Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 16. december 2013

EU tredobler innovationsstøtten til jernbaner

Europa-Kommissionen vedtog i dag "Shift2Rail", et nyt offentligt-privat partnerskab om at investere næsten 1 mia. EUR i forskning og innovation for at få flere passagerer og mere fragt over på Europas jernbaner. Tog er en af de mest effektive og miljøvenlige former for transport, men i øjeblikket kører de kun med ca. 10 % af fragten og 6 % af passagererne i Europa hvert år.

Siim Kallas, Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for transport, udtaler:

"Hvis vi vil have flere passagerer og mere fragt over i Europas tog, skal de tilbyde bedre ydelser og være en attraktiv valgmulighed for flere kunder. For at dette skal kunne lade sig gøre, er jernbanerne nødt til at forny sig. Dette offentlig-private partnerskab er et vigtigt gennembrud. Kreativitet bliver en drivkraft for innovation for at nedbringe omkostningerne, øge kapaciteten og tilbyde kunderne mere pålidelige og hyppige jernbanetjenester."

Forskningskommissær Máire Geoghegan-Quinn udtaler: "Denne investering baner vej for en større indsats. Både offentlige og private midler fra hele jernbanesektoren vil blive brugt til at udvikle strategisk teknologi og løsninger, der vil medvirke til at styrke det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne og bevare Europas førerstilling på det globale jernbanemarked. Det er et fuldendt eksempel på løftestangseffekten af EU's budget for vækst og beskæftigelse."

Shift2Rail

"Shift2Rail" er et ambitiøst offentligt-privat partnerskab, der skal forvalte et 7-årigt arbejdsprogram for målrettet forskning og innovation for at støtte udviklingen af bedre jernbanetjenester i Europa. Det vil udvikle og fremskynde markedsføringen af teknologiske gennembrud.

Med "Shift2Rail" næsten tredobler Kommissionen sin støtte til jernbaneforskning og -innovation til i alt 450 mio. EUR (2014-2020), mod 155 mio. EUR i den foregående periode. Beløbet vil blive modsvaret af 470 mio. EUR fra jernbanesektoren. Nettofordelen ved dette langsigtede samarbejde vil betyde en meget væsentlig styrkelse af innovation i jernbanesektoren i forhold til den tidligere samfinansiering af enkeltprojekter.

Shift2Rail vil gerne opnå: en nedbringning på op til 50 % af livscyklusomkostningerne for jernbanetransport (dvs. udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og fornyelse af infrastruktur og rullende materiel), en samlet forøgelse af kapaciteten på op til 100 % og en samlet forbedring af pålideligheden på op til 50 % i de forskellige segmenter af jernbanemarkedet.

Forskningen og innovationen vil fokusere på fem hovedområder:

For at forbedre kvaliteten af servicen vil man fokusere på at udvikle en ny generation af højkapacitetstog, der er omkostningseffektive og pålidelige.

For at øge kapaciteten og få flere tog ud at køre på de samme strækninger vil man udvikle bedre systemer til intelligent trafikstyring og kontrol.

For at kunne tilbyde pålidelig infrastruktur af høj kvalitet vil man blandt andet mindske sporstøj, nedsætte omkostningerne og udvikle intelligent vedligeholdelse.

For at skabe integrerede billetsystemer og rejseplanlæggere vil man udvikle innovative it-løsninger og -tjenester.

For at give jernbanerne mulighed for at konkurrere effektivt på flere markeder vil man udvikle logistik og intermodale fragtløsninger, så forbindelserne mellem tog og andre former for transport bliver bedre.

Oprettelse af et fælles jernbaneselskab – et offentlig-privat partnerskab, kaldet Shift2Rail – vil gøre det muligt at samle offentlige og private ressourcer med fokus på forskningsaktiviteter, der er afgørende for at skabe det fælles europæisk jernbaneområde og støtte konkurrenceevnen i hele jernbanesektoren. Det vil skabe job og øget eksport. Projektet vil inddrage næsten alle Europas togproducenter, herunder innovative små og mellemstore virksomheder, for at fremskynde udvikling og markedsføring af nye teknologier. Det vil også omfatte jernbaneselskaberne og infrastrukturforvalterne for at sikre, at forskningsaktiviteterne bliver afstemt efter markedets behov. Foreløbig har jernbanematerielproducenterne Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales og CAF samt infrastrukturforvalterne Trafikverket og Network Rail bekræftet, at de hver vil bidrage med mindst 30 mio. EUR til Shift2Rail-initiativet (i alt 270 mio. EUR).

Baggrund

Europa står over for store udfordringer i form af øget trængsel, stigende trafikefterspørgsel og behovet for at udvikle bæredygtige transportforbindelser for at stimulere den økonomiske vækst.

Men på trods af en positiv udvikling på visse markeder er togtransport stagneret eller faldende i mange EU-lande. Jernbanernes andel af persontransporten mellem EU-landene har i gennemsnit ligget mere eller mindre konstant siden 2000 på ca. 6 %, hvorimod jernbanernes andel af godstransporten er faldet fra 11,5 % til 10,2 %.

Derfor har Europa-Kommissionen reageret på tre fronter:

1. Med en større pakke af foranstaltninger til omstrukturering af jernbanemarkedet i Europa (4. jernbanepakke).

2. Med en tredobling af investeringerne i europæisk infrastruktur fra de nuværende 8 mia. EUR til 26 mia. EUR i perioden 2014-2020. Over 80 % af disse midler vil gå til jernbaner.

3. Med en tredobling af investeringerne i forskning og innovation, især via det nye Shift2Rail-program.

Læs mere:

MEMO/13/1143

IP/13/1239

Følg næstformand Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar