Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 декември 2013 г.

Комисията съдейства за по-лесни и по-екологични градски пътувания

Европейската комисия увеличава помощта си за малки и големи градове чрез нов пакет за „градска мобилност“, приет днес. Комисията ще засили обмена на добри практики, ще предостави целева финансова помощ и ще инвестира в научноизследователска и развойна дейност. Освен това тя ще насърчи развитието на „планове за устойчива градска мобилност“, за да се стимулира преминаването към по-чист и по-устойчив транспорт в градските райони.

В градовете живее над 70 % от населението на ЕС и на тях се дължи около 85 % от БВП на ЕС. Повечето пътувания започват и завършват в градове. В много градски райони обаче повишената необходимост от градска мобилност е довела до неустойчива ситуация: претоварване на движението, лошо качество на въздуха, шум и високи нива на въглеродни емисии. Задръстванията в градовете застрашават целите на ЕС за конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите.

Ново проучване на Евробарометър, публикувано днес, сочи, че европейските граждани се тревожат за отрицателното въздействие на градската мобилност и много от тях са песимистично настроени относно перспективите за подобряване на мобилността в градовете. Голямо мнозинство счита, че задръстванията (76 %), качеството на въздуха (81 %) и произшествията (73 %) са сериозни проблеми. По-малко от една четвърт смята, че положението ще се подобри в бъдеще (24 %), а повечето смятат, че то ще остане същото (35 %) или ще се влоши (37 %).

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за мобилността и транспорта, заяви: „Днес справянето с проблемите на градската мобилност е едно от големите предизвикателства. Чрез координирани действия можем да постигнем успех. Местните власти са от ключово значение за вземането на решения. Те са в най-добра позиция да вземат важни решения на местно равнище, но следва да се ползват от подкрепа на национално и европейско равнище.“

Чрез пакета за градска мобилност Комисията укрепва своите мерки за подпомагане в следните области:

Обмен на опит и добри практики: През 2014 г. Комисията ще създаде европейска платформа за устойчиви планове за градска мобилност. Тази платформа ще помогне на градовете, на експертите по планиране и заинтересованите страни да разработват по-лесна и по-екологична градска мобилност;

Предоставяне на целенасочена финансова подкрепа: Чрез европейските структурни и инвестиционни фондове ЕС ще продължи да подпомага проекти за градски транспорт, в частност в по-малко развитите райони на ЕС;

Научни изследвания и иновации: Инициативата Civitas 2020 в рамките на „Хоризонт 2020“ ще позволи на градове, предприятия, академични общности и други партньори да разработват и изпробват нови подходи за градска мобилност. Първата покана за представяне на предложения бе публикувана на 11 декември (MEMO/13/1131). Прогнозният бюджет за 2014 г. и 2015 г. възлиза на 106,5 милиона евро. Инициативата Civitas 2020 се допълва от Европейското партньорство за иновации „Интелигентни градове и общини“, (200 млн. евро за 2014 г. и 2015 г.) и дейности в рамките на инициативата „зелени превозни средства“ (159 млн. евро за 2014 г. и 2015 г.);

Участие на държавите членки: Комисията призовава държавите членки да създадат подходящи условия, така че градовете да създадат и реализират своите планове за устойчива градска мобилност;

Съвместна работа: Комисията представя конкретни препоръки за координирани действия между всички равнища на управление, както и между публичния и частния сектор в четири области:

градска логистика,

регламентиране на градския достъп,

внедряване на интелигентни транспортни системи (ITS),

градска пътна безопасност.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump/index_en.htm

Следете заместник-председателя Калас в Twitter

MEMO/13/1160

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar