Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 13 grudnia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič: Wspólny rejestr służący przejrzystości będzie silniejszy i utrzyma swój wyjątkowy zakres

Po przeprowadzeniu pełnego przeglądu wspólnego rejestru służącego przejrzystości zawierającego wykaz grup i organizacji, które chciałyby mieć wpływ na proces decyzyjny w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim, grupa robocza Komisji i Prezydium PE wypracowały około 30 bezpośrednich usprawnień, w tym silne bodźce, które mają zachęcać organizacje do rejestrowania się.

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i administrację, powiedział: „Zalecenia umocnią rejestr. Udostępnią społeczeństwu więcej informacji na temat grup interesów i organizacji, które działają na szczeblu UE w zakresie przejrzystości. Pozwoli to na zwiększenie liczby zachęt dla organizacji, które są zarejestrowane, i bardziej rygorystyczne traktowanie tych, które nie stosują się do przepisów. Jednocześnie cieszę się, że udało nam się zachować szeroki zakres rejestru, który jest jedyny w swoim rodzaju na świecie. Wszystkie grupy i organizacje, które są ujęte w rejestrze, powinny być dumne, podobnie jak ich klienci i członkowie.”

Bieżący rejestr został utworzony wspólnie przez Komisję Europejską i Parlament Europejski w 2011 r. Obejmuje on wszystkie organizacje, które aktywnie oddziałują na proces decyzyjny w Komisji i w Parlamencie, niezależnie od ich celu, statusu, struktury czy też budżetu. Szacuje się, że obecnie zarejestrowanych jest około 75 % wszystkich istotnych podmiotów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i około 60 % organizacji pozarządowych działających w Brukseli. Całkowita liczba zarejestrowanych organizacji wynosi obecnie około 6 000.

Grupa robocza zaleciła około 30 zmian mających na celu wzmocnienie i doprecyzowanie porozumienia międzyinstytucjonalnego. Należy wypracować więcej bodźców zachęcających organizacje do dobrowolnej rejestracji. Kolejny przegląd „Międzyinstytucjonalnego porozumienia między Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim w sprawie rejestru służącego przejrzystości” zalecono na rok 2017.

Dyskusje prowadzone w grupie wysokiego szczebla wykazały, że jedyną podstawę prawną dla obowiązkowego rejestrowania się stanowi art. 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Powodowałoby to jednak liczne złożone kwestie prawne, w szczególności w odniesieniu do zakresu rejestru oraz zgodności z pozostałymi artykułami traktatów. Artykuł 352 wymaga jednomyślności w Radzie, a w przypadku kilku państw członkowskich - zgody parlamentów narodowych. Obecnie Rada nie uczestniczy we wspólnym rejestrze służącym przejrzystości.

Dalsze działania

Wnioski i zalecenia grupy roboczej, które zatwierdzono jednogłośnie przy jednym wstrzymaniu się od głosu, zostaną przedstawione Prezydium Parlamentu Europejskiego; następnie zbada je Komisja Spraw Konstytucyjnych. Ostateczny wniosek zostanie poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym, w miarę możliwości przed zakończeniem kadencji.

Wiceprzewodniczący Šefčovič zapozna kolegium komisarzy z wynikami prac grupy roboczej.

Grupie roboczej Parlamentu Europejskiego przewodniczył Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Rainer Wieland; w jej skład wchodzili Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Anni Podimata (S&D, EL), Isabelle Durant (Zieloni/EFA, BE), Edward McMillan-Scott (ALDE, UK), Oldřich Vlasák (ECR, CZ), oraz Kwestor PE Jiří Maštálka (GUE/NGL, CZ), Francesco Enrico Speroni (EFD), Martin Ehrenhauser (NI, AT), jak również przewodniczący Komisji Spraw Konstytucyjnych Carlo Casini (PPE, IT) i posłowie do Parlamentu Europejskiego Rafał Trzaskowski (PPE, PL) oraz Roberto Gualtieri (S&D, IT) — koordynatorzy w Komisji Spraw Konstytucjonalnych.

Wykaz zmian do porozumienia międzyinstytucjonalnego zostanie udostępniony w dniu dzisiejszym na stronie internetowej rejestru służącego przejrzystości.

Kontakt:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar