Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV PT FI EL CS HU RO

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 12. decembrī

Komisija no dalībvalstīm atgūs KLP izdevumus 335 miljonu eiro apmērā

Eiropas Komisija saskaņā ar tā saucamo grāmatojumu noskaidrošanas procedūru šodien dalībvalstīm pieprasa atmaksāt neatbilstīgi iztērētos līdzekļus kopumā 335 miljonu eiro apmērā, kas tām bija piešķirti no ES lauksaimniecības politikas fondiem. Tomēr, tā kā dalībvalstis jau ir atmaksājušas daļu no šīs summas, šodien pieņemtā lēmuma finansiālā ietekme aptvers aptuveni 304 miljonus eiro. Šī summa jāatmaksā ES budžetā tādēļ, ka netika ievēroti ES noteikumi vai arī tika īstenotas neatbilstošas lauksaimniecības izdevumu kontroles procedūras. Dalībvalstis ir atbildīgas par maksājumu veikšanu un izdevumu pārbaudīšanu saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), un Komisijai ir jānodrošina, ka dalībvalstis šos līdzekļus izlieto pareizi.

Galvenās finanšu korekcijas

Saskaņā ar jaunāko lēmumu līdzekļi tiks atgūti no 15 dalībvalstīm: Austrija, Beļģija, Čehija, Vācija, Spānija, Somija, Francija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Luksemburga, Latvija, Nīderlande, Rumānija un Zviedrija. Nozīmīgākās valstu individuālās korekcijas ir šādas:

141,8 miljoni eiro (finansiālā ietekme1 — 141,5 miljoni eiro) Francijai par nepilnībām saistībā ar savstarpējo atbilstību;

78,8 miljoni eiro (finansiālā ietekme1 — 66,6 miljoni eiro) Grieķijai par nepilnībām saistībā ar maksājumtiesību piešķiršanu;

24,3 miljoni eiro (finansiālā ietekme1 — 24,1 miljons eiro) Nīderlandei par nepilnībām saistībā ar ZGIS darbību, uz vietas veiktajās pārbaudēs un maksājumu un sankciju aprēķinos;

22,2 miljoni eiro (finansiālā ietekme1 — 21,0 miljons eiro) Grieķijai par nepilnībām saistībā ar savstarpējo atbilstību;

17,7 miljoni eiro (finansiālā ietekme1 — 10,9 miljoni eiro) Francijai par nepilnībām saistībā ar augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu.

Atbilstīgi Vispārējās tiesas spriedumam lietā T-2/11 par iepriekšēju Komisijas lēmumu Portugālei tiks atmaksāti 0,5 miljoni eiro.

1.1 Vispārīga informācija

Dalībvalstis ir atbildīgas par lielākās daļas KLP maksājumu pārvaldīšanu, ko lielākoties veic šo valstu maksājumu aģentūras. Tās arī atbild par kontroļu veikšanu, piemēram, lai pārbaudītu lauksaimnieka iesniegtos tiešo maksājumu pieprasījumus. Komisija ik gadu veic vairāk nekā 100 revīziju, pārbaudot, vai dalībvalstu veiktās kontroles un nepilnību risinājumi ir pietiekami, un tā šos maksājumus var atsaukt, ja revīzijā tiek konstatēts, ka dalībvalsts veiktā pārvaldība un kontrole nav pietiekami laba, lai nodrošinātu ES līdzekļu pareizu izlietojumu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā darbojas ikgadējā norēķinu sistēma, sk. MEMO/12/109 un faktu lapu "Lauksaimniecības budžeta saprātīga pārvaldība", kas pieejama tiešsaistē: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Pievienotajās tabulās (I un II pielikums) sniegts korekciju sīkāks apraksts, sagrupējot tās pa dalībvalstīm un nozarēm.

Kontaktpersonas:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

I pielikums ELGF un ELFLA grāmatojumu atbilstības noskaidrošana

Lēmums Nr. 43 — Korekciju summas pa dalībvalstīm (miljonos eiro)

Korekcijas nozare un iemesls

Korekcijas summa

Korekcijas finansiālās ietekmes summa2

Austrija

 

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par nepilnībām ZGIS-ĢIS darbībā, pārbaudēs uz vietas un maksājumu un sankciju piemērošanā;

3,63

3,63

Beļģija

 

Citas korekcijas — korekcija ierosināta par finanšu maksimālā apjoma pārsniegšanu;

0,84

0,00

Čehija

 

Citas korekcijas — korekcija ierosināta par 2012. gada finanšu grāmatojumu noskaidrošanā konstatētajām administratīvajām kļūdām;

0,12

0,12

Vācija

 

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par nepilnībām ZGIS kontrolpārbaudēs un pārbaudēs uz vietas izmantoto nepareizo mērījumu pielaidi;

0,15

0,15

Kavēti maksājumi — korekcija ierosināta par kavētiem maksājumiem;

0,01

0,00

Citas korekcijas — korekcija ierosināta par 2009. gada finanšu grāmatojumu noskaidrošanā konstatētajām būtiskām kļūdām;

0,14

0,14

Spānija

 

Augļi un dārzeņi — korekcija ierosināta par īpašiem neattiecināmiem izdevumiem, dubulta finansējuma riska kontroles nepilnībām un par nepamatotas vienotas likmes atbalstu, kas izmaksāts ražotāju organizāciju personāla izmaksās;

7,78

7,78

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par nepilnībām pārbaudēs uz vietas;

3,13

3,13

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par nepilnībām pārbaudēs uz vietas;

1,27

1,27

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par nepilnībām saistībā ar maksājumtiesību piešķiršanu;

7,73

7,73

Kavēti maksājumi — korekcija ierosināta par finanšu maksimālā apjoma pārsniegšanu, kavētiem maksājumiem, neattiecināmiem izdevumiem un piena nodevas atgūšanu;

3,56

Atmaksa 1,19 apmērā

Kavēti maksājumi — korekcija ierosināta par finanšu maksimālā apjoma pārsniegšanu un kavētiem maksājumiem;

0,29

0,00

Somija

 

Piemaksas par ganāmpulku — korekcija ierosināta par nepamatotiem maksājumiem par neattiecināmiem dzīvniekiem un par nepilnībām pārbaudēs uz vietas;

0,31

0,31

Lauku attīstība — korekcija ierosināta par neattiecināmiem ieguldījumiem lietotās iekārtās un par nepilnībām ieguldījumu izmaksu pamatotības pārbaudē;

0,94

0,93

Citas korekcijas — korekcija ierosināta par finanšu maksimālā apjoma pārsniegšanu;

0,07

0,00

Francija

 

Augļi un dārzeņi — korekcija ierosināta par nepilnībām saistībā ar augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu;

17,70

10,94

Savstarpējā atbilstība — korekcija ierosināta par 2 nedefinētiem un nepārbaudītiem labiem lauksaimniecības un vides stāvokļiem (LLVS), nepietiekamām dažu obligāto pārvaldības prasību (OPP) pārbaudēm un nepietiekami stigru sankciju sistēmu;

141,82

141,49

Kavēti maksājumi — korekcija ierosināta par kavētiem maksājumiem;

0,36

0,00

Citas korekcijas — korekcija ierosināta par 2009. gada finanšu grāmatojumu noskaidrošanā konstatētajām kļūdām;

0,06

0,06

Grieķija

 

Augļi un dārzeņi — tomātu pārstrāde — korekcija ierosināta par nepilnībām saskaņoto pārbaužu, platību fizisko pārbaužu, ražotāju un galaproduktu administratīvo un grāmatvedības pārbaužu, krājumu fizisko un grāmatvedības pārbaužu kontrolē;

3,36

3,36

Piemaksas par ganāmpulku — korekcija ierosināta par nepilnībām pārbaudēs uz vietas, dzīvnieku paturēšanas nepārbaudīšanu aitu shēmas ietvaros, kā arī par nepilnībām sankciju sistēmā, uzraudzības pārbaudēs un nepamatotiem maksājumiem individuāliem pieteikumu iesniedzējiem attiecībā uz liellopu shēmu;

1,59

1,55

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par nepilnībām saistībā ar maksājumtiesību piešķiršanu;

78,81

66,63

Savstarpējā atbilstība — korekcija ierosināta par 2 nedefinētiem un nepārbaudītiem labiem lauksaimniecības un vides stāvokļiem (LLVS), nepietiekamām dažu obligāto pārvaldības prasību (OPP) pārbaudēm, nepilnīgiem kontroles ziņojumiem un nepietiekami stigru sankciju sistēmu;

22,23

21,04

Kavēti maksājumi — korekcija ierosināta par kavētiem maksājumiem, finanšu maksimālā apjoma pārsniegšanu un piena nodevas korekciju;

3,36

Atmaksa 0,09 apmērā

Ungārija

 

Citas korekcijas — korekcija ierosināta par 2011. gada finanšu grāmatojumu noskaidrošanā konstatētajām zināmajām kļūdām;

0,34

0,34

Īrija

 

Citas korekcijas — korekcija ierosināta par finanšu maksimālā apjoma pārsniegšanu;

0,04

0,00

Luksemburga

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par nepilnībām ZGIS-ĢIS, neveiktu retrospektīvo atgūšanu pēc ZGIS-ĢIS atjaunināšanas un par nepilnībām maksājumu un sankciju aprēķinos;

0,22

0,22

Citas korekcijas — korekcija ierosināta par finanšu maksimālā apjoma pārsniegšanu;

0,01

0,00

Latvija

Citas korekcijas — korekcija ierosināta par finanšu maksimālā apjoma pārsniegšanu;

0,01

0,00

Nīderlande

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par nepilnībām ZGIS darbībā, pārbaudēs uz vietas un maksājumu un sankciju aprēķinos;

24,33

24,14

Platībatkarīgais atbalsts — korekcija ierosināta par ZGIS-ĢIS neprecizitāti;

5,80

5,80

Kavēti maksājumi — korekcija ierosināta par kavētiem maksājumiem;

0,12

0,00

Citas korekcijas — korekcija ierosināta par parādu procentu neiekasēšanu un neziņošanu saistībā ar dažiem pārkāpumu gadījumiem;

5,28

5,28

Portugāle

 

POSEI — atmaksa atbilstīgi spriedumam lietā T-2/11;

Atmaksa 0,51 apmērā

Atmaksa 0,51 apmērā

Rumānija

 

Kavēti maksājumi — korekcija ierosināta par kavētiem maksājumiem;

0,07

0,00

Zviedrija

Citas korekcijas — korekcija ierosināta par finanšu maksimālā apjoma pārsniegšanu;

0,02

0,00

KOPĀ

334,98

304,26

II pielikums: ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošana

Lēmums Nr. 43 — Korekciju summas pa nozarēm (miljonos eiro)

Sektors

Korekcijas summa

Korekcijas finansiālās ietekmes summa3

 

 

 

Platībatkarīgais atbalsts/laukaugi

283,70

269,99

 

Regulas Nr. 1782/2003 69. pants

1,80

1,77

 

Finanšu revīzija

9,54

-0,61

 

Augļi un dārzeņi

28,84

22,08

 

Pārkāpumi

5,28

5,28

 

Piemaksas par ganāmpulku

0,01

0,01

Piena produkti

-0,14

0,00

POSEI

-0,51

-0,51

Lauku attīstība

6,37

6,17

 

Īpašais atbalsts (Regulas Nr. 73/2009 68. pants)

0,09

0,09

KOPĀ

334,98

304,26

1 :

Šajā gadījumā finansiālā ietekme ir mazāka, jo summas no šīs dalībvalsts ir atgūtas vai atmaksātas.

2 :

Korekcijas finansiālajā ietekmē ir ņemtas vērā iepriekšēji pārklājušās korekcijas un summas, kuras Eiropas Komisija jau ir atguvusi.

3 :

Korekcijas finansiālajā ietekmē ir ņemtas vērā iepriekšēji pārklājušās korekcijas un summas, kuras Eiropas Komisija jau ir atguvusi.


Side Bar