Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. december 2013

Næstformand Maroš Šefčovič: Fælles åbenhedsregister bliver stærkere og bevarer enestående anvendelsesområde

Efter en fuldstændig revision af det fælles åbenhedsregister over alle grupper og organisationer, som ønsker at øve indflydelse på beslutningsprocessen i Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet, har en arbejdsgruppe nedsat af Kommissionen og Parlamentets præsidium foreslået ca. 30 øjeblikkelige forbedringer, bl.a. at give organisationer stærke incitamenter til at registrere sig.

Maroš Šefčovič, næstformand for Kommissionen og kommissær for interinstitutionelle forbindelser og administration, udtaler: "Anbefalingerne vil gøre registret stærkere. Offentligheden vil kunne få flere oplysninger om de interessegrupper og organisationer, som er åbne omkring deres aktiviteter på EU-plan. De registrerede organisationer vil opnå flere fordele, mens det vil blive sværere for dem, som ikke følger reglerne. Samtidig er jeg glad for, at vi har kunnet bevare registrets brede anvendelsesområde, som er enestående i verden. Alle grupper og organisationer i registret bør være stolte over dette – også deres klienter og medlemmer".

Det nuværende register blev oprettet af Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet i fællesskab i 2011. Det omfatter alle organisationer, som søger at øve indflydelse på beslutningsprocessen i Kommissionen og Parlamentet, uanset deres formål hermed, deres status, struktur eller budget. På nuværende tidspunkt er ca. 75 % af alle de erhvervsrelaterede enheder og ca. 60 % af de ngo'er, som er aktive i Bruxelles, registreret. Det samlede antal registrerede organisationer er for øjeblikket ca. 6 000.

Arbejdsgruppen har anbefalet ca. 30 ændringer, som skal styrke den interinstitutionelle aftale og gøre den klarere. Der bør indføres flere incitamenter, som kan få organisationerne til at registrere sig frivilligt. Det anbefales at foretage en yderligere revision af den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet om åbenhedsregistret i 2017.

Drøftelserne i gruppen på højt plan har vist, at det eneste retlige grundlag for et obligatorisk register er artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Dette vil kunne rejse en lang række komplicerede juridiske spørgsmål, især med hensyn til registrets anvendelsesområde og overensstemmelsen med andre artikler i traktaterne. I henhold til artikel 352 kræves der enstemmighed i Rådet, og i flere medlemsstater er det nødvendigt med de nationale parlamenters godkendelse. På nuværende tidspunkt deltager Rådet ikke i det fælles åbenhedsregister.

De næste skridt

Konklusionerne og anbefalingerne fra arbejdsgruppen, som blev godkendt enstemmigt (med en stemme hverken for eller imod), vil blive forelagt Parlamentets præsidium, hvorefter Udvalget om Konstitutionelle Anliggender skal gennemgå dem. Det endelige forslag vil så vidt muligt komme til afstemning i plenarforsamlingen inden udgangen af den nuværende valgperiode.

Næstformand Šefčovič vil forelægge arbejdsgruppens resultater for kommissærkollegiet.

Europa-Parlamentet arbejdsgruppe havde Parlamentets næstformand Rainer Wieland som formand og bestod derudover af Parlamentets næstformænd Anni Podimata (S&D, EL), Isabelle Durant (Grønne/EFA, BE), Edward McMillan-Scott (ALDE, UK) og Oldřich Vlasák (ECR, CZ) og Parlamentets kvæstor Jiří Maštálka (GUE/NGL, CZ), Francesco Enrico Speroni (EFD), Martin Ehrenhauser (NI, AT) samt Udvalget om Konstitutionelle Anliggenders formand Carlo Casini (EPP, IT) og derudover MEP'erne Rafał Trzaskowski (EPP, PL) og Roberto Gualtieri (S&D, IT), som er koordinatorer i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender.

Listen over anbefalinger til ændringer af den interinstitutionelle aftale vil blive lagt ud på åbenhedsregistrets websted senere i dag.

Kontaktpersoner:

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar