Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 13. decembra 2013

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič: spoločný register transparentnosti sa posilní a udrží si svoj jedinečný rozsah

Po dôkladnom preskúmaní spoločného registra transparentnosti, ktorý obsahuje zoznam všetkých skupín a organizácií, ktoré by rady ovplyvňovali rozhodovací proces Európskej komisie a Európskeho parlamentu, navrhla pracovná skupina Komisie a predsedníctva EP približne 30 okamžitých zlepšení vrátane silných stimulov, ktoré budú podnecovať organizácie, aby sa zaregistrovali.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič, zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu, v tejto súvislosti povedal: „Tieto odporúčania register posilnia. Poskytne verejnosti viac informácií o záujmových skupinách a organizáciách, ktoré sú aktívne na úrovni EÚ v oblasti transparentnosti. Bude viac stimulovať organizácie, ktoré sú registrované, a bude tvrdší voči tým, ktoré nehrajú podľa pravidiel. Zároveň som rád, že sme zachovali široký rozsah registra, ktorý je jedinečný na svete. Všetky skupiny a organizácie, ktoré sú v registri, by mali byť hrdé, a podobné pocity by mali mať aj ich klienti a členovia.“

Európska komisia a Európsky parlament spoločne zriadili súčasný register v roku 2011. Zahŕňa všetky organizácie, ktoré sú aktívne pri ovplyvňovaní rozhodovacieho procesu v Komisii a v Parlamente, bez ohľadu na ich účel, postavenie, štruktúru alebo rozpočet. Podľa odhadu je v súčasnosti zaregistrovaných 75 % všetkých relevantných subjektov so vzťahom k podnikateľskej sfére a približne 60 % mimovládnych organizácií pôsobiacich v Bruseli. Celkový počet registrovaných organizácií dosahuje v súčasnosti približne 6 000.

Pracovná skupina odporučila asi 30 zmien s cieľom posilnenia a zvýšenia jasnosti medziinštitucionálnej dohody. Malo by sa zaviesť viac stimulov motivujúcich organizácie, aby sa dobrovoľne zaregistrovali. Odporúča sa, aby medziinštitucionálna dohoda medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom o registri transparentnosti bola podrobená ďalšiemu preskúmaniu v roku 2017.

Diskusie v skupine na vysokej úrovni ukázali, že jediným právnym základom pre povinnú registráciu je článok 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. To by viedlo k veľkému počtu zložitých právnych problémov, najmä pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti registra a súlad s ďalšími článkami zmlúv. V článku 352 sa vyžaduje jednomyseľnosť v Rade a schválenie národnými parlamentmi vo viacerých členských štátoch. V súčasnosti sa Rada nezúčastňuje na spoločnom registri transparentnosti.

Ďalšie kroky

Závery a odporúčania pracovnej skupiny, ktoré boli schválené jednomyseľne, pričom jeden člen sa zdržal hlasovania, budú predložené predsedníctvu EP a potom sa nimi musí zaoberať Výbor pre ústavné veci. O konečnom návrhu bude hlasovať plénum, podľa možnosti do konca súčasného legislatívneho obdobia.

Podpredseda Šefčovič predloží výsledky pracovnej skupiny kolégiu komisárov.

Predsedom pracovnej skupiny EP bol podpredseda Európskeho parlamentu Rainer Wieland a jej členmi boli podpredsedníčky Európskeho parlamentu Anni Podimata (S&D, Grécko), Isabelle Durant (Zelení/EFA, Belgicko), podpredsedovia EP Edward McMillan-Scott (ALDE, Spojené kráľovstvo), Oldřich Vlasák (ECR, Česká republika) a kvestor EP Jiří Maštálka (GUE/NGL, Česká republika), Francesco Enrico Speroni (EFD, Taliansko), Martin Ehrenhauser (NI, Rakúsko), ako aj predseda Výboru pre ústavné veci Carlo Casini (EPP, Taliansko) a poslanci Rafał Trzaskowski (EPP, Poľsko) a Roberto Gualtieri (S&D, Taliansko) — koordinátori vo Výbore pre ústavné veci.

Zoznam odporúčaní týkajúcich sa zmien medziinštitucionálnej dohody bude k dispozícii na webovej stránke registra transparentnosti neskôr v priebehu dnešného dňa.

Kontaktné osoby:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar