Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Публикувано е ръководството за участие в програма „Еразъм+“, като наличното финансиране за 2014 г. възлиза на 1,8 милиарда евро

От днес организациите, които желаят да кандидатстват за финансиране през 2014 г. по „Еразъм+“ — новата програма на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да започнат да подготвят своите заявления за получаване на безвъзмездни средства. Новото ръководство за програма „Еразъм+“, съдържащо подробна информация за процедурата за кандидатстване, можете да намерите тук. В програмата могат да участват организации в областта на образованието, обучението, младежта или спорта. Те могат да подават заявления за финансиране онлайн от края на месец януари. Лица на могат да кандидатстват пряко за безвъзмездни средства — те трябва да се свържат със своя университет, колеж или организация, които подават заявлението.

Процесът на стартиране на „Еразъм+“ е в последната си фаза и ние сме готови за фазата на изпълнение. Бих искала да насърча организациите внимателно да проучат ръководството за програмата, за да са сигурни, че са напълно подготвени за стартирането на фазата за подаване на заявления онлайн. Увеличението на бюджета на „Еразъм+“ с 40 % означава, че през следващите седем години над 4 милиона души, в това число студенти, стажанти, учители и доброволци, ще могат да получат безвъзмездни средства,“ заяви Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

По линия на „Еразъм+“ през 2014 г. ще се предостави финансиране на обща стойност 1,8 милиарда евро с цел:

насърчаване на възможностите за мобилност за студенти, стажанти, учители и работещи в сектора на образованието, млади хора, желаещи да участват в младежки обмен, младежки лидери и доброволци; Крайният срок за подаването на заявления за проекти за мобилност с учебна цел е 17 март 2014 г.

установяване на партньорства или подобряване на вече съществуващи партньорства между институции и организации в сферата на образованието, обучението и младежта и деловия свят; Крайният срок за подаване на заявления е през април 2014 г.

подпомагане на диалога, необходим за провеждането на реформа в системите на образование и обучение и на дейностите, насочени към младежта, и подкрепа за събирането на данните, нужни за тази цел.

Консорциумите и координиращите организации и групи могат да подават едно-единствено заявление от името на няколко организации.

Освен университети и институции в сферата на обучението, за пръв път ще бъдат финансирани и нови партньорства за иновации: чрез т.нар. „алианси на знанието“ и „секторни алианси на уменията" ще се създава полезно взаимодействие между сферите на образованието и труда, като се дава възможност на висшите учебни заведения, доставчиците на услуги в сектора на обучението и предприятията да насърчават иновациите и предприемачеството и да разработват нови учебни програми с цел преодоляване на несъответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда.

В сферата на спорта акцентът е поставен върху транснационалните проекти, чрез които се подпомага масовият спорт и които са насочени към справянето с трансгранични предизвикателства като уреждането на изхода от спортни състезания, употребата на допинг, насилието и расизма, както и насърчаването на доброто управление, равенството между половете, социалното приобщаване и физическата активност за всички.

Контекст

В Ръководството за програма „Еразъм+“ се предоставя подробна информация относно целите, приоритетите и възможностите за финансиране за всяко едно действие, в това число техническа информация за заявленията за безвъзмездни средства и процеса на подбор, както и относно финансовите и административните разпоредби, свързани с отпускането на безвъзмездни средства.

В програма „Еразъм+“ се обединяват всички сега действащи програми на ЕС за финансиране в областта на образованието, обучението и младежта, в това число Програмата за учене през целия живот („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“), програма „Младежта в действие“, както и пет програми за международно сътрудничество („Еразмус Мундус“, „Темпус“, ALFA, Edulink и програмата за сътрудничество с индустриализираните държави). Освен това за пръв път се предвижда подпомагане в сферата на спорта. Благодарение на интегрираната програма за кандидатстващите за участие ще е по-лесно да се запознаят с предлаганите възможности за отпускане на безвъзмездни средства, а опростяването на други елементи също ще улесни достъпа до програмите.

„Еразъм+“ стартира в момент, в който близо шест милиона младежи в ЕС са без работа–, като равнищата на младежка безработица в някои държави са над 50 %. Същевременно има над 2 милиона свободни работни места, като една трета от работодателите съобщават, че срещат трудности при намирането на служители с необходимите умения. Това показва, че в Европа е налице значително несъответствие между търсените и предлаганите умения на пазара на труда. „Еразъм+“ ще бъде средство за преодоляване на това несъответствие, като по линия на програмата ще се предоставят възможности за образование, обучение, придобиване на професионален опит и доброволческа дейност в чужбина.

Ще бъдат повишени качеството и адекватността на системите за образование и обучение и дейностите за младежта в Европа, както и на организациите в тази сфера. Това ще стане чрез предоставянето на подкрепа за усъвършенстването на методите на преподаване и обучение, разработването на нови учебни програми и професионалното развитие на работещите в системата на образованието и работещите с младежта, включително чрез сътрудничество между сферите на образованието и труда.

В предвидения за периода 2014—2020 г. бюджет от 14,7 милиарда евро са взети предвид прогнозите за инфлацията, като размерът му представлява увеличение от 40 % спрямо сегашното ниво на финансиране. Очаква се да бъдат отпуснати допълнителни средства за мобилност във висшето образование и изграждане на капацитет по отношение на държави извън ЕС. Преговорите за тези допълнителни бюджетни средства ще приключат през 2014 г.

Следващи стъпки

Организациите, които проявяват интерес, се приканват да се запознаят с ръководството за програмата, за да научат повече за различните възможности за финансиране. Те се приканват също така да подават своите заявления (в повечето случаи онлайн) до компетентната национална агенция в съответната страна или до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура.

За повече информация:

Ръководство за програма „Еразъм+“ и покана за представяне на предложения

„Еразъм+“ във Facebook

Присъединете се към дискусията в Twitter #ErasmusPlus

Уебсайт на Комисар Василиу

Следете съобщенията на Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar