Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 13. decembrī

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs: Pārredzamības reģistram jākļūst spēcīgākam un jāsaglabā unikālā darbības joma

Pārredzamības reģistrā uzskaitītas visas grupas un organizācijas, kuras vēlas ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Komisijā un Eiropa Parlamentā. Pēc tā pamatīgas pārskatīšanas Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta biroja darba grupa ierosinājusi aptuveni 30 tūlītējus uzlabojumus, ieskaitot iedarbīgus stimulus organizācijām reģistrēties.

Eiropas Komisijas priekšsēdētaja vietnieks, iestāžu attiecību un administratīvo jautājumu komisārs Marošs Šefčovičs sacīja: "Ja ieteikumi tiks īstenoti, reģistrs kļūs spēcīgāks. Tas sniegs sabiedrībai vairāk informācijas par interešu grupām un organizācijām, kas ES līmenī darbojas pārredzamības jomā. Tādējādi reģistrējušās organizācijas saņems stimulus. Savukārt organizācijām, kas neievēro noteikumus, kļūs grūtāk. Esmu gandarīts, ka vienlaikus esam saglabājuši pasaulē unikālā reģistra plašo darbības jomu. Visām reģistrā iekļautajām organizācijām, kā arī to klientiem un locekļiem vajadzētu būt lepniem.”

Pašreizējo reģistru 2011. gadā kopīgi izveidoja Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments. Tas attiecas uz visām organizācijām, kas ietekmē lēmumu pieņemšanas procesu Komisijā un Parlamentā, neatkarīgi no to mērķa, statusa, struktūras vai budžeta. Aplēsts, ka pašlaik ir reģistrējušies 75 % no visiem attiecīgajiem ar uzņēmējdarbību saistītajiem subjektiem un 60 % no NVO Briselē. Pašlaik pavisam reģistrējušies ap 6000 organizāciju.

Lai stiprinātu un darītu skaidrāku iestāžu nolīgumu, darba grupa ieteic ieviest aptuveni 30 izmaiņu. Lai organizācijas reģistrētos brīvprātīgi, būtu jāievieš vairāk stimulu. Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas nolīgumu par Pārredzamības reģistru ieteikts vēlreiz pārskatīt 2017. gadā.

Diskusijās augsta līmeņa grupā izkristalizējās, ka vienīgais juridiskais pamats obligātai reģistrācijai ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 352. pants. Ar citiem Līgumu pantiem varētu būt saistīti vairāki sarežģīti juridiski jautājumi, proti, attiecībā uz reģistra darbības jomu un atbilstību šiem pantiem. 352. pantā paredzēts, ka lēmums Padomē jāpieņem vienprātīgi, turklāt vairākās dalībvalstīs parlamentam jāapstiprina šāds lēmums. Pašlaik Padome nepiedalās Pārredzamības reģistrā.

Turpmākie pasākumi

Ar darba grupas secinājumiem un ieteikumiem, kas apstiprināti vienprātīgi, vienai balsij atturoties, tiks iepazīstināts EP birojs, pēc tam tos izskatīs Konstitucionālo jautājumu komiteja. Par galīgo priekšlikumu balsos viss Parlaments — ja būs iespējams, tad līdz Savienības likumdevēja pašreizējo pilnvaru beigām.

Priekšsēdētāja vietnieks Šefčovičs darba grupas apkopotos rezultātus iesniegs komisāru kolēģijai.

EP darba grupu vadīja Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Reiner Wieland, un tajā darbojās Parlamenta priekšsēdētāja vietnieki Anni Podimata (Sociālisti un demokrāti, Grieķija), Isabelle Durant (Zaļie/Eiropas Brīvā apvienība Beļģija), Edward McMillan-Scott (Liberāļi un demokrāti, Apvienotā Karaliste), Oldřich Vlasák (Konservatīvie un reformisti, Čehija), un EP kvestors Jiří Maštálka (Kreisie/Ziemeļvalstu Zaļie kreisie, Čehija), Francesco Enrico Speroni (Brīvības un demokrātijas Eiropa), Martin Ehrenhauser (pie politiskajām grupām nepiederoši deputāti, Austrija), kā arī Konstitucionālo jautājumu komitejas vadītājs Carlo Casini (Eiropas tautas partijas, Itālija) un Konstitucionālo jautājumu komitejas koordinatori EP deputāti Rafał Trzaskowski (Eiropas tautas partijas, Polija) un Roberto Gualtieri (Sociālisti un demokrāti, Itālija).

Ieteikumu saraksts, kādas izmaiņas izdarāmas starpiestāžu līgumā, šodien būs pieejams Pārredzamības reģistra tīmekļa vietnē.

Kontaktpersonas:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar