Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV PT FI EL CS HU LV RO

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 12 december 2013

De Commissie vordert 335 miljoen euro landbouwsteun terug van de lidstaten

Vandaag wordt een bedrag van in totaal 335 miljoen euro aan landbouwuitgaven die ten onrechte door de lidstaten zijn gedaan, door de Europese Commissie teruggevorderd in het kader van de zogenoemde procedure voor de goedkeuring van de rekeningen. Aangezien deze bedragen al voor een deel met de lidstaten in kwestie zijn verrekend, valt het nog te innen bedrag iets lager uit: 304 miljoen euro. Het geld moet worden teruggestort in de EU-begroting omdat de EU-regelgeving niet is nageleefd of omdat de landbouwuitgaven niet adequaat zijn gecontroleerd. Zowel de uitbetaling van de middelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) als de controle ervan behoort tot de taken van de lidstaten. De Commissie moet erop toezien dat de lidstaten het geld correct hebben besteed.

Voornaamste financiële correcties

Met het besluit worden middelen teruggevorderd van 15 lidstaten: Oostenrijk, België, Tsjechië, Duitsland, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Letland, Nederland, Roemenië en Zweden. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste bedragen die naar aanleiding van de correcties moeten worden terugbetaald:

Frankrijk: 141,8 miljoen euro (nog te innen bedrag1: 141,5 miljoen euro) vanwege tekortkomingen in verband met de randvoorwaarden

Griekenland: 78,8 miljoen euro (nog te innen bedrag1: 66,6 miljoen euro) vanwege tekortkomingen in de toewijzing van de toeslagrechten

Nederland: 24,3 miljoen euro (nog te innen bedrag1: 24,1 miljoen euro) vanwege tekortkomingen in de werking van het LPIS, in controles ter plaatse en in de berekening van betalingen en sancties

Griekenland: 22,2 miljoen euro (nog te innen bedrag1: 21,0 miljoen euro) vanwege tekortkomingen in verband met de randvoorwaarden

Frankrijk: 17.7 miljoen euro (nog te innen bedrag1: 10.9 miljoen euro) vanwege tekortkomingen met betrekking tot de erkenning van producentenorganisaties in de sector groenten en fruit.

Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie tegen een eerdere beslissing van de Commissie ( T-2/11) zal aan Portugal 0,5 miljoen euro terugbetaald worden.

Achtergrond

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de meeste GLB-betalingen: meestal zijn de betaalorganen daarmee belast. Bovendien moeten de lidstaten controles uitvoeren, bijvoorbeeld om na te gaan of een landbouwer terecht rechtstreekse betalingen heeft ontvangen. De Commissie verricht jaarlijks meer dan honderd audits om na te gaan of de lidstaten adequaat controleren en op tekortkomingen reageren. Indien uit een audit blijkt dat de beheers- en controlemaatregelen van de lidstaat niet volstaan om te garanderen dat het EU-geld volgens de regels is uitgegeven, heeft de Commissie de bevoegdheid om achteraf geld terug te vorderen.

Nadere bijzonderheden over de regeling voor de goedkeuring van de jaarrekeningen zijn te vinden in MEMO/12/109, en in het factsheet "Managing the agriculture budget wisely": http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Voor meer gegevens over de individuele correcties (per lidstaat en per sector), zie de bijgevoegde tabellen (bijlagen I en II).

Contactpersonen:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Bijlage I: Conformiteitsgoedkeuring van de ELGF- en de ELFPO-rekeningen

Besluit 43: Correcties per lidstaat (in miljoen euro)

Sector en reden voor de correctie

Correctiebedrag

Nog te innen bedrag2

Oostenrijk

 

Areaalsteun — correctie voorgesteld voor tekortkomingen in het LPIS-GIS, in de werking van de controles ter plaatse en bij de toepassing van sancties en betalingen

3,63

3,63

België

 

Overige correcties – correctie voorgesteld voor overschrijding van het financiële maximum

0,84

0,00

Tsjechië

 

Overige correcties – correctie voorgesteld voor administratieve fouten die zijn geconstateerd tijdens de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen voor 2012

0,12

0,12

Duitsland

 

Areaalsteun — correctie voorgesteld voor tekortkomingen in de LPIS kruiscontroles en verkeerde meettolerantie gebruikt voor de controles ter plaatse

0,15

0,15

Laattijdige betalingen – correctie voorgesteld voor laattijdige betalingen

0,01

0,00

Overige correcties – correctie voorgesteld voor materiële fouten die zijn geconstateerd tijdens de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen voor 2009

0,14

0,14

Spanje

 

Groenten en fruit — correctie voorgesteld voor specifieke niet-subsidiabele uitgaven, voor tekortkomingen in de controles van het risico van dubbele financiering en voor ten onrechte betaalde forfaitaire steun voor personeelskosten van producentenorganisaties

7,78

7,78

Areaalsteun - correctie voorgesteld voor tekortkomingen in controles ter plaatse

3,13

3,13

Areaalsteun - correctie voorgesteld voor tekortkomingen in controles ter plaatse

1,27

1,27

Areaalsteun - correctie voorgesteld voor tekortkomingen in de toewijzing van de toeslagrechten

7,73

7,73

Laattijdige betalingen — correctie voorgesteld voor overschrijding van het financiële maximum, voor laattijdige betalingen, voor niet-subsidiabele uitgaven en voor terugvordering van de melkheffing

3,56

Terugbetaling van 1,19

Laattijdige betalingen — correctie voorgesteld voor overschrijding van het financiële maximum en laattijdige betalingen

0,29

0,00

Finland

 

Dierpremies — correctie voorgesteld voor ten onrechte verrichte betalingen voor niet-subsidiabele dieren en tekortkomingen van de controles ter plaatse

0,31

0,31

Plattelandsontwikkeling — correctie voorgesteld voor niet-subsidiabele investeringen in tweedehands materieel en voor tekortkomingen bij de verificatie van de redelijkheid van de kosten van de investeringen

0,94

0,93

Overige correcties – correctie voorgesteld voor overschrijding van het financiële maximum

0,07

0,00

Frankrijk

 

Groenten en fruit — correctie voorgesteld voor tekortkomingen bij de erkenning van producentenorganisaties van groenten en fruit

17,70

10,94

Randvoorwaarden — correctie voorgesteld voor 2 niet gedefinieerde en niet gecontroleerde eisen inzake goede landbouw- en milieuconditie (GLMC's), tekortkomingen bij de controles van bepaalde uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen (RBE’s) en mild sanctiesysteem

141,82

141,49

Laattijdige betalingen – correctie voorgesteld vanwege laattijdige betalingen

0,36

0,00

Overige correcties – correcties voorgesteld voor fouten die zijn geconstateerd tijdens de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen voor 2009

0,06

0,06

Griekenland

 

Groenten en fruit — Verwerking tomaten — correctie voorgesteld voor tekortkomingen bij overeenstemmingscontroles, fysieke controles van oppervlakten, administratieve en boekhoudkundige controles van de producenten en afgewerkte producten, fysieke en boekhoudkundige controles van voorraden.

3,36

3,36

Dierpremies — correctie voorgesteld voor tekortkomingen in de controles ter plaatse, aanhoudperiode van dieren niet gecontroleerd voor premies voor schapen alsook voor tekortkomingen in het sanctiesysteem en het toezicht op controles en ten onrechte verrichte betalingen aan individuele aanvragers voor premies voor runderen

1,59

1,55

Areaalsteun - correctie voorgesteld voor tekortkomingen in de toewijzing van de toeslagrechten

78,81

66,63

Randvoorwaarden — correctie voorgesteld voor 2 niet gedefinieerde en niet gecontroleerde eisen inzake goede landbouw- en milieuconditie (GLMC's), tekortkomingen bij de controles van bepaalde uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen (RBE’s), incomplete controleverslagen en mild sanctiesysteem

22,23

21,04

Laattijdige betalingen — correctie voorgesteld voor laattijdige betalingen, overschrijding van financiële maxima en correcties betreffende de melkheffing

3,36

Terugbetaling van 0,09

Hongarije

 

Overige correcties – correcties voorgesteld voor bekende fouten die zijn geconstateerd tijdens de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen voor 2011

0,34

0,34

Ierland

 

Overige correcties – correctie voorgesteld voor overschrijding van het financiële maximum

0,04

0,00

Luxemburg

Areaalsteun – correctie voorgesteld voor tekortkomingen in het LPIS-GIS, geen retroactieve terugvordering na de update van LPIS-GIS-systeem en tekortkomingen bij de berekening van de betalingen en sancties

0,22

0,22

Overige correcties – correctie voorgesteld voor overschrijding van het financiële maximum

0,01

0,00

Letland

Overige correcties – correctie voorgesteld voor overschrijding van het financiële maximum

0,01

0,00

Nederland

Areaalsteun — correctie voorgesteld voor tekortkomingen in het LPIS, in controles ter plaatse en berekening van de betalingen en sancties

24,33

24,14

Areaalsteun - correctie voorgesteld voor onzorgvuldigheden bij LPIS-GIS

5,80

5,80

Laattijdige betalingen – correctie voorgesteld vanwege laattijdige betalingen

0,12

0,00

Overige correcties — correctie voorgesteld vanwege niet aanrekenen en niet melden van rente op schulden in verband met bepaalde onregelmatigheden

5,28

5,28

Portugal

 

POSEI - terugbetaling naar aanleiding van het arrest in zaak T-2/11

Terugbetaling van 0,51

Terugbetaling van 0,51

Roemenië

 

Laattijdige betalingen – correctie voorgesteld vanwege laattijdige betalingen

0,07

0,00

Zweden

Overige correcties – correctie voorgesteld voor overschrijding van het financiële maximum

0,02

0,00

TOTAAL

334,98

304,26

Bijlage II: Goedkeuring van de ELGF- en de ELFPO-rekeningen

Besluit 43: Correcties per sector (in miljoen euro)

Sector

Correctiebedrag

Nog te innen bedrag3

 

 

 

Areaalsteun / Akkerbouwgewassen

283,70

269,99

 

Artikel 69 van Verordening 1782/2003

1,80

1,77

 

Financiële audit

9,54

-0,61

 

Groenten en fruit

28,84

22,08

 

Onregelmatigheden

5,28

5,28

 

Dierpremies

0,01

0,01

Zuivel

-0,14

0,00

POSEI

-0,51

-0,51

Plattelandsontwikkeling

6,37

6,17

 

Specifieke steun (artikel 68 van Verordening 73/2009)

0,09

0,09

TOTAAL

334,98

304,26

1 :

Het nog te innen bedrag valt lager uit omdat sommige bedragen al zijn teruggevorderd van of terugbetaald door de lidstaat.

2 :

In het nog te innen bedrag is rekening gehouden met de eerdere overlappende correcties en met de door de Europese Commissie al verrekende bedragen.

3 :

In het nog te innen bedrag is rekening gehouden met de eerdere overlappende correcties en met de door de Europese Commissie al verrekende bedragen.


Side Bar