Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Erasmus+ juhendi avaldamine, 2014. aastal antakse toetust 1,8 miljardi euro ulatuses

2014. aastal Euroopa Liidu uuest haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogrammist Erasmus+ toetusi soovivad organisatsioonid võivad täna hakata taotlusi koostama. Erasmus+ programmi uus juhend, kus antakse täpset teavet taotlemise kohta, on saadaval siin. Programmis võivad osaleda hariduse, koolituse, noorsoo või spordiga tegelevad organisatsioonid. Toetustaotlusi saab esitada elektrooniliselt alates jaanuari lõpust. Üksikisikud ei saa toetustaotlust otse esitada. Nad peavad ühendust võtma oma kõrgkooli või organisatsiooniga, kes seejärel avalduse esitab.

„Programmi Erasmus+ käivitamine on nüüdseks lõppjärgus ja oleme selle rakendamiseks valmis. Julgustan organisatsioone programmijuhendit hoolikalt lugema, et olla valmis elektrooniliste taotluste esitamiseks. Programmi Erasmus+ eelarve suurendamine 40% võrra tähendab, et järgmise seitsme aasta jooksul saab toetust rohkem kui 4 miljonit inimest, sealhulgas õpilased, praktikandid, õpetajad ja vabatahtlikud,” ütles Euroopa hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou.

Kokku antakse 2014. aastal Erasmus+ raames toetust 1,8 miljardi euro väärtuses, et:

edendada õpilaste, praktikantide, õpetajate, teiste haridustöötajate, noorsoovahetusprogrammides osalejate, noortejuhtide ja vabatahtlike liikuvusvõimalusi; taotluse esitamise tähtaeg õpirände projektidele on 17. märts 2014;

luua ja edendada haridus-, koolitus- ja noorsooasutuste ning -organisatsioonide omavahelisi suhteid ja nende sidemeid töömaailmaga; taotluse esitamise tähtaeg on aprillis 2014;

toetada haridus-, koolitus- ja noortesüsteemides muudatuste tegemiseks vajalikke arutelusid ja andmete kogumist.

Konsortsiumid, koordineerivad organisatsioonid ja rühmad võivad esitada mitme organisatsiooni nimel ühise avalduse.

Lisaks ülikoolidele ja koolitusasutustele toetatakse esimest korda ka uuendusmeelseid partnerlussuhteid — teadmusühendusi ja valdkondlike oskuste ühendusi. Need ühendused loovad sünergiat hariduse ja tööelu vahel, kuna võimaldavad kõrgkoolidel, koolitusepakkujatel ja ettevõtjatel edendada innovatsiooni ja ettevõtlust ning arendada uusi õppekavasid ja kutsekvalifikatsioone, et lahendada vajalike oskuste puudumise probleem.

Spordivaldkonnas keskendutakse riikidevahelistele projektidele, millega toetatakse rohujuure tasandi sporti, tegeletakse piiriüleste probleemidega (näiteks võistlustulemuste kokkuleppimine, doping, vägivald ja rassism) ning edendatakse head juhtimistava, soolist võrdõiguslikkust, sotsiaalset kaasamist ja füüsilist aktiivsust.

Taust

Erasmus+ programmijuhend sisaldab täpsemat teavet iga meetme eesmärkide, prioriteetide ja toetusvõimaluste kohta, sealhulgas tehnilist teavet taotluste esitamise ja valikuprotsessi kohta ning toetuse määramisega seotud finants- ja haldussätteid.

Uus programm Erasmus+ ühendab kõiki ELi praegusi haridus-, koolitus- ja noorsooalgatusi, sealhulgas elukestva õppe programmi (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programmi „Aktiivsed noored” ja viit rahvusvahelise koostöö programmi (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ja tööstusriikidega tehtava koostöö programm). Esimest korda toetatakse ka sporti. Integreeritud programm aitab toetuse taotlejal pakutavaid võimalusi mõista. Lisaks on juurdepääs nendele tehtud hõlpsamaks.

Erasmus+ käivitatakse ajal, mil peaaegu kuus miljonit noort ELis on töötud, kusjuures mõnes riigis ulatub see määr üle 50%. Samas on üle kahe miljoni töökoha täitmata ja kolmandik tööandjatest ei leia vajalike oskustega töötajaid. See näitab, et Euroopas on märkimisväärne oskuste nappus. Programmiga Erasmus+ püütakse seda probleemi lahendada ning pakkuda inimestele võimalust õppida, saada koolitust ja töö- või vabatahtliku töö kogemusi välismaal.

Euroopa haridus-, koolitus- ja noorteorganisatsioonide ja -süsteemide taset ning asjakohasust suurendatakse õpetamise, õppemeetodite, uute õppekavade ning haridus- ja noorsootöötajate kutsealase arengu toetamise abil, sealhulgas edendatakse sidemeid haridus- ja töömaailma vahel.

2014–2020. aasta eelarve on 14,7 miljardit eurot (sealhulgas edaspidine hinnanguline inflatsioon) ja see märgib praeguse tasemega võrreldes 40%-st kasvu. Eeldatavasti eraldatakse lisavahendeid kõrgharidusalase liikuvuse ja suutlikkuse arendamiseks, kaasates ka ELi mittekuuluvaid riike. Vastavad läbirääkimised lõpetatakse 2014. aastal.

Edasised sammud

Huvitatud organisatsioonidel palutakse lugeda programmijuhendit, et saada täpsemat teavet erinevate toetusvõimaluste kohta. Organisatsioone kutsutakse üles esitama taotlused (peamiselt elektrooniliselt) oma riigi asutusele või Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametile.

Lisateavet saab aadressil:

Programmijuhend ja konkursikutse

Erasmus+ Facebookis

Liituge aruteluga Twitteris #ErasmusPlus

Volinik Androulla Vassiliou veebisait

Jälgige Androulla Vassiliou´d Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar