Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Programmet Erasmus+ får 1,8 miljarder euro för 2014

Från och med idag kan de organisationer som vill ansöka om stöd för 2014 ur Erasmus+, EU:s nya program för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott, börja förbereda sina ansökningar. Den nya progranhandledningen till Erasmus+ med utförlig information om hur man söker finns här. Programmet är öppet för organisationer inom allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott. Organisationerna kan ansöka om bidrag på nätet från och med slutet på januari. Enskilda personer kan inte söka bidrag direkt, utan ska ta kontakt med sina universitet, högskolor eller organisationer som lämnar in ansökan.

– Starten för Erasmus+ börjar nu närma sig och vi är redo för genomförandet. Jag vill uppmana organisationerna att studera programhandledningen noga så att de är väl förberedda för ansökningsetappen. Ökningen av budgeten för Erasmus+ med 40 % innebär att över fyra miljoner människor: studenter, praktikanter, lärare och volontärer, kan få bidrag under de kommande sju åren, säger Androulla Vassiliou, EU:s kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Sammanlagt kommer det att finnas 1,8 miljarder euro inom Erasmus+ under 2014 för att göra följande:

  • Främja möjligheter till utbyte av studenter, praktikanter, lärare och annan utbildningspersonal, ungdomar, ungdomsledare och volontärer. Sista ansökningsdag för utbyte i studiesyfte är den 17 mars 2014.

  • Bilda eller förbättra partnerskap mellan utbildningsanstalter och ungdomsinstitut och ungdomsorganisationer å ena sidan och näringslivet å den andra. Sista ansökningsdagen är i april 2014.

  • Stödja den dialog och det faktaunderlag som behövs för att genomföra reformer av systemen för utbildning och ungdom.

Konsortier, samordnande organisationer och grupper kan lämna in en enda ansökan för ett antal organisationer.

Förutom universitet och utbildningsanstalter kommer man för första gången att ge bidrag till nya innovativa partnerskap. Kunskapsallianser och sektorsspecifika kompetensallianser kommer att skapa synergieffekter mellan utbildningen och näringslivet genom att göra det möjligt för högskolor, anordnare av yrkesutbildning och företag att främja innovation och företagande samt ta fram nya kursplaner och kvalifikationer för att råda bot på brister vad gäller färdigheter.

Inom idrott kommer man att fokusera på gränsöverskridande projekt som stöder idrott på gräsrotsnivå, samt på gränsöverskridande problem med uppgjorda matcher, dopning, våld och rasism, samt främjande av bra styrformer, jämställdhet, social inkludering och motion för alla.

Bakgrund

I programhandledningen till Erasmus+ finns utförliga uppgifter om mål, prioriteringar och möjligheter till bidrag för varje insats, uppgifter om hur bidragsansökningen och urvalet går till, och finansiella och administrativa regler för beviljandet av bidrag.

I Erasmus+ samlas alla EU:s hittillsvarande bidragssystem inom allmän och yrkesinriktad utbildning och ungdom, däribland programmet för livslångt lärande (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Ung och aktiv i Europa/Aktiv ungdom och fem internationella samarbetsprogram (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink och programmet för samarbete med industriländer). I programmet införs också för första gången stöd till idrott. Det integrerade programmet kommer att göra det lättare för sökande att förstå vilka möjligheter till bidrag som finns, och andra förenklingar har också gjorts.

Erasmus+ invigs vid en tidpunkt när nästan sex miljoner unga människor i EU är arbetslösa – i vissa länder är de över 50 %. Samtidigt finns det över två miljoner lediga jobb och en tredjedel av arbetsgivarna säger att de har svårt att hitta personal med de nödvändiga färdigheterna. Detta bevisar att det finns betydande brister på färdigheter i Europa. Erasmus+ kommer att ta itu med dessa bister genom at ge människor möjligheter att studera, lära sig yrken, praktiksera eller arbeta som volontärer utomlands.

Europas allmänna och yrkesinriktade utbildning, ungdomsorganisationer och ungdomssystem kommer att bli bättre och mer relevanta tack vare stöd till bättre undervisnings- och inlärningsmetoder, nya kursplaner, yrkesutveckling för utbildningspersonal och ungdomsledare, bland annat genom utökat samarbete mellan utbildningsvärlden och näringslivet.

I budgeten på 14,7 miljarder euro för 2014-2020 tar man hänsyn till framtida uppskattningar av inflation, och den utgör en ökning med 40 % i förhållande till nuläget. Det förväntas ytterligare anslag till utbyte inom högre utbildning och kapacitetsuppbyggande med länder utanför EU. Dessa förhandlingar kommer att avslutas under 2014.

Vad händer nu?

Intresserade organisationer uppmanas att läsa programhandledningen för att få veta mer om de olika möjligheterna till bidrag. De ska lämna in sina ansökningar (vanligtvis på nätet) till sitt nationella programkontor eller till genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur.

Mer information:

Programhandledning och inbjudan att lämna projektförslag

Erasmus+ på Facebook

Delta i konversationen på Twitter #ErasmusPlus

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar