Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 13 december 2013

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič: Gezamenlijk transparantieregister wordt sterker en behoudt unieke reikwijdte

Het gezamenlijk transparantieregister bevat de namen van alle groepen en organisaties die invloed willen uitoefenen op het besluitvormingsproces van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Op basis van een volledige evaluatie heeft een werkgroep van de Commissie en het Bureau van het EP een dertigtal onmiddellijke verbeteringen gesuggereerd, zoals het invoeren van krachtige stimulansen om organisaties aan te moedigen zich te registreren.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič, Europees commissaris voor interinstitutionele betrekkingen en administratie: "Met deze aanbevelingen zal het register sterker worden. Het publiek zal beter geïnformeerd zijn over de belangengroepen en -organisaties die transparant opereren op EU-niveau. Het zal organisaties stimuleren om zich te registreren en het zal strenger zijn voor degenen die niet volgens de regels spelen. Ik ben blij dat we tegelijkertijd de brede reikwijdte van dit unieke register kunnen bewaren. Alle groepen en organisaties die in het register zijn opgenomen, mogen daar trots op zijn, en dat geldt ook voor hun cliënten en leden."

Het register is door de Europese Commissie en het Europees Parlement gezamenlijk opgericht in 2011. Het omvat alle organisaties die zich bezighouden met het beïnvloeden van de besluitvorming binnen de Commissie en het Parlement, ongeacht hun doel, status, structuur of budget. Momenteel zijn naar schatting 75 % van alle relevante commerciële entiteiten en ongeveer 60 % van de ngo's die in Brussel actief zijn, in het register opgenomen. Het totale aantal geregistreerde organisaties bedraagt momenteel ongeveer 6 000.

De werkgroep doet aanbevelingen voor ongeveer dertig veranderingen om het interinstitutionele akkoord tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement te versterken en te verduidelijken. Er moeten meer stimulansen worden ingebouwd om organisaties ertoe te bewegen zich vrijwillig te registreren. Aanbevolen wordt het interinstitutionele akkoord inzake het transparantieregister in 2017 opnieuw te evalueren.

Uit de discussies binnen de groep op hoog niveau bleek dat alleen artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de rechtsgrondslag voor een verplicht register kan vormen. Dit zou leiden tot een groot aantal ingewikkelde juridische kwesties met betrekking tot de reikwijdte van het register en de naleving van andere artikelen van de verdragen. Artikel 352 vereist unanimiteit in de Raad en goedkeuring door de nationale parlementen van een aantal lidstaten. Op dit moment neemt de Raad niet deel aan het transparantieregister.

Volgende stappen

De conclusies en aanbevelingen van de werkgroep werden unaniem goedgekeurd, met één onthouding. Zij zullen nu worden voorgelegd aan het Bureau van het EP, waarna de Commissie constitutionele zaken ze zal onderzoeken. Over het definitieve voorstel zal worden gestemd in de plenaire vergadering van het Parlement, indien mogelijk voor het einde van de huidige zittingsperiode.

Vicevoorzitter Šefčovič zal de resultaten van de werkgroep voorleggen aan het College van Commissarissen.

De werkgroep van het EP werd voorgezeten door vicevoorzitter Rainer Wieland en bestond uit de volgende vicevoorzitters: Anni Podimata (S&D, EL), Isabelle Durant (Groenen/EVA, BE), Edward McMillan-Scott (ALDE, UK) en Oldřich Vlasák (ECR, CZ), quaestor Jiří Maštálka (GUE/NGL, CZ), Francesco Enrico Speroni (EFD), Martin Ehrenhauser (NI, AT), Carlo Casini, voorzitter van de Commissie constitutionele zaken (EVP, IT) en de Parlementsleden Rafał Trzaskowski (EVP, PL) en Roberto Gualtieri (S&D, IT) - coördinatoren in de Commissie constitutionele zaken.

De lijst van aanbevelingen voor veranderingen in het interinstitutionele akkoord is later vandaag beschikbaar op de website van het transparantieregister.

Contact:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar