Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 20. února 2013

Sociální investice: Komise naléhavě vyzývá členské státy k tomu, aby se zaměřily na růst a sociální soudržnost

Evropská komise vyzvala členské státy, aby položily prioritní důraz na sociální investice a modernizovaly své systémy sociální ochrany. To znamená lépe fungující strategie aktivního začleňování a efektivněji koncipované a využívané sociální rozpočty. Výzva figuruje ve sdělení o sociálních investicích pro růst a soudržnost, které Komise právě přijala.

Sdělení také poskytuje členským státům pokyny ohledně toho, jak nejlépe využívat finanční podporu EU, zejména prostředků z Evropského sociálního fondu, k provádění uvedených cílů. Komise bude prostřednictvím evropského semestru pozorně monitorovat činnost a výsledky systémů sociální ochrany jednotlivých členských států a v případě potřeby vydá konkrétní doporučení pro jednotlivé země.

Máme-li z krize vyjít silnější, semknutější a konkurenceschopnější, jsou zásadní sociální investice. V rámci stávajících rozpočtových omezení je zapotřebí, aby členské státy přesunuly pozornost k investicím do lidského kapitálu a sociální soudržnosti. Je to principiální, chceme-li při plnění cílů strategie Evropa 2020 dosáhnout opravdový pokrok. Nebudou-li členské státy do sociální oblasti investovat nyní, ponesou mnohem vyšší finanční a sociální náklady v budoucnosti,“ uvedl László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.

Sociální důsledky současné finanční krize jsou velmi závažné. Balíček týkající se sociálních investic, který Komise právě předložila, dává členským státům pokyny k tomu, jak zefektivnit opatření sociální politiky pro řešení závažných problémů, s nimiž se tyto státy v současnosti potýkají. Patří k nim výrazné finanční potíže, narůstající chudoba a sociální vyloučení, jakož i dosud nebývalá míra nezaměstnanosti, zejména u mladých lidí. Tato situace se současně komplikuje obecným stárnutím společnosti a zmenšujícím se podílem obyvatelstva v produktivním věku a je zkouškou udržitelnosti a přiměřenosti vnitrostátních sociálních systémů.

Balíček týkající se sociálních investic také obsahuje doporučení týkající boje proti dětské chudobě, které požaduje integrovaný přístup k sociálním investicím zohledňujícím děti. Investice do dětí a mládeže mohou být účinné zvláště při prolamování mezigeneračního cyklu chudoby a sociálního vyloučení a zlepšování příležitostí osob v pozdějších etapách jejich života.

Balíček týkající se sociálních investic představuje integrovaný rámec politiky, který zohledňuje sociální, hospodářské a rozpočtové rozdíly mezi členskými státy. Zaměřuje se na:

– zajištění takových systémů sociální ochrany, které budou řešit potřeby občanů v kritických obdobích celého jejich života. Je zapotřebí vyvinout větší úsilí s cílem snížit riziko zhroucení sociálního systému a předejít potřebě vyšších sociálních výdajů v budoucnosti,

– zjednodušená a lépe zacílená opatření sociální politiky, která zajistí přiměřené a udržitelné systémy sociální ochrany. Některé země dosahují s podobnými nebo nižšími rozpočty lepších výsledků v sociální oblasti než jiné, z čehož vyplývá, že výdaje na sociální politiku lze mnohdy ještě zefektivnit,

– zlepšení strategií aktivního začleňování v členských státech. Sociální investice v tomto ohledu vyžaduje celá řada oblastí: cenově dostupná kvalitní péče o děti a vzdělávání, prevence předčasného ukončování školní docházky, odborná příprava a pomoc při hledání zaměstnání, podpora bydlení a dostupná zdravotní péče.

Souvislosti

Balíček týkající se sociálních investic vycházejí z analýzy údajů (např. přezkum o vývoji zaměstnanosti a sociální situaci v Evropě za rok 2012 viz IP/5/13) a stávajících osvědčených postupů, ze kterých vyplývá, že členské státy s pevnými závazky v oblasti sociálních investic, tj. s dávkami a službami, které posilují dovednosti a schopnosti občanů, vykazují menší podíl osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, vyšší úroveň dosaženého vzdělání, vyšší zaměstnanost, nižší schodky a vyšší HDP na obyvatele.

Balíček sociálních investic obsahuje sdělení, které stanoví rámec politiky, konkrétní opatření, která mají být přijata členskými státy a Komisí a pokyny týkající se využívání prostředků z fondů EU na podporu reforem. Doprovází je:

  • doporučení Komise „Investice do dětí: prolomení cyklu znevýhodnění“ obsahující integrovaný rámec politiky s cílem zlepši příležitosti dětí,

  • pracovní dokument útvarů Komise obsahující důkazy o demografických a sociálních vývojových tendencích a úloze sociální politiky při řešení současných hospodářských, sociálních a makroekonomických úkolů EU,

  • pracovní dokument útvarů Komise navazující na doporučení Komise z roku 2008 o aktivním začleňování lidí vyloučených z trhu práce,

  • třetí dvouletá zpráva o sociálních službách obecného zájmu, která má pomoci orgánům veřejné moci a zúčastněným subjektům pochopit a provádět revidovaná pravidla EU v oblasti sociálních služeb,

  • pracovní dokument útvarů Komise o dlouhodobé péči, v němž se nastiňují problémy a možnosti řešení,

  • pracovní dokument útvarů Komise o problému bezdomovectví, který vysvětluje situaci bezdomovectví v Evropské unii a dává ke zvážení možné strategie jejího řešení,

  • pracovní dokument útvarů Komise o investicích do zdraví obsahující strategie pro zefektivnění zdravotních systémů v situaci omezenějších rozpočtů na veřejnou zdravotní péči a pojednávající o tom, jak může zdraví přispět ke zvyšování lidského kapitálu a sociálnímu začlenění, a

  • pracovní dokument útvarů Komise vymezující, jak Evropský sociální fond přispěje k provádění balíčku týkajícího se sociálních investic.

Balíček týkající se sociálních investic vychází z Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a doplňuje další nedávné iniciativy Komise k řešení sociálních a hospodářských problémů Evropy, zejména balíček týkající se zaměstnanosti, balíček týkající se zaměstnanosti mladých lidí a bílá kniha o důchodech. V rámci těchto iniciativ byly členským státům poskytnuty další pokyny pro národní reformy, které jsou zapotřebí ke splnění závazků dohodnutých v rámci cílů strategie Evropa 2020.

Více informací

MEMO/13/117 a MEMO/13/118

Zpráva na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=cs

Internetové stránky Lászla Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor na Twitteru: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování, zaregistrujte se na stránkách:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+322 2994107)

Cécile Dubois (+322 2951883)


Side Bar