Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Publicēts programmas “Erasmus+” ceļvedis, 2014. gadā pieejams finansējums 1,8 miljardu eiro apjomā

Organizācijas, kas vēlas 2014. gadā lūgt finansējumu no programmas “Erasmus+” (tā ir Eiropas Savienības jaunā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma), var no šodienas sākt pieteikuma gatavošanu. Jaunais “Erasmus+” programmas ceļvedis, kurā sīki paskaidrots, kā pieteikties, ir pieejams te. Programmā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes vai sporta jomā. No janvāra beigām tās var elektroniski iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai. Fiziskas personas pašas dotāciju lūgt nevar, tām ir jāsazinās ar savu universitāti, koledžu vai citu organizāciju, kas sagatavo pieteikumu savā vārdā.

“Programmas “Erasmus+” uzsākšana nu ir nonākusi nobeiguma posmā, un esam gatavi sākt tās īstenošanu. Aicinu organizācijas rūpīgi iepazīties ar programmas ceļvedi, lai tās būtu pilnībā gatavas, kolīdz varēs elektroniski iesniegt pieteikumu. “Erasmus+” budžets ir pieaudzis par 40 %, un tas nozīmē, ka nākamajos septiņos gados dotācijas saņems vairāk nekā četri miljoni cilvēku, tostarp studenti, praktikanti, pasniedzēji un brīvprātīgie”, teica ES izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu.

Kopumā 2014. gadā no “Erasmus+” varēs saņemt 1,8 miljardu eiro šādiem mērķiem:

vairot mobilitātes iespējas studentiem, praktikantiem, pasniedzējiem un citiem izglītības darbiniekiem, jauniešiem, kas piedalās jauniešu apmaiņas projektos, jaunatnes līderiem un brīvprātīgajiem. Mācību mobilitātes projektiem pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 17. marts;

izveidot vai uzlabot partnerību starp izglītības, apmācības un jaunatnes iestādēm un organizācijām, no vienas puses, un darba pasauli, no otras puses. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada aprīlī;

atbalstīt dialogu un pierādījumu iegūšanu, kas vajadzīga, lai reformētu izglītības, apmācības un jaunatnes lietu sistēmas.

Konsorciji, koordinējošās organizācijas un grupas var iesniegt vienu pieteikumu vairāku organizāciju vārdā.

Līdzīgi kā universitātes un apmācības iestādes pirmo reizi tiks finansētas arī jaunas inovatīvas partnerības — tā sauktās zināšanu apvienības un nozaru prasmju apvienības nodrošinās sinerģiju starp akadēmisko vidi un darba pasauli, dodot iespēju augstskolām, apmācītājiem un uzņēmumiem vairot inovāciju un uzņēmējdarbības garu, kā arī izstrādāt jaunas mācību programmas un kvalifikāciju, tādējādi novēršot prasmju trūkumu.

Sportā īpaša uzmanība pievērsta starptautiskiem projektiem, kas atbalsta tautas sportu un risina tādas pārrobežu mēroga problēmas kā spēļu rezultātu pasūtīšana, dopings, vardarbība un rasisms, un kas veicina labu pārvaldību, dzimumu vienlīdzību, sociālo iekļautību un visu iedzīvotāju fizisko aktivitāti.

Vispārīga informācija

Programmas “Erasmus+” ceļvedī sīkāk izklāstīti mērķi, prioritātes, finansējuma saņemšanas iespējas katrā darbības jomā. Sniegta arī tehniskā informācija par pieteikšanos dotācijas saņemšanai un par atlases procesu, kā arī par finanšu un administratīvajiem noteikumiem, kas attiecas uz šādu dotāciju piešķiršanu.

Programmā “Erasmus+” apvienotas visas līdzšinējās ES finansēšanas sistēmas izglītībai, mācībām un jaunatnei, tostarp Mūžizglītības programma (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programma “Jaunatne darbībā” un piecas starptautiskās sadarbības programmas (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un programma sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm). Tajā pirmo reizi paredzēts atbalsts arī sportam. Pateicoties šai integrētajai programmai, interesentiem būs vieglāk izprast, kādas dotācijas ir pieejamas. Ir arī citi vienkāršojumi, tāpēc kopumā finansējums būs vieglāk pieejams.

“Erasmus+” sāk darboties laikā, kad ES bez darba ir gandrīz seši miljoni jauniešu un kad dažās valstīs jauniešu bezdarba līmenis pārsniedz 50 %. Tajā pašā laikā ir divi miljoni brīvu darbvietu un trešdaļa darba devēju sūdzas par grūtībām atrast darbiniekus, kuriem ir vajadzīgās prasmes. Tas liecina, ka Eiropā ir prasmju trūkums. “Erasmus+” palīdzēs to novērst, dodot cilvēkiem iespēju ārzemēs studēt, piedalīties mācībās, iegūt darba vai brīvprātīgā pieredzi.

Eiropas izglītības, mācību un jaunatnes organizāciju un sistēmu kvalitāte un atbilstība reālajām vajadzībām paaugstināsies, pateicoties atbalstam, ko ES sniedz, lai tiktu uzlabotas mācīšanas un mācīšanās metodes, izstrādātas jaunas mācību programmas un lai pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem rastos papildu iespējas profesionāli pilnveidoties. Tā uzlabosies arī tāpēc, ka būs ciešāka sadarbība starp izglītības nozari un darba pasauli.

Posmam no 2014. gada līdz 2020. gadam iedalītajā 14,7 miljardus lielajā budžetā ir ņemta vērā nākotnē gaidāmā inflācija, un kopumā budžets par 40 % pārsniedz pašreizējo līmeni. Gaidāms, ka papildu līdzekļus piešķirs augstākās izglītības mobilitātei un kapacitātes vairošanai ārpussavienības valstīs. Sarunas par to beigsies 2014. gadā.

Kas notiks tālāk

Ieinteresētās organizācijas aicinām izlasīt programmas ceļvedi, lai uzzinātu vairāk par dažādajām finansējuma saņemšanas iespējam. Aicinām organizācijas iesniegt pieteikumu (vairumā gadījumu — elektroniski) savas valsts kompetentajai aģentūrai vai Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai.

Kur meklēt sīkāku informāciju

Programmas ceļvedis un aicinājums iesniegt priekšlikumus

Programma “Erasmus+” sociālajā tīklā “Facebook”

Pievienoties sarunai tviterī #ErasmusPlus

Komisāres A. Vasiliu tīmekļa vietne

Sekojiet A. Vasiliu tviterī @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); tviterī: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar