Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 17 d.

Su Komisijos pagalba kelionės mieste taps patogesnės ir ekologiškesnės

Šiandien priimtas Judumo mieste dokumentų rinkinys rodo, kad Europos Komisija miestams ir miesteliams teiks didesnę paramą. Komisija aktyviau skatins keistis geriausiais praktikos pavyzdžiais, teiks kryptingą finansinę paramą ir investuos į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Be to, Komisija skatina kurti tvaraus judumo mieste planus, kad miestų teritorijose būtų sparčiau pereinama prie švaresnio ir darnesnio transporto.

Miestuose gyvena daugiau kaip 70 % ES gyventojų, juose sukuriama apie 85 % Sąjungos BVP. Miestuose prasideda ir baigiasi dauguma kelionių. Tačiau daugelyje miestų dėl didėjančio judumo poreikio yra susidariusi bloga padėtis: didelės grūstys, prasta oro kokybė, triukšmas ir didelis CO2 teršalų kiekis. Miestų transporto spūstys trukdo siekti ES konkurencingos ir tausiai išteklius naudojančio transporto sistemos tikslų.

Šiandien skelbiamos naujos „Eurobarometro“ apklausos rezultatai rodo, kad Europos piliečiai susirūpinę dėl neigiamo judumo mieste poveikio, daugelio jų nuomonė dėl judumo pagerinimo jų mieste perspektyvų yra pesimistinė. Dauguma rimtomis problemomis laiko spūstis (76 %), oro kokybę (81 %) ir avarijas (73 %). Kad padėtis ateityje pagerės, tikisi mažiau nei ketvirtadalis (24 %), kad padėtis nepakis ar net pablogės, mano dauguma (atitinkamai 35 % ir 37 %).

Už mobilumą ir transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Šiandien judumo mieste problemų sprendimas yra vienas svarbiausių transporto sektoriaus uždavinių. Derindami veiksmus galime susilaukti didesnės sėkmės. Vietos valdžios institucijos yra pagrindiniai sprendimus priimantys subjektai. Jos yra geriausiai pasirengusios priimti svarbius vietos lygmens sprendimus, tačiau joms turėtų būti suteikta galimybė gauti valstybės ir ES lygmens paramą.“

Judumo mieste dokumentų rinkiniu Komisija stiprina paramos priemones šiose srityse:

Dalijimasis patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžių demonstravimas. 2014 m. Komisija sukurs Europos darnaus judumo mieste planų platformą. Naudodamiesi šia platforma, miestų atstovai, planavimo ekspertai ir suinteresuotieji subjektai galės planuoti patogesnį ir ekologiškesnį judumą mieste.

Kryptingos finansinės paramos teikimas. Iš Europos struktūrinių ir investicinių fondų ES toliau teiks paramą miestų transporto projektams, visų pirma mažiau išsivysčiusiuose ES regionuose.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos. Pagal programą „Horizontas 2020“ vykdoma iniciatyva „Civitas 2020“ miestams, bendrovėms, akademinės visuomenės atstovams ir kitiems partneriams suteiks galimybę kurti ir išbandyti naujus judumo mieste metodus. Pirmasis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas gruodžio 11 d. (MEMO/13/1131). 2014 m. ir 2015 m. numatytas 106,5 mln. EUR biudžetas. Iniciatyvą „Civitas 2020“ papildo Europos inovacijų partnerystės programa „Pažangūs miestai ir bendruomenės“ (2014 m. ir 2015 m. numatytas 200 mln. EUR biudžetas) ir veikla pagal Europos ekologiškų transporto priemonių iniciatyvą (2014 m. ir 2015 m. numatytas 159 mln. EUR biudžetas).

Valstybių narių įtraukimas. Komisija kviečia valstybes nares sudaryti tinkamas sąlygas miestams ir miesteliams kurti ir įdiegti tvarius judumo mieste planus.

Darbas drauge. Komisija pateikė konkrečias rekomendacijas dėl visais valdžios lygmenimis ir tarp viešojo ir privačiojo sektorių koordinuojamų veiksmų keturiose srityse:

miestų logistikos,

miestų prieigų reguliavimo,

pažangiųjų transporto sistemų (PTS) diegimo,

miestų kelių eismo saugos.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump/index_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojo S. Kallaso paskyra tinkle Twitter

MEMO/13/1160

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38)

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61)


Side Bar