Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 december 2013

EU tredubblar innovationsstödet till järnvägen

EU-kommissionen antog i dag ”Shift2Rail” som är ett nytt offentlig-privat partnerskap som ska investera strax under en miljard euro i forskning och innovation för att fler passagerare och mer gods ska kunna transporteras på Europas järnvägar. Tåg är ett av de mest effektiva och miljövänliga transportmedlen som finns, men för närvarande transporteras bara 10 % av allt gods i Europa och 6 % av alla passagerare med tåg varje år.

– Om vi vill att fler passagerare och mer gods ska transporteras på Europas järnvägar, måste järnvägen erbjuda bättre tjänster och vara ett attraktivt alternativ för fler kunder, säger transportkommissionär Siim Kallas. För att detta ska bli verklighet krävs en förnyelse inom järnvägen. Detta offentlig-privata partnerskap är ett stort genombrott som kommer att driva på innovation för att minska kostnaderna för järnvägstjänster, öka kapaciteten och ge kunderna mer tillförlitliga och frekventa järnvägstjänster.

– Dessa investeringar kommer att bana väg för stora insatser, säger forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn. Både offentliga och privata medel från hela järnvägssektorn kommer att användas för att utveckla strategisk teknik och lösningar som kommer att stärka de europeiska företagens konkurrenskraft och upprätthålla Europas ledande ställning på den globala järnvägsmarknaden. Detta är ett utmärkt exempel på hur EU-budgeten får hävstångseffekt på tillväxt och sysselsättning.

Shift to Rail

”Shift2Rail” är ett ambitiöst offentlig-privat partnerskap som ska förvalta ett sjuårigt arbetsprogram för riktad forskning och innovation till stöd för utvecklingen av bättre järnvägstransporter i Europa. Det kommer att utveckla och påskynda lanseringen av tekniska genombrott på marknaden.

Med ”Shift2Rail” mer än tredubblar EU-kommissionen sin finansiering av forskning och innovation på järnvägsområdet till 450 miljoner euro (2014–2020), jämfört med 155 miljoner euro för den föregående perioden. Detta kommer att kompletteras med 470 miljoner euro från järnvägssektorn. Fördelarna med denna långsiktiga samarbetsstrategi kommer att i mycket hög grad främja innovation inom järnvägssektorn, jämfört med tidigare samfinansiering av enskilda projekt.

Målen med ”Shift2Rail” är bl.a. att minska livscykelkostnaderna för järvägstransporter (dvs. kostnaderna för att bygga, driva, underhålla och förnya infrastruktur och rullande materiel) med upp till 50 %, att öka den totala kapaciteten med upp till 100 % och att öka tillförlitligheten generellt med upp till 50 % inom järnvägens olika marknadssegment.

Forskningen och innovationen kommer att vara inriktad på följande fem huvudområden:

För att förbättra tjänsternas kvalitet vill man fokusera på att utveckla en ny generation högkapacitetståg som är kostnadseffektiva och tillförlitliga.

För att öka kapaciteten och få fler tåg att trafikera samma sträckor vill man utveckla bättre intelligenta trafiklednings- och trafikövervakningssystem.

För att tillhandahålla tillförlitlig, högkvalitativ infrastruktur vill man bl.a. minska spårbullret, minska kostnaderna och utveckla intelligent underhåll.

För att tillhandahålla integrerade biljett- och färdplaneringsverktyg vill man utveckla innovativa it-lösningar och it-tjänster.

För att göra det möjligt för järnvägen att konkurrera effektivt på flera marknader vill man utveckla bättre lösningar för logistik och intermodal godstransport så att järnvägen kan kopplas samman bättre med andra typer av transporter.

Upprättandet av ett gemensamt järnvägsföretag — ett offentligt-privat partnerskap kallat Shift2Rail — kommer att göra det möjligt att samla offentliga och privata resurser för att fokusera på forskning av avgörande betydelse för att förverkliga ett gemensamt europeiskt järnvägsområde och stödja järnvägssektorns konkurrenskraft, nya arbetstillfällen och ökad export. Projektet kommer att omfatta nästan alla leverantörer inom järnvägen i EU, bl.a. innovativa små och medelstora företag, för att påskynda utvecklingen av ny teknik och lansera den på marknaden. Det kommer också att involvera järnvägsbolag och infrastrukturförvaltare för att forskningen ska vara anpassad till marknadens behov. Hittills har järnvägsutrustningstillverkarna Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales och CAF samt infrastrukturförvaltarna Trafikverket och Network Rail redan bekräftat att de kommer att bidra med minst 30 miljoner euro till Shift2Rail-initiativet (totalt 270 miljoner euro).

Bakgrund

Europa står inför stora utmaningar i form av ökad trafikträngsel, ökad trafikefterfrågan och behovet av att ta fram hållbara transportförbindelser för att främja den ekonomiska tillväxten.

Trots en positiv utveckling på vissa marknader stagnerar eller minskar järnvägstrafiken i många EU-länder. Järnvägens andel av passagerartransporterna inom EU har i genomsnitt legat på en mer eller mindre konstant nivå sedan 2000, nämligen på omkring 6 %, medan järnvägens andel av godstransporterna har minskat från 11,5 % till 10,2 %.

EU-kommissionen har därför reagerat på tre fronter:

1. Med en lång rad åtgärder för att omstrukturera marknaden för järnvägstrafik i Europa (4:e järnvägspaketet).

2. Med tredubblade investeringar i europeisk infrastruktur från nuvarande 8 miljarder euro till 26 miljarder euro under perioden 2014–2020. Över 80 % av pengarna kommer att gå till järnvägen.

3. Med tredubblade investeringar i forskning och innovation på järnvägsområdet, i synnerhet via det nya Shift2Rail-programmet.

Mer information

MEMO/13/1143

IP/13/1239

Följ EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns +32 2 298 76 38

Dale Kidd +32 2 295 74 61


Side Bar