Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 december 2013

Kommissionen hjälper till att göra resor i städer lättare och miljövänligare

EU-kommissionen håller på att intensifiera sitt stöd till städer med ett nytt åtgärdspaket för ”rörlighet i städer" som antas idag. Man kommer att förstärka utbytet av bästa praxis, ge ett målinriktat ekonomiskt stöd och investera i forskning och utveckling. Detta stimulerar dessutom utvecklingen av ”planer för hållbar rörlighet i städer” en övergång till renare och mer hållbara transporter i städer.

Mer än 70 % av EU:s befolkning bor i städer som står för cirka 85 % av EU:s BNP. De flesta resor börjar och slutar i städer. I många stadsområden har dock ökad efterfrågan på transporter skapat en ohållbar situation med igenkorkade städer, dålig luftkvalitet, buller och höga CO2-utsläpp. Trafikstockningar i städerna äventyrar EU:s mål om ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem.

En ny Eurobarometerundersökning som offentliggörs i dag visar att EU-medborgarna oroas över de negativa effekterna och många av dem är pessimistiska om utsikterna att förbättra rörligheten i städer. En stor majoritet anser att trafikstockningar (76 %), luftkvalitet (81 %) och olyckor (73 %) är allvarliga problem. Mindre än en fjärdedel tror att situationen kommer att förbättras (24 %) och de flesta anser att den kommer att förbli oförändrad (35 %) eller förvärras (37 %).

- Att ta itu med problemen med rörlighet i städer är en av de viktigaste uppgifterna på dagens transportområde. Med samordnade åtgärder kan vi nå bättre resultat och i det sammanhanget är lokala myndigheter de centrala beslutsfattarna. De är bäst lämpade att vidta viktiga lokala beslut, men de bör erbjudas stöd på nationell och europeisk nivå, säger Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för rörlighet och transport.

Med åtgärdspaketet ”rörlighet i städer” förstärker kommissionen sina stödåtgärder inom följande områden:

Dela erfarenheter och visa upp bästa praxis Under 2014 kommer kommissionen att inrätta en europeisk plattform för en plan för hållbar rörlighet i städer. Plattformen kommer att hjälpa städer, stadsplanerare och intressenter att planera för enklare och miljövänligare rörlighet i städer.

Ge riktat finansiellt stöd Genom de europeiska struktur- och investeringsfonderna kommer EU att fortsätta stödja projekt för transporter i städer, framförallt i EU:s mindre gynnade områden.

Forskning och innovation Genom initiativet Civitas 2020 inom ramen för Horisont 2020 kommer städer, företag, den akademiska världen och andra intressenter att kunna utveckla och testa nya metoder för rörlighet i städer. Den första ansökningsomgången offentliggjordes den 11 december (MEMO/13/1131). Den preliminära budgeten för 2014 och 2015 uppgår till 106,5 miljoner euro. Civitas 2020 kompletteras av europeiska innovationspartnerskapet ”Smarta städer och samhällen” (200 miljoner euro för 2014 och 2015) och verksamhet inom initiativet ”Miljövänliga fordon” (159 miljoner euro för 2014 och 2015).

Engagera medlemsstater Kommissionen uppmanar medlemsstater att skapa gynnsamma villkor för kommuner och städer att utveckla och använda planer för hållbar rörlighet i städer.

Arbeta tillsammans Kommissionen lägger fram konkreta rekommendationer för samordnade åtgärder mellan alla förvaltningsnivåer och mellan den offentliga och den privata sektorn på fyra områden:

Stadslogistik

Regelverk för åtkomlighet i städer

Införande av intelligenta transportsystem (ITS)

Trafiksäkerhet i städer.

Mer information:

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump/index_en.htm

Följ Siim Kallas på Twitter

MEMO/13/1160

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar