Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 17. decembra 2013

Komisia pomáha mestám zabezpečiť jednoduchšiu a „zelenšiu“ dopravu

Európska komisia zvyšuje svoju podporu pre mestá a veľkomestá v rámci nového „balíka mestskej mobility“, ktorý dnes prijala. Komisia mieni podporovať výmenu osvedčených postupov a poskytnúť cielenú finančnú podporu a investície do výskumu a vývoja. Okrem toho bude presadzovať vypracovanie „plánov udržateľnej mestskej mobility“ ako podporu prechodu na ekologickejšiu a udržateľnejšiu dopravu v mestských oblastiach.

V mestách žije viac ako 70 % obyvateľstva EÚ, ktorí tvoria okolo 85 % HDP Únie. Väčšina ciest sa začína a končí v mestách. V mnohých mestských oblastiach je však z dôvodu narastajúceho dopytu po mestskej mobilite situácia neúnosná: nadmerne prehustená premávka, nízka kvalita ovzdušia a vysoké úrovne emisií CO2. Zápchy v mestách ohrozujú ciele EÚ zabezpečiť konkurencieschopný dopravný systém, ktorý by efektívne využíval dostupné zdroje.

Z dnes zverejneného nového prieskumu Eurobarometra vyplýva, že európski občania sa obávajú negatívnych vplyvov mestskej mobility a mnohí z nich neveria v zlepšenie mobility vo svojich mestách. Veľká väčšina opýtaných vníma zápchy (76 %), kvalitu ovzdušia (81 %) a nehody (73 %) ako vážny problém. Menej ako štvrtina sa domnieva, že v budúcnosti dôjde k zlepšeniu situácie (24 %), pričom väčšina si myslí, že situácia sa buď nezmení (35 %), alebo ešte zhorší (37 %).

Podpredseda Komisie Siim Kallas, komisár pre mobilitu a dopravu, v tejto súvislosti uviedol: „Riešenie problémov mestskej mobility je dnes jednou z najväčších výziev v oblasti dopravy. Ak budeme pri ich riešení postupovať spoločne, môžeme byť úspešnejší. Najdôležitejšiu úlohu pri prijímaní rozhodnutí zohrávajú miestne orgány. Majú najlepšie predpoklady prijímať dôležité rozhodnutia na miestnej úrovni, ale mali by nachádzať podporu aj na celoštátnej úrovni a na úrovni EÚ.

Balíkom mestskej mobility chce Komisia posilniť svoje podporné opatrenia v týchto oblastiach:

Výmena skúseností a zviditeľňovanie osvedčených postupov: Komisia v roku 2014 zriadi európsku platformu pre plány udržateľnej mestskej mobility. Táto platforma bude pomáhať mestám, odborníkom na plánovanie a zainteresovaným stranám pri vypracovaní plánov jednoduchšej a ekologickejšej mestskej mobility;

Poskytovanie cielenej finančnej podpory: Vďaka európskym štrukturálnym a investičným fondom bude EÚ aj naďalej podporovať projekty mestskej dopravy, najmä v menej rozvinutých oblastiach EÚ;

Výskum a inovácie: Iniciatíva Civitas 2020 v rámci programu Horizont 2020 umožní mestám, obchodným spoločnostiam, akademickej obci a iným partnerom vyvíjať a testovať nové prístupy k mestskej mobilite. Prvá výzva na predloženie návrhov bola uverejnená 11. decembra (MEMO/13/1131). Odhadovaný rozpočet na roky 2014 a 2015 je 106,5 milióna EUR. Iniciatívu Civitas 2020 dopĺňa európske inovačné partnerstvo „Inteligentné mestá a obce“ (200 miliónov EUR na roky 2014 a 2015), ako aj činnosti v rámci európskej iniciatívy pre ekologické vozidlá (159 miliónov EUR na roky 2014 a 2015);

Spoluúčasť členských štátov: Komisia vyzýva členské štáty, aby mestám a veľkomestám vytvorili vhodné podmienky na vypracovanie a realizáciu ich plánov udržateľnej mobility;

Spoločný postup: Komisia predkladá osobitné odporúčania týkajúce sa koordinovania činnosti medzi jednotlivými úrovňami riadenia, ako aj medzi verejným a súkromným sektorom v štyroch oblastiach:

mestská logistika,

regulovanie vstupu do mesta,

zavedenie riešení v rámci inteligentných dopravných systémov (ITS),

bezpečnosť mestských vozoviek.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump/index_en.htm

Sledujte podpredsedu Komisie Kallasa na Twitteri

MEMO/13/1160

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar