Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 16. decembra 2013

Eurobarometer: Polovica Európanov je so železnicami spokojná, treba však vynaložiť väčšie úsilie na zlepšenie ponuky služieb

Podľa prieskumu Eurobarometer, ktorý bol dnes uverejnený, 58 % Európanov je spokojných so železničnými službami vo svojej krajine. Vlaky však využíva pomerne málo Európanov. V niektorých krajinách je znepokojivo veľa ľudí, ktorí si myslia, že je príliš komplikované kúpiť si cestovný lístok. A približne 19 % Európanov nevyužíva vlak pre nedostatočnú dostupnosť. Osoby so zníženou pohyblivosťou sa sťažovali najmä na zlú dostupnosť železničných vozňov a nástupíšť a nedostatok informácií o dostupnosti pri plánovaní svojej cesty.

Podpredseda Komisie Siim Kallas zodpovedný za dopravu vyhlásil: „Pravidelne využíva vlak len štvrtina cestujúcich v EÚ.“ To nestačí. Musíme zatraktívniť železničnú dopravu a táto štúdia nám jasne ukázala, kde je potrebné prijať opatrenia. Napríklad je neprijateľné, aby bola kúpa cestovných lístkov v niektorých krajinách tak komplikovaná. Rozhodnúť sa ísť vlakom by malo byť tak rýchle a ľahké ako vybrať auto z garáže.

Cieľom reprezentatívneho prieskumu medzi 26 000 Európanmi bolo zistiť spokojnosť cestujúcich EÚ s vnútroštátnymi železničnými službami vrátane spokojnosti so samotnými vlakmi, železničnými stanicami a dostupnosťou pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Nadväzuje na podobný prieskum uskutočnený v roku 2011 (k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_326_en.pdf).

Výsledky prieskumu potvrdzujú, že treba vynaložiť väčšie úsilie, aby sa pre zákazníka stali železnice prijateľnejším spôsobom dopravy. V januári 2012 Komisia predložila štvrtý železničný balík s ďalekosiahlymi návrhmi s cieľom otvoriť služby vnútroštátnej osobnej dopravy hospodárskej súťaži.

Lístky a informácie

Celková miera spokojnosti, pokiaľ ide o jednoduchosť kúpy lístka, sa od roku 2011 nezlepšila (78 % spokojnosť). V Rakúsku (nárast 14 percentuálnych bodov) a v Grécku (10 percentuálnych bodov) však došlo k značnému zlepšeniu a v Taliansku, Dánsku a Slovinsku (vo všetkých prípadoch o viac ako 10 percentuálnych bodov) naopak k znepokojivému nárastu nespokojnosti.

Spokojnosť s poskytovaním informácií počas cesty vlakom, najmä v prípade meškania, je naďalej nedostatočná (menej ako 50 % spokojnosť). Najvyššiu mieru spokojnosti zaznamenali Spojené kráľovstvo (70 %), Fínsko (68 %) a Írsko (62 %). Najvyššiu mieru nespokojnosti mali Francúzsko (47 %) a Nemecko (42 %).

Štvrtý železničný balík obsahuje návrhy, ktoré umožňujú vytvoriť spoločné informačné systémy a integrované systémy predaja cestovných lístkov.

Spoľahlivosť

Spokojnosť s presnosťou a spoľahlivosťou je najvyššia v Írsku, Lotyšsku, Rakúsku a Spojenom kráľovstve (nad 73 %). Nespokojnosť je najvyššia v Taliansku (44 %), Nemecku (42 %), Poľsku (40 %) a vo Francúzsku (39 %).

Spokojnosť s frekvenciou premávky vlakov je podstatná z hľadiska prilákania cestujúcich, keďže načasovanie spojov je kľúčovým faktorom pri rozhodovaní zákazníkov o výbere dopravného prostriedku. S frekvenciou premávky vlakov je spokojných spolu 59 % Európanov. Najnižšiu mieru spokojnosti zaznamenali Taliansko a krajiny strednej a juhovýchodnej Európy.

Návrhy nachádzajúce sa v štvrtom železničnom balíku spočívajúce v posilnení správcov infraštruktúry by mali posilniť riadenie železničnej siete a zlepšiť jej spoľahlivosť.

V rámci novej politiky EÚ v oblasti infraštruktúry Európska únia investuje 26 miliárd EUR na financovanie celoeurópskych dopravných projektov. Pôjde najmä o železnice, výstavbu chýbajúcich cezhraničných spojov, odstránenie nepriechodných miest a rozvoj inteligentnejších sietí.

Dostupnosť

Iba 37 % opýtaných Európanov je veľmi spokojných s celkovou dostupnosťou vlakových staníc pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Spokojnosť je najvyššia v Spojenom kráľovstve (61 %), Írsku (56 %) a vo Francúzsku (52 %). Podpriemernú spokojnosť vykázalo Nemecko, Švédsko, Taliansko a krajiny východnej Európy.

Iba 46 % respondentov je spokojných s dostupnosťou nástupíšť (40 % v prípade železničných vozňov) a ešte menej ľudí vyjadrilo spokojnosť s úrovňou informácií o dostupnosti poskytovaných pred cestou (39 %) a s pomocou osobám so zníženou pohyblivosťou (37 %). Spokojnosť sa ďalej znižuje, keď sa určitý problém priamo týka respondentov (43 % spokojnosť s dostupnosťou nástupíšť a 37 % spokojnosť s dostupnosťou vozňov).

Ak chceme zvýšiť podiel železničnej dopravy, je nevyhnutné vyriešiť otázky týkajúce sa dostupnosti, a to najmä v súvislosti so starnutím európskeho obyvateľstva. 34 % respondentov, ktorí nikdy nevyužívajú vlaky, uviedlo ako dôvod svojho nevyužívania minimálne jeden problém súvisiaci s dostupnosťou. Mohlo by to znamenať, že približne 19 % obyvateľov EÚ nevyužíva služby železníc z dôvodu dostupnosti.

Vybavovanie sťažností

Spokojnosť s vybavovaním sťažností sa od roku 2011 zvýšila o úctyhodných 11 percentuálnych bodov, čo predstavuje prvé výsledky vykonávania nariadenia o právach cestujúcich1. V štyroch členských štátoch (Francúzsko, Lotyšsko, Fínsko a Španielsko) sa spokojnosť zvýšila o viac ako 20 percentuálnych bodov.

Súčasné využívanie vlakov v EÚ

Iba 35 % Európanov využíva vlaky Intercity niekoľkokrát za rok alebo častejšie, hoci 83 % obyvateľov býva menej ako 30 minút od vlakovej stanice.

32 % Európanov nikdy nevyužíva vlaky Intercity.

53 % Európanov nikdy nevyužíva prímestské vlaky, hoci 31 % býva menej ako 10 minút od vlakovej stanice. Niekoľkokrát do týždňa využíva prímestské vlaky iba 14 % Európanov.

Automobily naďalej zostávajú dominantným dopravným prostriedkom v Európe, tento trend sa však mení: v roku 2010 cestoval priemerný Európan autom takmer 9 500 km, čo je o 100 km menej ako v roku 2004.

Ďalšie informácie:

Kompletné výsledky prieskumu Eurobarometer o spokojnosti zákazníkov so železnicami: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#382a

Železničná doprava na webovej stránke Komisie

Práva cestujúcich v železničnej preprave na webovej stránke Komisie

Informačná kampaň o právach cestujúcich

Sledujte podpredsedu Kallasa na Twitteri

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Nariadenie 1371/2007 o právach cestujúcich v železničnej preprave.


Side Bar