjoni 2008. aasta soovitust tööturult kõrvale jäänud inimeste aktiivse kaasamise kohta.

  • Kolmanda kaheaastase perioodi aruanne üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste kohta; aruanne võimaldab riigiasutustel ja sidusrühmadel mõista ja rakendada ELi läbivaadatud eeskirju sotsiaalteenuste kohta.

  • Komisjoni talituste töödokument pikaajalise hoolduse kohta, milles kirjeldatakse probleeme ja poliitikavalikuid.

  • Komisjoni talituste töödokument kodutusega võitlemise kohta; dokumendis antakse ülevaade kodutusest Euroopa Liidus ja võimalikest strateegiatest.

  • Komisjoni talituste töödokument tervishoidu investeerimise kohta; dokumendis kirjeldatakse strateegiaid tervishoiusüsteemide tõhususe suurendamiseks oludes, kus riikliku tervishoiu eelarved on piiratud, ning selles arutatakse, kuidas saab tervishoiuga toetada inimkapitali suurendamist ja sotsiaalset kaasatust.

  • Komisjoni talituste töödokument, kus kirjeldatakse, kuidas Euroopa Sotsiaalfond aitab kaasa sotsiaalsete investeeringute paketi rakendamisele.

Sotsiaalsete investeeringute pakett põhineb vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammil ning täiendab teisi komisjoni algatusi Euroopa sotsiaalsete ja majanduslike probleemide lahendamiseks, nagu tööhõivepakett, noorte tööhõive pakett ja valge raamat pensionide kohta. Nende algatuste raames on antud liikmesriikidele täiendavaid suuniseid reformide kohta, mida on vaja selleks, et pidada kinni Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks võetud kohistustest.

Lisateave

MEMO/13/117 ja MEMO/13/118

Uudis tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi veebisaidil:

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=et

László Andori veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor Twitteris: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar