Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT FI EL CS HU LV RO

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 12 december 2013

Kommissionen återkräver 335 miljoner euro av jordbruksutgifterna från EU-länderna

EU-kommissionen kräver i dag tillbaka totalt 335 miljoner euro av EU:s jordbruksmedel som EU-länderna har betalat ut felaktigt. Återkravet sker inom ramen för räkenskapsavslutningen. Eftersom en del av beloppen redan återkrävts kommer emellertid den ekonomiska effekten av dagens beslut att bli ca 304 miljoner euro. Pengarna återförs till EU-budgeten om EU-reglerna inte har följts eller om jordbruksutgifterna inte har kontrollerats på rätt sätt. EU-länderna ansvarar för att betala ut medel och kontrollera utgifterna inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, och kommissionen ska kontrollera att länderna har använt pengarna korrekt.

De viktigaste korrigeringarna

Enligt detta senaste beslut kommer pengar att krävas tillbaka från 15 EU-länder: Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. De största enskilda korrigeringarna är följande:

141,8 miljoner euro (ekonomisk effekt1: 141,5 miljoner euro) återkrävs av Frankrike för brister i samband med tvärvillkor

78,8 miljoner euro (ekonomisk effekt1: 66,6 miljoner euro) återkrävs av Grekland för brister i samband med fördelningen av stödrättigheter

24,3 miljoner euro (ekonomisk effekt1: 24,1 miljoner euro) återkrävs från Nederländerna för brister i systemet för identifiering av skiften (LPIS), kontrollerna på platsen och beräkningen av betalningar och påföljder

22,2 miljoner euro (ekonomisk effekt1: 21,0 miljoner euro) återkrävs av Grekland för brister i samband med tvärvillkor

17,7 miljoner euro (ekonomisk effekt1: 10,9 miljoner euro) återkrävs från Frankrike för brister i samband med erkännande av frukt- och grönsaksproducentorganisationer.

Efter domstolens dom (T-2/11) mot ett tidigare kommissionsbeslut kommer 0,5 miljoner euro att återbetalas till Portugal.

Bakgrund

Det är EU-länderna som ansvarar för förvaltningen av de flesta utbetalningarna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, främst genom sina utbetalande organ. De ansvarar även för kontroller, till exempel av jordbrukares ansökningar om direktstöd. Kommissionen genomför fler än 100 revisioner per år och undersöker då om EU-ländernas kontroller och åtgärder vid brister är tillräckliga. Kommissionen har befogenhet att kräva tillbaka medel i efterhand om revisionerna visar att EU-ländernas förvaltning och kontroller inte varit tillräckliga för att garantera att EU:s medel använts korrekt.

För mer information om hur avslutandet av räkenskaperna fungerar, se MEMO/12/109 och faktabladet ”Managing the agriculture budget wisely”, som finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

I tabellerna i bilagorna I och II ges mer utförliga uppgifter om korrigeringarna per EU-land och sektor.

Kontaktpersoner:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Bilaga I: Avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

Beslut 43: Korrigeringar per EU-land (i miljoner euro)

Sektor och korrigeringsskäl

Korrigeringsbelopp

Korrigeringens ekonomiska effekt2

Österrike

 

Arealstöd – föreslagen korrigering för brister i LPIS-GIS, genomförandet av kontroller på plats och tillämpningen av påföljder och betalningar

3,63

3,63

Belgien

 

Övriga korrigeringar – föreslagen korrigering för överskridande av det finansiella taket

0,84

0,00

Tjeckien

 

Övriga korrigeringar – föreslagen korrigering för administrativa fel som konstaterats vid räkenskapsavslutningen för 2012

0,12

0,12

Tyskland

 

Arealstöd – föreslagen korrigering för brister i dubbelkontrollerna inom LPIS och för felaktiga toleransgränser vid kontroller på plats

0,15

0,15

Sena betalningar – föreslagen korrigering för sena betalningar

0,01

0,00

Övriga korrigeringar – föreslagen korrigering för det väsentliga fel som konstaterats vid räkenskapsavslutningen för 2009

0,14

0,14

Spanien

 

Frukt och grönsaker – föreslagen korrigering för särskilda icke stödberättigande utgifter, för brister i kontrollerna av risken för dubbelfinansiering och för omotiverade schablonmässigt beräknade stödbelopp för producentorganisationers personalkostnader

7,78

7,78

Arealstöd – föreslagen korrigering för brister i kontrollerna på plats

3,13

3,13

Arealstöd – föreslagen korrigering för brister i kontrollerna på plats

1,27

1,27

Arealstöd – föreslagen korrigering för brister i fördelningen av stödrättigheter

7,73

7,73

Sena betalningar – föreslagen korrigering för överskridande av det finansiella taket, sena betalningar, ej stödberättigande utgifter och uttag av mjölkavgiften

3,56

Återbetalning av 1,19

Sena betalningar – föreslagen korrigering för överskridande av det finansiella taket och sena betalningar

0,29

0,00

Finland

 

Djurbidrag – föreslagen korrigering för felaktiga utbetalningar för icke stödberättigande djur och brister i kontrollerna på plats

0,31

0,31

Landsbygdsutveckling – föreslagen korrigering för icke stödberättigande investeringar i begagnad utrustning och för brister i kontrollen av investeringskostnadernas rimlighet

0,94

0,93

Övriga korrigeringar – föreslagen korrigering för överskridande av det finansiella taket

0,07

0,00

Frankrike

 

Frukt och grönsaker – föreslagen korrigering för brister i samband med erkännande av frukt- och grönsaksproducentorganisationer

17,70

10,94

Tvärvillkor – föreslagen korrigering för två fall där god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden inte fastställts och kontrollerats, bristande kontroller av vissa föreskrivna verksamhetskrav och brister i påföljdssystemet

141,82

141,49

Sena betalningar – föreslagen korrigering för sena betalningar

0,36

0,00

Övriga korrigeringar – föreslagen korrigering för fel som konstaterats vid räkenskapsavslutningen för 2009

0,06

0,06

Grekland

 

Frukt och grönsaker – bearbetning av tomater – föreslagen korrigering för brister i kontrollerna av överensstämmelse, de fysiska arealkontrollerna, de administrativa kontrollerna och bokföringskontrollerna av producenter och färdiga produkter samt de fysiska kontrollerna och bokföringskontrollerna av bestånd

3,36

3,36

Djurbidrag – föreslagen korrigering för brister i kontrollerna på plats, för hållande av djur som inte kontrollerats avseende fårprogrammet, för brister i påföljdssystemet och övervakningskontrollerna samt för felaktiga utbetalningar till enskilda sökande inom nötkreatursprogrammet

1,59

1,55

Arealstöd – föreslagen korrigering för brister i fördelningen av stödrättigheter

78,81

66,63

Tvärvillkor – föreslagen korrigering för två fall där god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden inte fastställts och kontrollerats, bristande kontroller av vissa föreskrivna verksamhetskrav, bristfälliga kontrollrapporter och brister i påföljdssystemet

22,23

21,04

Sena betalningar – föreslagen korrigering för sena betalningar, överskridande av finansiella tak och korrigering av mjölkavgiften

3,36

Återbetalning av 0,09

Ungern

 

Övriga korrigeringar – korrigering förslagen för ett känt fel som konstaterats vid räkenskapsavslutningen för 2011

0,34

0,34

Irland

 

Övriga korrigeringar – föreslagen korrigering för överskridande av det finansiella taket

0,04

0,00

Luxemburg

Arealstöd – föreslagen korrigering för brister i LPIS-GIS, avsaknad av retroaktiva återkrav efter uppdateringen av LPIS-GIS och brister i beräkningen av betalningar och påföljder

0,22

0,22

Övriga korrigeringar – föreslagen korrigering för överskridande av det finansiella taket

0,01

0,00

Lettland

Övriga korrigeringar – föreslagen korrigering för överskridande av det finansiella taket

0,01

0,00

Nederländerna

Arealstöd – föreslagen korrigering för brister i LPIS, kontrollerna på plats och beräkningen av betalningar och påföljder

24,33

24,14

Arealstöd – föreslagen korrigering för felaktigheter i LPIS-GIS

5,80

5,80

Sena betalningar – föreslagen korrigering för sena betalningar

0,12

0,00

Övriga korrigeringar – föreslagen korrigering för avsaknad av uttag av och rapportering om ränta på skulder vid vissa fall av oegentligheter

5,28

5,28

Portugal

 

POSEI – återbetalning efter domen i mål T-2/11

Återbetalning av 0,51

Återbetalning av 0,51

Rumänien

 

Sena betalningar – föreslagen korrigering för sena betalningar

0,07

0,00

Sverige

Övriga korrigeringar – föreslagen korrigering för överskridande av det finansiella taket

0,02

0,00

TOTALT

334,98

304,26

Bilaga II: Avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

Beslut 43: Korrigeringar per sektor (i miljoner euro)

Sektor

Korrigeringsbelopp

Korrigeringens ekonomiska effekt3

 

 

 

Arealstöd/Jordbruksgrödor

283,70

269,99

 

Artikel 69 i förordning (EG) nr 1782/2003

1,80

1,77

 

Finansiell revision

9,54

-0,61

 

Frukt och grönsaker

28,84

22,08

 

Oegentligheter

5,28

5,28

 

Djurbidrag

0,01

0,01

Mjölkprodukter

-0,14

0,00

POSEI

-0,51

-0,51

Landsbygdsutveckling

6,37

6,17

 

Särskilt stöd (artikel 68 i förordning (EG) nr 73/2009)

0,09

0,09

TOTALT

334,98

304,26

1 :

Den ekonomiska effekten blir mindre eftersom belopp redan återkrävts från eller betalats tillbaka av EU-landet.

2 :

Den ekonomiska effekten av korrigeringen avgörs av tidigare överlappande korrigeringar och belopp som EU-kommissionen redan har återkrävt.

3 :

Den ekonomiska effekten av korrigeringen avgörs av tidigare överlappande korrigeringar och belopp som kommissionen redan har återkrävt.


Side Bar