Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 13 d.

Komisija siūlo vienodą baudimo už ES muitų teisės pažeidimus tvarką

Šiandien Komisija pasiūlė sistemą, kurią taikant būtų galima suvienodinti muitų teisės pažeidimų vertinimą ir suderinti 28 nacionalinius susijusių sankcijų rinkinius. Pasiūlyme dėl direktyvos nurodyti veiksmai, kurie turi būti laikomi Sąjungos muitų teisės pažeidimais, taip pat nustatoma sankcijų už tokius pažeidimus sistema. Muitų sąjunga yra Europos Sąjungos pagrindas. Tik suformavus vidaus rinką ES muitų teisės aktai buvo apjungti į vieną bendrą teisės aktą. Tačiau bendrųjų taisyklių pažeidimo pasekmės muitų sąjungoje yra skirtingos. To priežastis — 28 valstybių narių skirtingos teisinės sistemos ir administracinės arba teisminės tradicijos. Jei nėra bendro metodo, pažeidėjai gali būti baudžiami skirtingai.

Rezultatas — teisinis neapibrėžtumas įmonėms ir galimi konkurenciniai iškraipymai vidaus rinkoje. Tai reiškia, kad suprastėja pajamų surinkimas ir tam tikrų sričių, pavyzdžiui, vartotojų apsaugos ir žemės ūkio, politikos vykdymo užtikrinimas, susijęs su prekių importu ir eksportu. Tai irgi verčia abejoti muitų sąjungos tvarkos vienodumu, nors šis ES įsipareigojimas Pasaulio prekybos organizacijai (PPO) yra labai svarbus. Todėl šiandienos pasiūlymu bus užtikrinta, kad ES muitų teisės aktų pažeidimai visose valstybėse narėse būtų vertinami vienodai.

Už muitų sąjungą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Vienas bendras taisyklių rinkinys neturi prasmės, jei nėra bendro jų pažeidimų vertinimo metodo. Turime užtikrinti, kad ES muitų teisės aktų būtų vienodai griežtai laikomasi visoje bendrojoje rinkoje. Šiandienos pasiūlymu bus sudarytos vienodesnės sąlygos verslui, užtikrinta saugesnė rinka piliečiams ir vienodesnė muitų sąjungos valdymo tvarka.“

Dabar valstybėse narėse muitų teisės pažeidimai apibrėžiami labai nevienodai, taikomos skirtingo tipo ir lygio sankcijos. Pavyzdžiui, vienose valstybėse narėse už tam tikrus pažeidimus taikomos nedidelės baudos, o kitose įkalinama. Finansinė riba, nuo kurios pažeidimas gali būti laikomas (arba nelaikomas) baudžiamuoju pažeidimu, svyruoja nuo 266 EUR iki 50 000 EUR – tai priklauso nuo to, kokioje šalyje tas pažeidimas padarytas. Valstybėse narėse nustatytas laikotarpis, per kurį turi būti nubaudžiama už muitų teisės pažeidimus, taip pat labai skiriasi — jis gali būti nuo 1 iki 30 metų, o kai kuriose valstybėse narėse tokio laikotarpio apskritai nėra nustatyta.

Prekybininkai dėl šių skirtumų jaučia teisinį neapibrėžtumą, o tie, kurie pažeidžia teisę ne tokius griežtus reikalavimus taikančioje valstybėje narėje, įgyja nesąžiningą pranašumą. Jeigu prekyba dirbtinai nukreipiama siekiant pasinaudoti teisinėmis spragomis, gali būti iškreipta bendroji rinka. Be to, atitinkamai tai gali sudaryti sąlygas skirtingai aiškinti, kas yra „reikalavimus atitinkantys ir patikimi“ ekonominės veiklos vykdytojai, kuriems leidžiama naudotis visoje ES taikomomis lengvesnėmis ir paprastesnėmis procedūromis.

Siekiant išspręsti šią problemą, šiandienos pasiūlyme nustatytas bendras sąrašas veiksmų, laikomų ES muitų taisyklių pažeidimais. Pažeidimai suskirstyti pagal sunkumo lygį, o kai kurie pagal tai, ar jie yra tyčinės veikos ar aplaidumo pasekmė. Išvardytų pažeidimų pavyzdžiai: muitų mokesčių nemokėjimas, prekių muitinėje nedeklaravimas, dokumentų klastojimas, kad būtų taikoma lengvatinė tvarka, prekių išvežimas iš muitinės saugomų sandėlių be leidimo arba tinkamų dokumentų nepateikimas. Už kurstymą padaryti pažeidimą ir už pagalbą jį organizuoti ar bendrininkavimą taip pat yra baudžiama. Pasiūlyme taip pat nustatyta įvairių veiksmingų, proporcingų ir atgrasomų sankcijų, taikytinų atsižvelgiant į konkretų pažeidimą. Baudų dydis gali būti nuo 1 % prekių vertės už netyčinę ar administracinę klaidą iki 30 % prekių vertės (arba 45 000 EUR, jei nesiejama su konkrečiomis prekėmis) už labai sunkų pažeidimą. Taikydamos sankcijas, valstybės narės taip pat turi atsižvelgti į pažeidimo pobūdį ir aplinkybes, įskaitant pažeidimo dažnumą ir trukmę, į tai, ar pažeidimas susijęs su „patikimu prekiautoju“, ir į nesumokėtų muitų sumą. Nustatyti vienodi terminai, per kuriuos turi būti nubausta už pažeidimą; jei dėl to paties pažeidimo pradedamas baudžiamasis procesas, administracinės procedūros turi būti sustabdomos.

Taigi pasiūlyme pateikta bendra taisyklių platforma, pagrįstą Sąjungos muitinės kodekse nustatytomis prievolėmis, užpildo dėl skirtingų teisinių sistemų susidariusią spragą. Todėl bus galima vienodžiau ir veiksmingiau taikyti ES muitų teisę visoje ES.

Pagrindiniai faktai

ES muitų sąjunga buvo įsteigta šešių valstybių narių steigėjų 1968 m. ES muitų teisės aktai buvo visiškai suderinti 1992 m. — šiuo metu juos įgyvendina 28 valstybių narių administracijos. Šiais metais susitarta dėl naujo tiesiogiai taikomo reglamento — Sąjungos muitinės kodekso (SMK), kuris apima muitų taisykles ir procedūras, taikytinas visoje ES nuo 2016 m. Naujojo kodekso patobulinimų pavyzdžiai – priemonės, padedančios muitinei atsisakyti popierinių dokumentų ir pereiti prie visiškai elektroninės aplinkos, ir nuostatos, leidžiančios taikyti greitesnes muitų procedūras patikimiems prekybininkams (įgaliotiesiems ekonominės veiklos vykdytojams). Taikant SMK ES muitinės procedūros bus geriau priderintos prie šiuolaikinių prekybos poreikių ir uždavinių. Šiandienos pasiūlymu bus užtikrinta, kad visoje Sąjungoje už šių taisyklių pažeidimus būtų baudžiama tinkamai ir vienodesne tvarka.

Daugiau informacijos –

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/legislation/proposals/customs/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Franck Arrii, tel +32 2 297 22 21


Side Bar