Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Komisija gādā par ērtāku un ekoloģiskāku pilsēttransportu

Eiropas Komisija palielina atbalstu, lai lielas un mazas pilsētas varētu ieviest jaunos pilsētu mobilitātes risinājumus, kuru pakete pieņemta šodien. Komisija pastiprinās labākās prakses apmaiņu, sniegs mērķtiecīgi ievirzītu finanšu atbalstu un ieguldīs līdzekļus pētniecībā un izstrādē. Turklāt tā mudina izstrādāt “ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānus”, lai veicinātu pāreju uz tīrāku un ilgtspējīgāku pilsēttransportu.

Pilsētās mīt vairāk nekā 70 % ES iedzīvotāju, un tajās iegūst aptuveni 85 % no Eiropas Savienības IKP. Lielākā daļa maršrutu sākas un beidzas pilsētās. Tomēr daudzās pilsētās arvien akūtāks kļūst mobilitātes jautājums un ir radusies situācija, kurai trūkst ilgtspējas: hroniski sastrēgumi, piesārņots gaiss, liels troksnis un daudz CO2 emisiju. Sastrēgumi pilsētās neļauj īstenot ES mērķus, piemēram, izveidot konkurētspējīgu un resursu ziņā efektīvu transporta sistēmu.

Jaunas Eirobarometra aptaujas šodien publicētie rezultāti liecina, ka Eiropas iedzīvotāji ir noraizējušies par pilsētu mobilitātes negatīvajām sekām un daudzi visai pesimistiski raugās uz iespējām uzlabot mobilitāti savā pilsētā. Vairākums uzskata, ka nopietnākās problēmas ir sastrēgumi (76 %), gaisa kvalitāte (81 %) un satiksmes negadījumi (73 %). Par situācijas uzlabošanos nākotnē ir pārliecināta mazāk nekā ceturtdaļa iedzīvotāju (24 %) — vairāk ir tādu, kas prognozē tās nemainīšanos (35 %) vai pasliktināšanos (37 %).

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un par transporta politiku atbildīgais Eiropas komisārs Sīms Kallass sacīja: “Pilsētu mobilitātes problēmas ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem, kas pašlaik jārisina transporta jomā. Rīkojoties saskaņoti, mums tas var izdoties labāk. Galveno lēmumu pieņēmējas ir pašvaldības, kurām gan ir vislabākie priekšnoteikumi mainīt situāciju vietējā līmenī, bet lieti noderētu valsts un ES līmeņa atbalsts.”

Ar pilsētu mobilitātes paketi Komisija pastiprina atbalstu šādās jomās:

pieredzes apmaiņa un labākās prakses izcelšana: Komisija 2014. gadā izveidos Eiropas platformu ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plāniem. Pilsētas, plānotāji un ieinteresētās aprindas tajā varēs iepazīties ar ērtākiem un ekoloģiskākiem pilsēttransporta risinājumiem, kas palīdzēs plānošanā;

mērķtiecīgi ievirzīts finanšu atbalsts: ES turpinās atbalstīt pilsēttransporta projektus no Eiropas strukturālajiem un ieguldījumu fondiem, it sevišķi mazāk attīstītajos ES reģionos;

pētniecība un inovācija: iniciatīva “Civitas 2020”, kas ietilpst programmā “Apvārsnis 2020”, dos iespēju pilsētām, uzņēmumiem, augstskolām un citiem partneriem izstrādāt un testēt jaunus pilsētu mobilitātes risinājumus. Pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus publicēja 11. decembrī (MEMO/13/1131). 2014.–2015. gadam paredzētais budžets ir 106,5 miljoni eiro. “Civitas 2020” papildina Eiropas inovācijas partnerība “Viedās pilsētas un pašvaldības”, kurai 2014.–2015. gadā atvēlēti 200 miljoni eiro, un Eiropas “Zaļo automobiļu” iniciatīva, kam 2014.–2015. gadā piešķirti 159 miljoni eiro;

dalībvalstu iesaiste: Komisija aicina dalībvalstis radīt apstākļus, kas pilsētām palīdzētu izstrādāt un īstenot ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānus;

sadarbība: Komisija izvirza konkrētus ieteikumus, lai koordinētu rīcību starp visiem pārvaldes līmeņiem, kā arī starp publisko un privāto sektoru šādās četrās jomās:

loģistika pilsētās,

piekļuve pilsētām un tās regulēšana,

intelektisku transporta sistēmu (ITS) izmantošana,

ceļu satiksmes drošība pilsētās.

Sīkāka informācija

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump/index_en.htm

Sekojiet Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Kallasam tviterī!

MEMO/13/1160

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar