Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. detsember 2013

Komisjoni toetusega parem ja keskkonnasäästlikum linnaliikuvus

Täna võeti vastu linnaliikuvust reguleeriv pakett, mille raames suurendab Euroopa Komisjon oma toetust linnadele. Komisjon edendab heade tavade vahetamist, annab sihipärast rahalist toetust ning investeerib teadus- ja arendustegevusse. Lisaks ergutab ta säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade väljatöötamist, et edendada linnapiirkondade transpordi muutmist puhtamaks ja säästvamaks.

Euroopa linnades elab üle 70% ELi rahvastikust ning toodetakse ligikaudu 85% ELi SKPst. Linnad on kohad, kus enamik reise algab ja lõpeb. Kuid linnaliikuvuse nõudluse suurenemine on mitmes linnapiirkonnas tekitanud jätkusuutmatu olukorra: suured liiklusummikud, halb õhukvaliteet, müra ja kasvuhoonegaaside heite kõrge tase. Liiklusummikud linnades ohustavad ELi eesmärke luua konkurentsivõimeline ja ressursitõhus transpordisüsteem.

Täna avaldatud Eurobaromeetri uuringust selgub, et Euroopa kodanikud tunnevad muret linnaliikuvuse negatiivsete mõjude pärast ning paljud neist suhtuvad liiklusolukorra parandamise võimalustesse oma linnas pigem pessimistlikult. Enamik inimesi peab tõsiseks probleemiks liiklusummikuid (76%), õhu kvaliteeti (81%) ja liiklusõnnetusi (73%). Vähem kui veerand usub, et olukord paraneb tulevikus (24%), kuid enamik arvab, et see jääb samaks (35%) või halveneb (37%).

Liikuvus- ja transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas sõnas: „Linnaliikuvusega seotud probleemide lahendamine on tänapäeval üks peamisi transpordiküsimusi. Kooskõlastatud tegevus annab paremaid lahendusi. Kohalikud omavalitsused on need, kes teevad olulisi kohaliku tähtsusega otsuseid, kuid nad peaksid saama abi ka riikliku ja liidu tasandi toetusest.”

Linnaliikuvust reguleeriva paketiga suurendab komisjon toetusmeetmeid järgmistes valdkondades:

Kogemuste vahetamine ning parimate tavade esitlemine: komisjon koostab 2014. aastal säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade Euroopa platvormi. See platvorm aitab linnadel, planeerimisasutustel ja sidusrühmadel parandada linnalist liikumiskeskkonda ja muuta seda keskkonnasäästlikumaks.

Sihipärase rahalise toetuse andmine: EL jätkab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu linnatranspordikavade toetamist, eelkõige vähem arenenud piirkondades.

Teadusuuringud ja innovatsioon: tänu „Horisont 2020” tegevusprogrammi raames loodud algatusele CIVITAS 2020 saavad linnad, ettevõtjad, teadusringkonnad ja teised partnerid töötada välja ja testida linnaliikuvust käsitlevaid uusi lähenemisviise. Esimene konkursikutse avaldati 11. detsembril (MEMO/13/1131). Hinnanguline eelarve aastateks 2014 ja 2015 on 106,5 miljonit eurot. Algatust CIVITAS 2020 täiendavad arukate linnade ja omavalitsuste Euroopa innovatsioonipartnerlus (200 miljonit eurot aastateks 2014 ja 2015) ning Euroopa keskkonnahoidlike autode algatus (159 miljonit eurot aastateks 2014 ja 2015).

Liikmesriikide kaasamine: komisjon kutsub liikmesriike üles looma head tingimused, et linnad saaksid töötada välja ja rakendada säästva linnalise liikumiskeskkonna kavasid.

Koostöö: komisjon esitab konkreetsed soovitused kooskõlastatud tegevuseks kõigi valitsemistasandite ning avaliku ja erasektori vahel neljas valdkonnas:

linnaliikuvuse logistika;

linnapiirkondadele juurdepääsu reguleerimine;

aruka transpordisüsteemi lahenduste kasutamine;

linnade liiklusohutus.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas Twitteris

MEMO/13/1160

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar