Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 16 december 2013

Eurobarometern: Hälften av européerna är nöjda med sina järnvägar, men mer behöver göras för att förbättra tjänsteutbudet

Enligt en Eurobarometerundersökning som offentliggörs i dag är 58 % av européerna nöjda med järnvägstjänsterna i sitt land. Men jämförelsevis få européer tar tåget. I vissa länder är antalet användare som anser att det är alltför komplicerat att köpa biljetter oroväckande stort. Och omkring 19 % av européerna undviker tågresor på grund av tillgänglighetsproblem. Personer med nedsatt rörlighet klagade framför allt på att tågvagnar och plattformar är svårtillgängliga och på bristande information om tillgänglighet när de planerar sin resa.

– Endast en fjärdedel av resenärerna i EU tar tåget regelbundet. Det räcker inte. Vi måste göra tågresandet mer attraktivt, och denna undersökning visar tydligt var åtgärder måste sättas in, säger Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor. Det är till exempel oacceptabelt att det är så komplicerat att köpa tågbiljetter i vissa länder. Att välja att resa med tåg måste gå lika snabbt och enkelt som att få ut bilen ur garaget.

Den representativa undersökningen som omfattade 26 000 européer gjordes för att se om tågresenärer i EU är nöjda med de inhemska järnvägstjänsterna, själva tågen, järnvägsstationerna och tillgängligheten för personer med nedsatt rörlighet. Undersökningen är en uppföljning av en liknande undersökning som genomfördes 2011 (se http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_326_en.pdf).

Resultaten av undersökningen bekräftar att mer måste göras för att göra järnvägarna till ett kundvänligt transportsätt. I januari 2012 lade kommissionen fram det fjärde järnvägspaketet med långtgående förslag om att öppna den inhemska persontrafiken på järnväg för konkurrens.

Biljetter och information

Tillfredsställelsen när det gäller möjligheterna att lätt köpa biljetter har inte förbättrats sedan 2011, och ligger på nivån 78 %. I Österrike och Grekland är kunderna visserligen betydligt nöjdare (en ökning med 14 respektive 10 procentenheter), men däremot har missnöjet ökat på ett oroväckande sätt i Italien, Danmark och Slovenien (mer än 10 procentenheter i alla tre länderna).

Tillfredsställelsen när det gäller tillhandahållandet av information under tågresor, särskilt vid förseningar, är fortsatt otillräcklig (mindre än 50 %). Allra nöjdast är man i Storbritannien (70 %), Finland och Irland (68 % respektive 62 %). Den största andelen missnöjda finns i Frankrike (47 %) och Tyskland (42 %).

Det fjärde järnvägspaketet innehåller förslag som ska möjliggöra gemensam information och integrerade biljettsystem.

Tillförlitlighet

Nöjdast när det gäller punktlighet och tillförlitlighet är man i Irland, Lettland, Österrike och Storbritannien (över 73 %). Missnöjet är störst i Italien (44 %), Tyskland (42 %), Polen (40 %) och Frankrike (39 %).

Att turtätheten anses tillfredsställande är viktigt för att locka resenärer — tiden är en avgörande faktor som påverkar konsumenternas resbeslut. Totalt sett är 59 % av européerna nöjda med turtätheten. Italien och Central- och Sydösteuropa har de lägsta andelarna nöjda tågresenärer.

Förslagen i det fjärde järnvägspaketet om att stärka infrastrukturförvaltarna skulle, om de blir verklighet, förbättra förvaltningen av järnvägsnätet och öka tillförlitligheten.

Inom ramen för EU:s nya infrastrukturpolitik investerar EU 26 miljarder euro i ekonomiskt stöd för alleuropeiska transportprojekt, särskilt för järnvägar och för att bygga gränsöverskridande förbindelselänkar som saknas, lösa problemet med flaskhalsar och göra nätverket smartare.

Tillgänglighet

Endast 37 % av européerna är nöjda med järnvägsstationernas allmänna tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet. Mest nöjda är tågresenärerna i Storbritannien (61 %), Irland (56 %) och Frankrike (52 %). Mindre nöjda än genomsnittet är resenärerna i Tyskland, Sverige, Italien och Östeuropa.

Endast 46 % är nöjda med plattformars tillgänglighet (40 % för tågvagnar), och ännu färre med information före resan om tillgänglighet (39 %) eller assistans för personer med nedsatt rörlighet (37 %). Andelarna är ännu mindre när de tillfrågade själva berörs direkt (43 % var nöjda med plattformars tillgänglighet och 37 % med tågvagnars tillgänglighet).

Frågor om tillgänglighet är viktiga för att förbättra järnvägens andel av transporterna, särskilt mot bakgrund av Europas åldrande befolkning. 34 % av de tillfrågade som aldrig tar tåget uppgav minst ett tillgänglighetsproblem som ett av skälen till att de inte åker tåg. Detta kan innebära att möjligheten att resa med tåg ligger utom räckhåll för omkring 19 % av EU:s befolkning på grund av tillgänglighetsproblem.

Hantering av klagomål:

Tillfredsställelsen med hanteringen av klagomål har ökat med imponerande elva procentenheter sedan 2011 — det första tecknet på att förordningen om passagerares rättigheter börjar få effekt.1 I fyra medlemsländer (Frankrike, Lettland, Finland och Spanien) har kundtillfredsställelsen till och med ökat med mer än 20 procentenheter.

Nuvarande användning av tåg i EU

Endast 35 % av européerna anlitar intercitytåg flera gånger per år, trots att 83 % bor på bara 30 minuters avstånd från en järnvägsstation.

32 % av européerna reser aldrig med intercitytåg.

53 % av européerna åker inte pendeltåg överhuvudtaget, trots att 31 % bor på bara 10 minuters avstånd från en järnvägsstation. Endast 14 % åker pendeltåg flera gånger i veckan.

Personbilen är fortfarande det dominerande transportsättet i Europa, men mönstret håller på att förändras: genomsnittseuropén reste knappt 9 500 km med bil 2010, vilket är 100 km mindre än 2004.

Läs mer här:

Hela resultatet av Eurobarometerundersökningen om kundtillfredsställelsen hos tågresenärer http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#382a

Järnvägstransporter på kommissionens webbplats

Tågpassagerares rättigheter på kommissionens webbplats

Informationskampanj om passagerarnas rättigheter

Följ vice ordförande Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Förordning 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.


Side Bar