Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Erasmus+-opas julkaistu ­ 1,8 miljardin määrärahat vuodelle 2014

Organisaatiot, jotka haluavat hakea rahoitusta EU:n uudesta koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmasta Erasmus+:sta, voivat nyt alkaa valmistella tukihakemuksiaan. Lisätietoja hakumenettelyistä saa uudesta Erasmus+-ohjelmaoppaasta, joka on saatavilla täällä. Ohjelmaan voivat osallistua koulutuksen, nuorison tai urheilun alalla toimivat organisaatiot. Rahoitusta voi hakea verkossa tammikuun lopusta lähtien. Yksityishenkilöt eivät voi hakea tukea suoraan, mutta voivat pyytää yliopistoaan, oppilaitostaan tai organisaatiotaan laatimaan hakemuksen.

“Erasmus+-ohjelman käynnistysprosessi on nyt loppuvaiheessa, ja olemme valmiita siirtymään toteutusvaiheeseen. Kehottaisin organisaatioita tutustumaan ohjelman oppaaseen tarkkaan, jotta ne ovat huolellisesti valmistautuneita sähköisen hakumenettelyn käynnistyessä. Erasmus+-ohjelman budjetti on nyt 40 prosenttia aiempaa suurempi, mikä tarkoittaa sitä, että yhteensä yli 4 miljoonalle henkilölle, muun muassa opiskelijoille, harjoittelijoille, opettajille ja vapaaehtoistyöntekijöille, myönnetään tukea seuraavien seitsemän vuoden aikana”, kertoo koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Vuonna 2014 Erasmus+-ohjelmasta myönnetään yhteensä 1,8 miljardia euroa tukea seuraaviin tarkoituksiin:

Edistetään opiskelijoiden, harjoittelijoiden, opettajien ja muun opetushenkilöstön, nuorisovaihdon puitteissa nuorten, nuoriso-ohjaajien sekä vapaaehtoistyöntekijöiden mahdollisuuksia liikkuvuuteen. Oppimiseen liittyvää liikkuvuutta koskevien hankkeiden hakemusten jättämisen määräaika on 17. maaliskuuta 2014.

Luodaan koulutuslaitosten sekä nuorisoalan laitosten ja työelämän organisaatioiden välisiä kumppanuuksia sekä parannetaan nykyisiä kumppanuuksia. Hakemusten jättämisen määräaika on huhtikuussa 2014.

Tuetaan vuoropuhelua ja tietojen hankkimista koulutuksen ja nuorisoalan järjestelmien uudistusta varten.

Yhteenliittymät, koordinoivat järjestöt ja ryhmät voivat lähettää yhden hakemuksen useiden organisaatioiden puolesta.

Yliopistojen ja ammatillisten oppilaitosten ohella rahoitusta saavat ensi kerran myös uudet innovatiiviset kumppanuudet: niin kutsutulla tietoyhteenliittymillä ja alakohtaisilla osaamisyhteenliittymillä lisätään koulutuksen ja työelämän välisiä yhteisvaikutuksia, sillä niiden ansiosta korkea-asteen oppilaitokset, koulutuksen järjestäjät ja yritykset voivat edistää innovointia ja yrittäjyyttä ja kehittää opetussuunnitelmia ja tutkintoja kysyttyjen ja tarjottujen taitojen epäsuhdan korjaamiseksi.

Urheilussa painopiste on eurooppalaisissa hankkeissa, joilla tuetaan ruohonjuuritason urheilua ja torjutaan valtioiden rajat ylittäviä ongelmia, kuten sopupelejä, dopingia, väkivaltaa ja rasismia, sekä edistetään hyvää hallintotapaa, sukupuolten tasa-arvoa, sosiaalista osallisuutta ja kaikkien mahdollisuutta liikuntaan.

Taustaa

Erasmus+-ohjelmaoppaassa esitetään yksityiskohtaisesti tavoitteet, painopisteet, eri toimien rahoitusmahdollisuudet, tukihakemusten ja valintamenettelyn tekniset tiedot sekä tuen myöntämiseen liittyvät rahoitus- ja hallinnolliset määräykset.

Erasmus+-ohjelma kokoaa yhteen kaikki EU:n nykyiset koulutukseen ja nuorisoon liittyvät rahoitusjärjestelmät mukaan luettuna elinikäisen oppimisen ohjelma (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius ja Grundtvig), nuorisotoimintaohjelma (Youth in Action) ja viisi kansainvälistä yhteistyöohjelmaa (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ja teollisuusmaiden kanssa tehtävän yhteistyön aihekohtainen ohjelma). Lisäksi ohjelmasta myönnetään ensi kertaa tukea urheilulle. Yhdennetyn ohjelman ansiosta hakijoiden on helpompi saada kokonaiskuva erilaisista tukimahdollisuuksista. Ohjelmaa on muutenkin yksinkertaistettu, mikä helpottaa tuen hakemista.

Erasmus+-ohjelma käynnistetään aikana, jona EU:ssa miltei kuusi miljoonaa nuorta on työttömänä – eräissä maissa työttöminä on jopa yli puolet nuorista. Samaan aikaan avoinna on yli 2 miljoonaa työpaikkaa, ja kolmasosa työnantajista kertoo, että heillä on vaikeuksia löytää työntekijöitä, joilla on oikeanlaista ammattitaitoa. Tämä osoittaa, että Euroopassa on huomattava pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Erasmus+-ohjelmalla pyritään korjaamaan tämä puute tarjoamalla mahdollisuuksia opiskeluun, harjoitteluun, työkokemuksen hankkimiseen tai vapaaehtoistyöhön ulkomailla.

Euroopan oppilaitosten ja nuorisojärjestöjen ja -järjestelmien laatua ja tarkoituksenmukaisuutta kohennetaan tukemalla opetus- ja oppimismenetelmien parannuksia ja uusia opetussuunnitelmia sekä opetushenkilöstön ja nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehitystä muun muassa lisäämällä oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä.

Ohjelman vuosien 2014–2020 budjetti on 14,7 miljardia euroa, ja siinä otetaan huomioon inflaatioennusteet. Lisäystä nykytasoon on 40 prosenttia. Odotettavissa on, että lisämäärärahoja myönnetään korkeakouluopetukseen liittyvää liikkuvuutta edistäviin ja kapasiteetin vahvistamiseen liittyviin toimiin, joihin osallistuu EU:n ulkopuolisia maita. Tätä koskevat neuvottelut saadaan päätökseen vuonna 2014.

Seuraavat vaiheet

Asiasta kiinnostuneita organisaatioita kehotetaan lukemaan ohjelmaopas, jossa on tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista. Organisaatioita pyydetään lähettämään (useimmissa tapauksissa sähköisen) hakemuksensa maansa kansalliseen toimistoon tai koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Lisätietoja:

Ohjelmaopas ja ehdotuspyyntö

Erasmus+ Facebookissa

Osallistu keskusteluun Twitterissä #ErasmusPlus

Komissaari Vassilioun verkkosivusto:

Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar