Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL SV PT EL CS HU LV RO

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 12. joulukuuta 2013

Komissio perii jäsenvaltioilta takaisin 335 miljoonaa euroa maataloustukia

Euroopan komissio on tehnyt tänään tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan päätöksen, jonka mukaan se perii takaisin yhteensä 335 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden aiheettomasti maksamia maataloustukia. Päätöksen rahoitusvaikutus on noin 304 miljoonaa euroa, sillä osa tuista on jo peritty takaisin jäsenvaltioilta. Varat palautetaan EU:n talousarvioon. Päätöksen perusteena on maatalousmenoja koskevien EU:n sääntöjen laiminlyönti tai tarkastusmenetelmien riittämättömyys. Jäsenvaltiot vastaavat yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten menojen maksatuksesta ja tarkastamisesta. Komissio puolestaan varmistaa, että jäsenvaltiot ovat käyttäneet varat moitteettomasti.

Merkittävimmät rahoitusoikaisut

Maksuja peritään takaisin seuraavilta 15 jäsenvaltiolta: Suomi, Itävalta, Belgia, Tšekki, Saksa, Espanja, Ranska, Kreikka, Unkari, Irlanti, Luxemburg, Latvia, Alankomaat, Romania ja Ruotsi. Merkittävimmät yksittäiset oikaisut ovat seuraavat:

  • Ranskalta peritään takaisin 141,8 miljoonaa euroa (rahoitusvaikutus1: 141,5 miljoonaa euroa) täydentäviin ehtoihin liittyvien heikkouksien vuoksi.

  • Kreikalta peritään takaisin 78,8 miljoonaa euroa (rahoitusvaikutus1: 66,6 miljoonaa euroa) tukioikeuksien jakamiseen liittyvien heikkouksien ja puutteiden vuoksi.

  • Alankomailta peritään takaisin 24,3 miljoonaa euroa (rahoitusvaikutus1: 24,1 miljoonaa euroa) viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän (LPIS-järjestelmä) toiminnassa, paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja maksujen ja seuraamusten laskennassa havaittujen heikkouksien vuoksi.

  • Kreikalta peritään takaisin 22,2 miljoonaa euroa (rahoitusvaikutus1: 21,0 miljoonaa euroa) täydentäviin ehtoihin liittyvien heikkouksien vuoksi.

  • Ranskalta peritään takaisin 17,7 miljoonaa euroa (rahoitusvaikutus1: 10,9 miljoonaa euroa) hedelmä- ja vihannestuottajajärjestöjen hyväksymiseen liittyvien heikkouksien vuoksi.

Unionin yleisen tuomioistuimen annettua asiassa T-2/11 tuomion, jolla kumotaan komission aiempi päätös, Portugalille palautetaan 0,5 miljoonaa euroa.

Tausta

Jäsenvaltiot vastaavat useimpien yhteisen maatalouspolitiikan maksujen hallinnoinnista pääasiassa maksajavirastojensa kautta. Ne huolehtivat myös valvonnasta, kuten viljelijöiden esittämien suoria tukia koskevien hakemusten todentamisesta. Komissio tekee vuosittain yli 100 tarkastusta varmistuakseen siitä, että jäsenvaltioiden valvonta ja puutteiden korjaus on riittävää, ja sillä on toimivalta periä varoja takaisin jälkikäteen, mikäli tarkastuksissa todetaan, että jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontatoimilla ei voida turvata EU:n varojen asianmukaista käyttöä.

Yksityiskohtaisempia tietoja tilintarkastus- ja tilinpäätösmenettelyn toiminnasta annetaan tiedotteessa MEMO/12/109 sekä tietosivulla ”Managing the agriculture budget wisely”, joka on saatavilla internetosoitteessa http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Oikaisut esitetään jäsenvaltioittain ja aloittain yksityiskohtaisemmin liitteenä olevissa taulukoissa (liitteet I ja II).

Yhteyshenkilöt:

Fanny Dabertrand (+32-2) 299 06 25

Roger Waite (+32-2) 296 14 04

Liite I: Euroopan maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien sääntöjenmukaisuustarkastus

Päätös nro 43: Jäsenvaltiokohtaiset oikaisut (milj. euroa)

Oikaisun soveltamisala ja peruste

Oikaisun määrä

Oikaisun rahoitus­vaikutuksen määrä2

Suomi

 

Eläinpalkkiot – ehdotetun oikaisun perusteena ovat tukikelvottomista eläimistä maksetut aiheettomat maksut sekä paikalla tehtävien tarkastusten heikkoudet

0,31

0,31

Maaseudun kehittäminen – ehdotetun oikaisun perusteena ovat tukeen kelpaamattomat investoinnit käytettyihin laitteisiin sekä heikkoudet investointikustannusten kohtuullisuuden tarkistamisessa

0,94

0,93

Muut oikaisut – ehdotetun oikaisun perusteena on rahoitusta koskevan enimmäismäärän ylitys

0,07

0,00

Itävalta

 

Pinta-alatuet – ehdotetun oikaisun perusteena ovat puutteet LPIS-GIS-järjestelmässä, paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja maksujen ja seuraamusten soveltamisessa

3,63

3,63

Belgia

 

Muut oikaisut – ehdotetun oikaisun perusteena on rahoitusta koskevan enimmäismäärän ylitys

0,84

0,00

Tšekki

 

Muut oikaisut – ehdotetun oikaisun perusteena ovat vuoden 2012 tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä todetut hallinnolliset virheet

0,12

0,12

Saksa

 

Pinta-alatuet – ehdotetun oikaisun perusteena ovat LPIS-järjestelmän ristiintarkastuksissa havaitut puutteet ja paikalla tehtävissä tarkastuksissa käytetty väärän suuruinen mittapoikkeama

0,15

0,15

Myöhästyneet maksut – ehdotetun oikaisun perusteena on maksujen myöhästyminen

0,01

0,00

Muut oikaisut – ehdotetun oikaisun perusteena on vuoden 2009 tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä todettu olennainen virhe

0,14

0,14

Espanja

 

Hedelmät ja vihannekset – ehdotetun oikaisun perusteena ovat erityiset tukeen kelpaamattomat menot, puutteet kaksinkertaisen rahoituksen riskin valvonnassa ja tuottajajärjestöille henkilöstökuluihin maksettu perusteeton kiinteä tuki

7,78

7,78

Pinta-alatuet – ehdotetun oikaisun perusteena ovat paikalla tehtävien tarkastusten heikkoudet

3,13

3,13

Pinta-alatuet – ehdotetun oikaisun perusteena ovat paikalla tehtävien tarkastusten heikkoudet

1,27

1,27

Pinta-alatuet – ehdotetun oikaisun perusteena ovat puutteet tukioikeuksien jakamisessa

7,73

7,73

Myöhästyneet maksut – ehdotetun oikaisun perusteena ovat rahoitusta koskevan enimmäismäärän ylitys, maksujen myöhästyminen, tukeen kelpaamattomat menot ja maidon lisämaksun periminen

3,56

Palautus 1,19

Myöhästyneet maksut – ehdotetun oikaisun perusteena ovat rahoitusta koskevan enimmäismäärän ylitys ja maksujen myöhästyminen

0,29

0,00

Ranska

 

Hedelmät ja vihannekset – ehdotetun oikaisun perusteena ovat hedelmä- ja vihannestuottajajärjestöjen hyväksymiseen liittyvät heikkoudet

17,70

10,94

Täydentävät ehdot – ehdotetun oikaisun perusteena ovat kaksi määrittelemätöntä ja tarkastamatonta hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusta, tiettyjen lakisääteisten hoitovaatimusten puutteellinen valvonta sekä lievä seuraamusjärjestelmä

141,82

141,49

Myöhästyneet maksut – ehdotetun oikaisun perusteena on maksujen myöhästyminen

0,36

0,00

Muut oikaisut – ehdotetun oikaisun perusteena ovat vuoden 2009 tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä todetut virheet

0,06

0,06

Kreikka

 

Hedelmät ja vihannekset – Tomaattien jalostus – ehdotetun oikaisun perusteena ovat puutteet yhteensopivuutta koskevien tarkastusten valvonnassa, alojen fyysisissä tarkastuksissa, tuottajien ja lopputuotteiden hallinnollisissa ja kirjanpidollisissa tarkastuksissa sekä varastojen fyysisissä ja kirjanpidollisissa tarkastuksissa

3,36

3,36

Eläinpalkkiot – ehdotetun oikaisun perusteena ovat paikalla tehtävien tarkastusten heikkoudet ja se, että pidettävät eläimet eivät sisälly lammasjärjestelmään, sekä heikkoudet seuraamusjärjestelmässä ja valvonnassa ja aiheettomasti yksittäisille hakijoille suoritetut, karjajärjestelmään liittyvät maksut

1,59

1,55

Pinta-alatuet – ehdotetun oikaisun perusteena ovat puutteet tukioikeuksien jakamisessa

78,81

66,63

Täydentävät ehdot – ehdotetun oikaisun perusteena ovat kaksi määrittelemätöntä ja tarkastamatonta hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusta, tiettyjen lakisääteisten hoitovaatimusten puutteellinen valvonta, puutteelliset tarkastuskertomukset ja lievä seuraamusjärjestelmä

22,23

21,04

Myöhästyneet maksut – ehdotetun oikaisun perusteena ovat maksujen myöhästyminen, rahoitusta koskevan enimmäismäärän ylitys ja maidon lisämaksun korjaus

3,36

Palautus 0,09

Unkari

 

Muut oikaisut – ehdotetun oikaisun perusteena on vuoden 2011 tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä todettu tunnettu virhe

0,34

0,34

Irlanti

 

Muut oikaisut – ehdotetun oikaisun perusteena on rahoitusta koskevan enimmäismäärän ylitys

0,04

0,00

Luxemburg

Pinta-alatuet – ehdotetun oikaisun perusteena ovat heikkoudet LPIS-GIS-järjestelmässä, LPIS-GIS-järjestelmän päivittämistä seuraavan taannehtivan takaisinperinnän puuttuminen ja puutteet maksujen ja seuraamusten laskennassa

0,22

0,22

Muut oikaisut – ehdotetun oikaisun perusteena on rahoitusta koskevan enimmäismäärän ylitys

0,01

0,00

Latvia

Muut oikaisut – ehdotetun oikaisun perusteena on rahoitusta koskevan enimmäismäärän ylitys

0,01

0,00

Alankomaat

Pinta-alatuet – ehdotetun oikaisun perusteena ovat heikkoudet LPIS-järjestelmän toiminnassa, paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja maksujen ja seuraamusten laskennassa

24,33

24,14

Pinta-alatuet – ehdotetun oikaisun perusteena on LPIS-GIS-järjestelmän epätarkkuus

5,80

5,80

Myöhästyneet maksut – ehdotetun oikaisun perusteena on maksujen myöhästyminen

0,12

0,00

Muut oikaisut – ehdotetun oikaisun perusteena on tiettyihin sääntöjenvastaisuustapauksiin liittyvien velkojen korkojen veloittamatta ja ilmoittamatta jättäminen

5,28

5,28

Portugali

 

POSEI – asiassa T-2/11 annettuun tuomioon perustuva palautus

Palautus 0,51

Palautus 0,51

Romania

 

Myöhästyneet maksut – ehdotetun oikaisun perusteena on maksujen myöhästyminen

0,07

0,00

Ruotsi

Muut oikaisut – ehdotetun oikaisun perusteena on rahoitusta koskevan enimmäismäärän ylitys

0,02

0,00

YHTEENSÄ

334,98

304,26

Liite II: Euroopan maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

Päätös nro 43: Alakohtaiset oikaisut (milj. euroa)

Ala

Oikaisun määrä

Oikaisun rahoitusvaikutuksen määrä3

 

 

 

Pinta-alatuet / Peltokasvit

283,70

269,99

 

Asetuksen 1782/2003 69 art.

1,80

1,77

 

Tilintarkastus

9,54

0,61

 

Hedelmät ja vihannekset

28,84

22,08

 

Sääntöjenvastaisuudet

5,28

5,28

 

Eläinpalkkiot

0,01

0,01

Maitotuotteet

0,14

0,00

POSEI

0,51

0,51

Maaseudun kehittäminen

6,37

6,17

 

Erityistuki (asetuksen 73/2009 68 art.)

0,09

0,09

YHTEENSÄ

334,98

304,26

1 :

Rahoitusvaikutus on pienempi, koska jäsenvaltiolta on jo peritty tai se on maksanut takaisin osan varoista.

2 :

Oikaisun rahoitusvaikutuksessa otetaan huomioon aikaisemmat päällekkäiset oikaisut ja Euroopan komission jo takaisin perimät määrät.

3 :

Oikaisun rahoitusvaikutuksessa otetaan huomioon aikaisemmat päällekkäiset oikaisut ja Euroopan komission jo takaisin perimät määrät.


Side Bar