Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 16. detsember 2013

Euroopa Liit kolmekordistab raudteevaldkonna innovatsiooni rahastamist

Euroopa Komisjon võttis täna vastu uue avaliku ja erasektori partnerluse Shift2Rail („Üleminek raudteele”), mille raames investeeritakse ligi miljard eurot teadustegevusse ja innovatsiooni, et suurendada reisijate- ja kaubavedu Euroopa raudteedel. Rongiliiklus on üks kõige tõhusamaid ja kliimasõbralikumaid transpordiliike, kuid praegu toimub raudteedel üksnes 10% Euroopa kaubaveost ja 6% reisijateveost aastas.

Transpordivaldkonna eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles:

„Kui soovime, et Euroopa raudteedel oleks rohkem reisijaid ja veetaks rohkem kaupu, peavad raudteeteenused muutuma kvaliteetsemaks ja klientide jaoks atraktiivsemaks. Selleks on vaja raudteesektorit uuendada. Täna vastu võetud avaliku ja erasektori partnerlus on suur läbimurre, kuna sellega toetatakse innovatsiooni, mis aitab vähendada raudteeteenuste kulusid, suurendada läbilaskevõimet ning pakkuda klientidele usaldusväärsemat teenust ja sagedasemaid rongiühendusi.”

Teadusvolinik Máire Geoghegan-Quinn lausus: „See avaliku ja erasektori vahendeid ühendav investeering võimaldab jõuliselt arendada strateegilisi tehnoloogiaid ning töötada välja lahendusi, mis aitavad tugevdada Euroopa ettevõtjate konkurentsivõimet ja hoida Euroopa juhtpositsiooni üleilmsel raudteeteenuste turul. See on suurepärane näide ELi eelarve võimendavast mõjust majanduskasvu toetamisel ja töökohtade loomisel.”

Üleminek raudteele

Shift2Rail on ulatuslik avaliku ja erasektori partnerlus, mis hõlmab seitsmeaastast sihtotstarbeliste teadusuuringute ja innovatsiooni tööprogrammi, millega toetatakse paremate raudteeteenuste väljaarendamist Euroopas. Selle raames töötatakse välja läbimurdelisi tehnoloogilisi uuendusi ning tuuakse need turule.

Algatusega Shift2Rail komisjon enam kui kolmekordistab raudteealase teadus- ja innovatsioonitegevuse rahastamist, mida aastatel 2014–2020 suurendatakse 450 miljoni euroni (eelmisel perioodil 155 miljonit eurot). Sellele lisandub 470 miljonit eurot raudteesektorist. Võrreldes varasema üksikprojektide kaasrahastamisega aitab pikaajalisest koostööst saadav puhastulu muuta raudteesektorit oluliselt innovaatilisemaks.

Algatuse Shift2Rail eesmärgid on järgmised: vähendada raudteevedude olelusringi kulusid (st taristu ja veeremi ehitamise, kasutamise, käigushoidmise ja uuendamisega seotud kulud) kuni 50%; tõsta läbilaskevõimet kuni 100%; suurendada töökindlust raudteeturu eri segmentides kuni 50%.

Teadustöö ja innovatsioon on suunatud viiele põhivaldkonnale:

teenuste kvaliteedi parandamiseks arendatakse välja uus põlvkond suure mahutavusega ronge, mis on kulutõhusad ja töökindlad;

läbilaskevõime suurendamiseks ja samadel liinidel sõitvate rongide arvu suurendamiseks töötatakse välja paremad arukad liikluskorraldus- ja kontrollisüsteemid;

luuakse töökindel ja kvaliteetne taristu, sealhulgas vähendatakse rööbastee müra, kärbitakse kulusid ja töötatakse välja arukad hooldussüsteemid;

töötatakse välja uuenduslikud infotehnoloogilised lahendused ja teenused, et pakkuda integreeritud piletimüügi ja teekonna kavandamise süsteeme;

kaubaveos arendatakse välja paremad logistika- ja ühendveosüsteemid, et raudteed paremini ühendada muude transpordiliikidega ning võimaldada sel edukalt konkureerida mitmel turul.

Avaliku ja erasektori partnerlusega Shift2Rail loodav raudtee ühisettevõte võimaldab avaliku ja erasektori vahendeid ühendades keskenduda sellisele teadustegevusele, mis on eriti oluline Euroopa ühtse raudteepiirkonna loomiseks, raudteesektori kui terviku konkurentsivõime toetamiseks, töökohtade loomiseks ja ekspordi suurendamiseks. Projekt hõlmab peaaegu kõiki Euroopa raudteesektori tarnijaid, sealhulgas innovatiivseid väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid, et kiirendada uute tehnoloogiate väljaarendamist ja tuua need turule. Samuti on sellesse kaasatud raudtee-ettevõtjad ja taristuettevõtjad, mis aitab tagada, et teadustegevus on kooskõlas turu vajadustega. Praeguseks on raudteeseadmete tootjad Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales ja CAF ning samuti taristuettevõtjad Trafikverket ja Network Rail juba kinnitanud, et igaüks neist panustab algatusse Shift2Rail vähemalt 30 miljonit eurot (kokku 270 miljonit eurot).

Taust

Euroopa peab lahendama tõsised probleemid, mis on seotud suurenevate liiklusummikutega, kasvava nõudlusega transpordi järele ja vajadusega luua elujõulised, majanduskasvu toetavad transpordiühendused.

Vaatamata mõnel turul toimunud positiivsele arengule on raudteeturg siiski paljudes ELi liikmesriikides stagneerunud või languses. Raudtee osakaal ELi–siseses reisijateveos on ligikaudu 6% ning see näitaja on alates 2000. aastast püsinud enam-vähem muutumatuna, samas kui raudtee osakaal kaubaveos on vähenenud 11,5%-lt 10,2%-le.

Sellises olukorras on Euroopa Komisjon võtnud kolme liiki meetmeid.

1. Ulatuslik meetmepakett Euroopa raudteeturu ümberkorraldamiseks (Neljas raudteepakett).

2.Euroopa taristuinvesteeringute kolmekordistamine aastatel 2014–2020 praeguselt 8 miljardilt 26 miljardile. Üle 80% sellest investeeritakse raudteesse.

3. Raudteealasesse teadustöösse ja innovatsiooni tehtavate investeeringute kolmekordistamine, eelkõige uue programmi Shift2Rail raames.

Täiendav teave:

MEMO/13/1143

IP/13/1239

Asepresident Kallas Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar