Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 16. decembra 2013

EÚ strojnásobí finančnú podporu inovácií v oblasti železničnej dopravy

Európska komisia dnes prijala iniciatívu „Shift2Rail“, nové verejno-súkromné partnerstvo, ktorého cieľom je investovať takmer 1 miliardu EUR do výskumu a inovácií a tým pritiahnuť na európske železnice viac cestujúcich a nákladu. Železnice patria k najúčinnejším a ekologicky najšetrnejším druhom dopravy, no v súčasnosti prepravujú len asi 10 % celkového objemu európskeho nákladu a 6 % celkového počtu cestujúcich ročne.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, ktorý je zodpovedný za oblasť dopravy, k tomu uviedol:

Ak chceme dostať na európske železnice viac cestujúcich a nákladu, musí železničná doprava poskytovať lepšie služby a musí osloviť atraktívnejšou ponukou väčší počet zákazníkov. Na to, aby sa tak naozaj aj stalo, potrebujú železnice inovácie. Toto partnerstvo verejného a súkromného sektora je významný posun vpred, stane sa hnacím motorom inovácií s cieľom znížiť náklady železničných služieb, zvýšiť kapacitu a spoľahlivosť železničných služieb pre zákazníkov.“

Komisárka pre výskum, inováciu a vedu Máire Geoghegan-Quinnová v tejto súvislosti uviedla: „Kombináciou verejného a súkromného financovania celého odvetvia železničnej dopravy umožní táto investícia intenzívne pracovné úsilie s cieľom vyvinúť strategické technológie a riešenia, ktoré pomôžu posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov a udržať pozíciu Európy ako lídra na globálnom trhu v oblasti železničnej dopravy. Je to vynikajúci príklad pákového efektu rozpočtu EÚ na podporu rastu a zamestnanosti.“

Iniciatíva Shift to Rail

Iniciatíva „Shift2Rail“ je ambiciózne verejno-súkromné partnerstvo, ktoré bude riadiť 7-ročný pracovný program cieleného výskumu a inovácií na podporu rozvoja lepších železničných služieb v Európe. Cieľom partnerstva bude rozvíjať a urýchliť proces uvádzania technologických noviniek na trh.

Komisia prostredníctvom tejto iniciatívy zvýši financovanie výskumu a inovácií v oblasti železničnej dopravy viac než trojnásobne - na 450 miliónov EUR v období rokov 2014 až 2020 v porovnaní so 155 miliónmi EUR v predchádzajúcom období. Táto suma bude doplnená príspevkom železničného odvetvia vo výške 470 miliónov EUR. Čistý zisk tejto dlhodobej spolupráce významne podporí inovácie v odvetví železničnej dopravy v porovnaní s predchádzajúcim spolufinancovaním jednotlivých projektov.

Iniciatíva „Shift2Rail“ chce dosiahnuť: zníženie nákladov na životný cyklus železničnej dopravy (t.j. nákladov na výstavbu, prevádzku, údržbu a obnovu infraštruktúry a železničných koľajových vozidiel) až o 50 %, celkové zvýšenie kapacity až o 100 % a celkové zvýšenie spoľahlivosti v rôznych segmentoch trhu v oblasti železničnej dopravy až o 50 %.

Výskum a inovácie sa zamerajú na päť základných oblastí:

Zlepšenie kvality služieb so zameraním na vývoj novej generácie vlakov s vysokou kapacitou, ktoré sú nákladovo efektívne a spoľahlivé.

Zvýšenie kapacity a počtu vlakov premávajúcich na tých istých tratiach – budú sa vyvíjať lepšie systémy inteligentného riadenia a kontroly dopravy.

Poskytovanie spoľahlivej a vysokokvalitnej infraštruktúry, vrátane znižovania hluku, znižovania nákladov a rozvoja inteligentnej údržby.

Poskytovanie integrovaných predajných miest cestovných lístkov a plánovačov trasy – budú sa rozvíjať inovačné riešenia v oblasti IT a služieb.

Umožnenie efektívnejšej konkurencieschopnosti železničnej dopravy na viacerých trhoch, prinesie lepšiu logistiku a intermodálne riešenia pre nákladnú dopravu, tak aby sa mohla železničná doprava lepšie prepojiť s inými druhmi dopravy.

Vytvorenie spoločného podniku v oblasti železničnej dopravy – verejno-súkromného partnerstva s názvom „Shift2Rail“ – umožní zlúčenie verejných a súkromných zdrojov, vďaka čomu bude možné zamerať sa na výskumné činnosti nevyhnutné na dokončenie jednotného európskeho železničného priestoru, na podporu konkurencieschopnosti železničného sektora ako celku, ako aj na vytváranie pracovných miest a podporu vývozu. Projekt sa bude týkať prakticky všetkých dodávateľov európskeho sektora železničnej dopravy vrátane inovatívnych malých a stredných podnikov, s cieľom urýchliť vývoj nových technológií a ich uvedenie na trh. Do tejto iniciatívy budú zahrnutí aj prevádzkovatelia železničnej dopravy a manažéri infraštruktúry, s cieľom zabezpečiť, aby boli výskumné činnosti prispôsobené potrebám trhu. Výrobcovia železničných zariadení Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales a CAF, ako aj manažéri infraštruktúry Trafikverket a Network Rail už potvrdili, že na iniciatívu „Shift2Rail“ prispejú každý sumou najmenej 30 miliónov EUR (spolu 270 miliónov EUR).

Súvislosti

Európa čelí veľkým výzvam z hľadiska nárastu dopravného preťaženia, čoraz vyššieho dopytu po doprave a potreby vytvoriť trvalo udržateľné dopravné spojenia v záujme oživenia hospodárskeho rastu.

Napriek pozitívnemu vývoju na niektorých trhoch železničná doprava v mnohých členských štátoch EÚ stagnuje alebo klesá. Podiel osobnej železničnej dopravy na celkovom objeme prepravy cestujúcich v rámci EÚ je od roku 2000 viac-menej nemenný, na úrovni približne 6 %. Podiel nákladnej železničnej dopravy sa v tom istom období znížil z 11,5 % na 10,2 %.

Vzhľadom na túto skutočnosť reaguje Európska komisia na troch frontoch:

1. Veľkým balíkom opatrení na reštrukturalizáciu trhu železničnej dopravy v Európe (4. železničný balík).

2. Strojnásobnením investícií do európskej infraštruktúry zo súčasných 8 miliárd EUR na 26 miliárd na obdobie rokov 2014 - 2020. Viac ako 80 % týchto prostriedkov sa vynaloží na železničnú dopravu.

3. Strojnásobením investícií do výskumu a inovácií v oblasti železničnej dopravy, najmä v rámci nového programu Shift to Rail.

Ďalšie informácie:

MEMO/13/1143

IP/13/1239

Podpredseda Komisie Kallas na Twitteri

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 7638)

Dale Kidd (+32 2 295 7461)


Side Bar