Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV PT FI EL CS HU LV

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 12 decembrie 2013

Comisia va recupera de la statele membre 335 de milioane EUR reprezentând cheltuieli în cadrul PAC

În cadrul așa-numitei proceduri de verificare și închidere a conturilor, Comisia Europeană revendică astăzi o sumă totală de 335de milioane EUR, reprezentând fonduri din cadrul politicii agricole a UE, cheltuite în mod incorect de statele membre. Cu toate acestea, deoarece unele dintre aceste sume au fost deja recuperate de la statele membre, impactul financiar al deciziei de astăzi va fi de aproximativ 304 de milioane EUR. Banii revin la bugetul UE deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăților și cu verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligația de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect.

Principalele corecții financiare

În conformitate cu această ultimă decizie, vor fi recuperate fonduri de la 15 state membre: Austria, Belgia, Republica Cehă, Germania, Spania, Finlanda, Franța, Grecia, Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Letonia, Țările de Jos, România și Suedia. Cele mai semnificative corecții individuale sunt:

141,8 milioane EUR (impact financiar1: 141,5 milioane EUR) imputate Franței din motive de puncte slabe privind ecocondiționalitatea

78,8 milioane EUR (impact financiar1: 66,6 milioane EUR) imputate Greciei din motive de puncte slabe privind deficiențe în alocarea de drepturi la plată

24,3 milioane EUR (impact financiar1: 24,1 milioane EUR) imputate Țărilor de Jos din motive de puncte slabe privind funcționarea LPIS, controalele la fața locului și calcularea plăților și a sancțiunilor

22,2 milioane EUR (impact financiar1: 21,0 milioane EUR) imputate Greciei din motive de puncte slabe privind ecocondiționalitatea

17,7 milioane EUR (impact financiar1: 10,9 milioane EUR) imputate Franței din motive de puncte slabe privind recunoașterea organizațiilor de producători de fructe și legume.

Ca urmare a hotărârii Curții Europene de Justiție (T-2/11) împotriva unei decizii anterioare a Comisiei, Portugaliei i se va rambursa suma de 0,5 milioane EUR.

Context

Statele membre sunt responsabile cu gestionarea majorității plăților din cadrul PAC, mai ales prin intermediul agențiilor lor de plăți. De asemenea, statele membre sunt responsabile cu controalele, de exemplu cu verificarea cererilor pentru plățile directe depuse de fermieri. Comisia desfășoară peste 100 de audituri în fiecare an, verificând dacă controalele și reacțiile statelor membre în ceea ce privește deficiențele sunt suficiente, și are dreptul să recupereze fonduri ulterior dacă auditurile constată că gestionarea și controlul realizate de statul membru nu sunt suficiente pentru a garanta că fondurile UE au fost cheltuite în mod adecvat.

Pentru detalii privind modul în care funcționează sistemul de verificare și închidere a conturilor anuale, a se vedea MEMO/12/109 și fișa informativă intitulată „Pentru o gestionare înțeleaptă a bugetului agricol”, disponibilă pe internet la adresa: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

În tabelele atașate (anexele I și II) sunt incluse detalii privind corecțiile individuale, per stat membru și per sector.

Contacte:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Anexa I: Verificarea conformității conturilor FEGA și FEADR

Decizia 43: Corecții per stat membru (în milioane EUR)

Sectorul și motivul aplicării corecției

Valoarea corecției

Valoarea impactului financiar al corecției2

Austria

 

Ajutoare pe suprafață - corecție propusă pentru deficiențe în ceea ce privește LPIS-GIS, funcționarea verificărilor la fața locului și aplicarea de sancțiuni și plăți

3,63

3,63

Belgia

 

Alte corecții - corecție propusă pentru depășirea unui plafon financiar

0,84

0,00

Republica Cehă

 

Alte corecții - corecție propusă pentru erori administrative constatate în cursul exercițiului de închidere a conturilor pentru 2012

0,12

0,12

Germania

 

Ajutoare pe suprafață — corecție propusă pentru deficiențele controalelor încrucișate LPIS și pentru toleranța greșită de măsurare utilizată în timpul controalelor la fața locului

0,15

0,15

Întârzierea plăților - corecție propusă pentru întârzierea plăților

0,01

0,00

Alte corecții - corecție propusă pentru eroarea materială constatată în cursul exercițiului de închidere a conturilor pentru 2009

0,14

0,14

Spania

 

Fructe și legume — corecție propusă pentru cheltuieli neeligibile specifice, pentru deficiențe ale controalelor privind riscul de dublă finanțare și pentru ajutorul forfetar nejustificat plătit pentru costuri cu personalul organizațiilor de producători

7,78

7,78

Ajutoare pe suprafață — corecție propusă pentru puncte slabe ale controalelor la fața locului

3,13

3,13

Ajutoare pe suprafață — corecție propusă pentru puncte slabe ale controalelor la fața locului

1,27

1,27

Ajutoare pe suprafață - corecție propusă pentru deficiențe în alocarea drepturilor la plată

7,73

7,73

Întârzierea plăților — corecție propusă pentru depășirea plafonului financiar, întârzierea efectuării plăților, cheltuieli neeligibile și recuperarea taxelor pentru lapte

3,56

Rambursare în valoare de 1,19

Întârzierea plăților — corecție propusă pentru depășirea plafonului financiar și pentru plăți întârziate

0,29

0,00

Finlanda

 

Prime pentru șeptel — corecție propusă pentru plățile necuvenite pentru animale neeligibile și pentru punctele slabe ale controalelor la fața locului

0,31

0,31

Dezvoltare rurală — corecție propusă pentru investițiile neeligibile în echipamente la mâna a doua și pentru deficiențe în verificarea caracterului rezonabil al cheltuielilor cu investițiile

0,94

0,93

Alte corecții - corecție propusă pentru depășirea unui plafon financiar

0,07

0,00

Franța

 

Fructe și legume — corecție propusă pentru punctele slabe legate de recunoașterea organizațiilor de producători de fructe și legume

17,70

10,94

Ecocondiționalitate — corecție propusă pentru două bune condiții agricole și de mediu (BCAM) nedefinite și neverificate, controale deficitare ale unor cerințe de reglementare în materie de gestionare (CRMG) și sistemul de sancțiuni indulgent

141,82

141,49

Întârzierea plăților - corecție propusă pentru întârzierea plăților

0,36

0,00

Alte corecții - corecție propusă pentru erori constatate în cursul exercițiului de închidere a conturilor pentru 2009

0,06

0,06

Grecia

 

Fructe și legume - Prelucrarea tomatelor - corecție propusă pentru deficiențe ale verificării controalelor de concordanță, controalele fizice ale suprafețelor, controalele administrative și contabile privind producătorii și produsele finite, controalele fizice și contabile privind stocurile

3,36

3,36

Prime pentru șeptel - corecție propusă pentru puncte slabe ale verificărilor la fața locului, păstrarea animalelor neverificate pentru programul referitor la ovine, precum și pentru puncte slabe ale sistemului de aplicare a sancțiunilor, ale controalelor de monitorizare și pentru plățile necuvenite către solicitanți persoane fizice pentru programul referitor la bovine

1,59

1,55

Ajutoare pe suprafață - corecție propusă pentru deficiențe în alocarea drepturilor la plată

78,81

66,63

Ecocondiționalitate — corecție propusă pentru două bune condiții agricole și de mediu (BCAM) nedefinite și neverificate, controale deficitare ale unor cerințe de reglementare în materie de gestionare (CRMG), controale și rapoarte incomplete și sistemul de sancțiuni indulgent

22,23

21,04

Întârzierea plăților — corecție propusă pentru plăți întârziate, depășirea plafoanelor financiare și corecția taxei pe lapte

3,36

Rambursare în valoare de 0,09

Ungaria

 

Alte corecții - corecție propusă pentru eroare cunoscută constatată în cursul exercițiului de închidere a conturilor pentru 2011

0,34

0,34

Irlanda

 

Alte corecții - corecție propusă pentru depășirea unui plafon financiar

0,04

0,00

Luxemburg

Ajutoare pe suprafață – corecție propusă pentru puncte slabe ale sistemului LPIS-GIS, absența unei recuperări retroactive în urma actualizării LPIS-GIS și deficiențe în calcularea plăților și a sancțiunilor

0,22

0,22

Alte corecții - corecție propusă pentru depășirea unui plafon financiar

0,01

0,00

Letonia

Alte corecții - corecție propusă pentru depășirea unui plafon financiar

0,01

0,00

Țările de Jos

Ajutoare pe suprafață — corecție propusă pentru puncte slabe în funcționarea LPIS, la controlul pe teren și la calcularea plăților și a sancțiunilor

24,33

24,14

Ajutoare pe suprafață — corecție propusă pentru incorectitudini ale sistemului LPIS-GIS

5,80

5,80

Întârzierea plăților - corecție propusă pentru întârzierea plăților

0,12

0,00

Alte corecții — corecție propusă pentru neimputarea și nedeclararea dobânzii pentru datorii pentru unele cazuri de nereguli

5,28

5,28

Portugalia

 

POSEI - rambursare ca urmare a hotărârii din cauza T-2/11

Rambursare în valoare de 0,51

Rambursare în valoare de 0,51

România

 

Întârzierea plăților - corecție propusă pentru întârzierea plăților

0,07

0,00

Suedia

Alte corecții - corecție propusă pentru depășirea unui plafon financiar

0,02

0,00

TOTAL

334,98

304,26

Anexa II: Verificarea și închiderea conturilor FEGA și FEADR

Decizia 43: Corecții per sector (în milioane EUR)

Sectorul

Valoarea corecției

Valoarea impactului financiar al corecției3

 

 

 

Ajutoare pe suprafață/Culturi arabile

283,70

269,99

 

Articolul 69 din Regulamentul 1782/2003

1,80

1,77

 

Audit financiar

9,54

-0,61

 

Fructe și legume

28,84

22,08

 

Nereguli

5,28

5,28

 

Prime pentru șeptel

0,01

0,01

Produse lactate

-0,14

0,00

POSEI

-0,51

-0,51

Dezvoltare rurală

6,37

6,17

 

Sprijin specific (articolul 68 din Regulamentul 73/2009)

0,09

0,09

TOTAL

334,98

304,26

1 :

Impactul financiar este mai scăzut datorită sumelor deja recuperate de la statul membru sau rambursate de către acesta.

2 :

Impactul financiar al corecției ia în considerare corecțiile anterioare suprapuse și sumele deja recuperate de Comisia Europeană

3 :

Impactul financiar al corecției ia în considerare corecțiile anterioare suprapuse și sumele deja recuperate de Comisia Europeană


Side Bar