Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 december 2013

Solidare gemensamt öppenhetsregister med fortsatt bred räckvidd

Efter en fullständig översyn av det gemensamma öppenhetsregistret – som innehåller en lista över alla grupper och organisationer som vill påverka beslutsprocessen inom EU-kommissionen och Europaparlamentet – har en arbetsgrupp inom kommissionen och parlamentet föreslagit omkring 30 direkta förbättringar med bl.a. starka incitament för att uppmuntra organisationer att registrera sig.

– Rekommendationerna gör registret solidare, säger EU-kommissionär Maroš Šefčovič med ansvar för kontakter mellan institutionerna och administration. Allmänheten får mer information om intressegrupper och organisationer som är aktiva för öppenhet på EU-nivå. Organisationer som är registrerade uppmuntras och det kommer att bli tuffare för dem som inte följer spelreglerna. Samtidigt är jag nöjd med att vi behåller registrets breda räckvidd som är unik i världen. Alla grupper och organisationer som finns i registret ska vara stolta, och deras kunder och medlemmar likaså.

Det nuvarande registret upprättades 2011 av EU-kommissionen och Europaparlamentet. Det omfattar alla organisationer som aktivt vill påverka beslutsprocessen inom EU-kommissionen och parlamentet, oavsett deras ändamål, status, struktur och budget. För närvarande har uppskattningsvis 75 % av alla relevanta företagsrelaterade enheter och omkring 60 % av alla icke-statliga organisationer som är verksamma i Bryssel registrerat sig. Totalt ca 6 000 organisationer är nu registrerade.

Arbetsgruppen rekommenderade cirka 30 ändringar för att stärka och förtydliga det interinstitutionella avtalet. Fler incitament bör införas för att få organisationer att registrera sig frivilligt. Ännu en översyn av det interinstitutionella avtalet mellan EU-kommissionen och Europaparlamentet om öppenhetsregistret rekommenderas för 2017.

Diskussionerna i högnivågruppen visade att den enda rättsliga grunden för en obligatorisk registrering är artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Detta skulle medföra en lång rad komplicerade juridiska frågor, särskilt när det gäller registrets omfattning, och att det överensstämmer med andra artiklar i fördragen. Artikel 352 kräver enhällighet i rådet och i flera EU-länder ett godkännande av de nationella parlamenten. Rådet deltar i nuläget inte i det gemensamma öppenhetsregistret.

Nästa steg

Arbetsgruppens slutsatser och rekommendationer godkändes enhälligt med en nedlagd röst och kommer att presenteras för parlamentets presidium. Utskottet för konstitutionella frågor ska sedan granska dem. Ett slutligt förslag ska antas av parlamentet i dess helhet, om möjligt före utgången av den nuvarande mandatperioden.

EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič kommer att lägga fram arbetsgruppens resultat för kommissionärskollegiet.

Europaparlamentets arbetsgrupp leddes av Europaparlamentets vice talman Rainer Wieland och i arbetsgruppen ingick Europaparlamentets vice talmän Anni Podimata (S&D, Spanien), Isabelle Durant (Greens/EFA, Belgien), Edward McMillan-Scott (ALDE, Storbritannien) och Oldřich Vlasák (ECR, Tjeckien), kvestorn Jiří Maštálka (GUE/NGL, Tjeckien), Francesco Enrico Speroni (EFD), Martin Ehrenhauser (NI, Österrike), ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor Carlo Casini (EPP, Italien) samt ledamöterna Rafał Trzaskowski (EPP, Polen) och Roberto Gualtieri (S&D, Italien), som är samordnare i utskottet för konstitutionella frågor.

Listan över rekommendationer till ändringar av det interinstitutionella avtalet kommer att läggas ut på öppenhetsregistrets webbplats senare i dag.

Kontaktpersoner:

Marilyn Carruthers +32 2 299 94 51

Antonio Gravili +32 2 295 43 17


Side Bar