Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV PT FI EL HU LV RO

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 12. prosince 2013

Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku

Evropská komise dnes v rámci tzv. schválení účetní závěrky vyzvala členské státy, aby vrátily celkem 335 milionů EUR neoprávněně vynaložených z finančních prostředků na provádění zemědělské politiky EU. Avšak vzhledem k tomu, že některé z těchto částek již byly od členských států získány zpět, čistý finanční dopad dnešního rozhodnutí představuje přibližně 304 milionů EUR. Tyto peníze se vracejí do rozpočtu Evropské unie, protože nebyla dodržena pravidla EU nebo nebyly použity náležité kontrolní postupy týkající se zemědělských výdajů. Členské státy odpovídají za vyplácení a kontrolu výdajů v rámci společné zemědělské politiky (SZP) a úkolem Komise je zajistit, aby členské státy tyto finanční prostředky vynakládaly řádně.

Hlavní finanční opravy

Podle tohoto posledního rozhodnutí vrátí poskytnuté finanční prostředky 15 členských států: Rakousko, Belgie, Česká republika, Německo, Španělsko, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Lucembursko, Lotyšsko, Nizozemsko, Rumunsko a Švédsko. Nejvýznamnějšími jednotlivými opravami jsou:

141,8 milionu EUR (finanční dopad1: 141,5 milionu EUR) účtovaných Francii za nedostatky související s podmíněností,

78,8 milionu EUR (finanční dopad1: 66,6 milionu EUR) účtovaných Řecku za nedostatky související s přiznáním nároků,

24,3 milionu EUR (finanční dopad1: 24,1 milionu EUR) účtovaných Nizozemsku za nedostatky ve fungování systému evidence půdy (LPIS), kontrolách namístě a výpočtu plateb a sankcí,

22,2 milionu EUR (finanční dopad1: 21,0 milionu EUR) účtovaných Řecku za nedostatky související s podmíněností,

17,7 milionu EUR (finanční dopad1: 10,9 milionu EUR) účtovaných Francii za nedostatky týkající se uznávání organizací producentů ovoce a zeleniny.

Na základě rozsudku Tribunálu ve věci dřívějšího rozhodnutí Komise bude Portugalsku vyplacena náhrada ve výši 0,5 milionu EUR.

Souvislosti

Členské státy jsou odpovědné za řízení většiny plateb SZP, zejména prostřednictvím svých platebních agentur. Jsou rovněž odpovědné za kontroly, například ověřování žádostí zemědělců o přímé platby. Komise provádí každý rok více než 100 auditů, v jejichž průběhu ověřuje, zda členský stát v dostatečné míře vykonává kontroly a reaguje na zjištěné nedostatky. Pokud audity prokážou, že správa a kontroly členského státu neposkytují dostatečnou záruku, že finanční prostředky EU byly vynaloženy řádným způsobem, má Komise pravomoc dodatečně požadovat navrácení finančních prostředků.

Podrobné informace o systému schválení ročních účetních závěrek se nacházejí v dokumentu MEMO/12/109 a v informačním přehledu „Managing the agriculture budget wisely“ (Odpovědné hospodaření se zemědělským rozpočtem), který lze nalézt na internetových stránkách: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Údaje o jednotlivých opravách v rozčlenění podle členských států a podle odvětví jsou uvedeny v připojených tabulkách (přílohy I a II).

Kontaktní osoby:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)

Příloha I: Schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV

Rozhodnutí 43: Opravy podle členských států (v milionech EUR)

Odvětví a důvod opravy

Výše opravy

Výše finančního dopadu opravy2

Rakousko

 

Podpora na plochu – oprava navržená pro nedostatky v systému LPIS-GIS, v provádění kontrol na místě a při uplatňování sankcí a plateb

3,63

3,63

Belgie

 

Jiné opravy – oprava navržená za překročení finančního stropu

0,84

0,00

Česká republika

 

Jiné opravy – oprava navržená za správní chyby zjištěné během účetní závěrky za rok 2012

0,12

0,12

Německo

 

Podpora na plochu – oprava navržená pro nedostatky v křížových kontrolách v systému LPIS a pro nesprávně použité přípustné odchylky při kontrolách na místě

0,15

0,15

Opožděné platby – oprava navržená za opožděné platby

0,01

0,00

Jiné opravy – oprava navržená za významnou chybu zjištěnou během účetní závěrky za rok 2009

0,14

0,14

Španělsko

 

Ovoce a zelenina – oprava navržená pro konkrétní nezpůsobilé výdaje, pro nedostatky v kontrolách rizika dvojího financování a pro neoprávněné paušální podpory pro personální náklady organizací producentů

7,78

7,78

Podpora na plochu – oprava navržená pro nedostatky v kontrolách na místě

3,13

3,13

Podpora na plochu – oprava navržená pro nedostatky v kontrolách na místě

1,27

1,27

Podpora na plochu – oprava navržená za nedostatky v přiznání nároků

7,73

7,73

Opožděné platby – oprava navržená za překročení finančního stropu, opožděné platby, nezpůsobilé výdaje a navrácení dávky na mléko

3,56

Náhrada ve výši 1,19

Opožděné platby – oprava navržená za překročení finančního stropu a opožděné platby

0,29

0,00

Finsko

 

Prémie na zvířata – oprava navržená za neoprávněné platby u nezpůsobilých zvířat a nedostatky v kontrolách na místě

0,31

0,31

Rozvoj venkova – oprava navržená za nezpůsobilé investice do použitého vybavení a pro nedostatky v ověřování přiměřenosti nákladů investice

0,94

0,93

Jiné opravy – oprava navržená za překročení finančního stropu

0,07

0,00

Francie

 

Ovoce a zelenina – oprava navržená za nedostatky týkající se uznávání organizací producentů ovoce a zeleniny

17,70

10,94

Podmíněnost – oprava navržená pro dvě nedefinované a neověřené platby, u nichž nebyla provedena kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu, nedostatečné kontroly některých povinných požadavků na hospodaření a nedůsledný systém sankcí

141,82

141,49

Opožděné platby – oprava navržená za opožděné platby

0,36

0,00

Jiné opravy – oprava navržená kvůli chybám zjištěným během účetní závěrky za rok 2009

0,06

0,06

Řecko

 

Ovoce a zelenina – zpracování rajčat – oprava navržená za nedostatky v kontrolách ověřovacích kontrol, fyzických kontrolách ploch, správních a účetních kontrolách producentů a hotových výrobků a fyzických a účetních kontrolách stavu zásob

3,36

3,36

Prémie na zvířata – oprava navržená za nedostatky v kontrolách na místě, retenci zvířat nekontrolovaných v režimu pro ovce a také za nedostatky v systému sankcí nebo dohledu kontroly a za neoprávněné platby jednotlivým žadatelům v režimu pro skot

1,59

1,55

Podpora na plochu – oprava navržená za nedostatky v přiznání nároků

78,81

66,63

Podmíněnost – oprava navržená pro dvě nedefinované a neověřené platby, u nichž nebyla provedena kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu, nedostatečné kontroly některých povinných požadavků na hospodaření, neúplné kontrolní zprávy a nedůsledný systém sankcí

22,23

21,04

Opožděné platby – oprava navržená za opožděné platby, překročení finančních stropů a opravu dávek v odvětví mléka

3,36

Náhrada ve výši 0,09

Maďarsko

 

Jiné opravy – oprava navržená za známou chybu zjištěnou během účetní závěrky za rok 2011

0,34

0,34

Irsko

 

Jiné opravy – oprava navržená za překročení finančního stropu

0,04

0,00

Lucembursko

Podpora na plochu – oprava navržená za nedostatky v systému LPIS-GIS, chybějící zpětně vrácené prostředky po aktualizaci systému LPIS-GIS a nedostatky při výpočtu plateb a sankcí

0,22

0,22

Jiné opravy – oprava navržená za překročení finančního stropu

0,01

0,00

Lotyšsko

Jiné opravy – oprava navržená za překročení finančního stropu

0,01

0,00

Nizozemsko

Podpora na plochu – oprava navržená za nedostatky ve fungování systému evidence půdy (LPIS), kontrolách namístě a výpočtu plateb a sankcí

24,33

24,14

Podpora na plochu – oprava navržená pro nepřesnost systému LPIS-GIS

5,80

5,80

Opožděné platby – oprava navržená za opožděné platby

0,12

0,00

Jiné opravy – oprava navržená pro neúčtování a nevykázání úroku z pohledávek v souvislosti s některými případy nesrovnalostí

5,28

5,28

Portugalsko

 

POSEI – náhrada na základě rozsudku ve věci T-2/11

Náhrada ve výši 0,51

Náhrada ve výši 0,51

Rumunsko

 

Opožděné platby – oprava navržená za opožděné platby

0,07

0,00

Švédsko

Jiné opravy – oprava navržená za překročení finančního stropu

0,02

0,00

CELKEM

334,98

304,26

Příloha II: Schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV

Rozhodnutí 43: Opravy podle odvětví (v milionech EUR)

Odvětví

Výše opravy

Výše finančního dopadu opravy3

 

 

 

Podpora na plochu / plodiny na orné půdě

283,70

269,99

 

Článek 69 nařízení č. 1782/2003

1,80

1,77

 

Finanční audit

9,54

–0,61

 

Ovoce a zelenina

28,84

22,08

 

Nesrovnalosti

5,28

5,28

 

Prémie na zvířata

0,01

0,01

Mléčné výrobky

–0,14

0,00

POSEI

–0,51

–0,51

Rozvoj venkova

6,37

6,17

 

Zvláštní podpora (článek 68 nařízení č. 73/2009)

0,09

0,09

CELKEM

334,98

304,26

1 :

Finanční dopad je nižší vzhledem k částkám, které již byly od tohoto členského státu získány zpět nebo které tento stát již vrátil.

2 :

Ve finančním dopadu opravy jsou zohledněny předchozí překrývající se opravy a částky, které již byly Evropské komisi vráceny.

3 :

Ve finančním dopadu opravy jsou zohledněny předchozí překrývající se opravy a částky, které již byly Evropské komisi vráceny.


Side Bar