Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 16. detsember 2013

Eurobaromeetri uuringu kohaselt on pooled eurooplased rahul olemasoleva raudteeühendusega, kuid pakutavate teenuste osas on veel arenguruumi.

Vastavalt täna avaldatud Eurobaromeetri uuringule on 58% eurooplastest rahul oma riigis pakutavate raudteeteenusega, kuid rongiga sõidab siiski suhteliselt väike osa eurooplastest. Mõnes riigis on murettekitavalt suur nende kasutajate arv, kelle arvates on pileti ostmine ülemäära keeruline. Umbes 19 % eurooplastest ei kasuta rongi, sest neil on keeruline rongi peale pääseda. Liikumispuudega isikud osutasid eelkõige vagunite ja perroonide halvale juurdepääsetavusele ning sellele, et reisi kavandades on teave juurdepääsetavuse kohta puudulik.

Transpordivaldkonna eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas sõnas: „Euroopa Liidus sõidab korrapäraselt rongiga vaid neljandik reisijatest. Seda on liiga vähe. Me peame raudteetranspordi atraktiivsemaks muutma ning see uuring näitas meile väga selgelt, millistes valdkondades on vaja meetmeid võtta. Näiteks ei ole vastuvõetav, et mõnes riigis on rongipileti ostmine nii keeruline. Rongi peale minek peaks olema sama kiire ja lihtne kui autoga garaažist välja sõitmine.”

Representatiivses uuringus osales 26 000 eurooplast ning selle eesmärk oli uurida ELi rongireisijate rahulolu riigisiseste raudteeteenustega, sh rongide ja raudteejaamadega, ning piiratud liikumisvõimega isikute rahulolu juurdepääsuvõimalustega. See oli jätk 2011. aastal toimunud sarnasele uuringule (avaldatud aadressil http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_326_en.pdf).

Uuringu tulemused kinnitavad, et raudteetranspordi muutmisel kliendisõbralikuks transpordiliigiks on veel palju ära teha. 2012. aasta jaanuaris esitas komisjon 4. raudteepaketi, milles tehti kaugeleulatuva mõjuga ettepanek avada riigisisesed reisijate raudteeteenused konkurentsile.

Piletid ja teave

Alates 2011. aastast ei ole rahulolu piletite ostmise lihtsuse üle üldises plaanis muutunud (78% on rahul), kuid olukord on märkimisväärselt paranenud Austrias ja Kreekas (vastavalt 14 ja 10 protsendipunkti võrra). Samas on murettekitav, et Itaalias, Taanis ja Sloveenias on rahulolematus suurenenud enam kui 10 protsendipunkti võrra.

Rahulolu rongi teekonna jooksul antava teabega, eelkõige hilinemise korral, on jätkuvalt ebapiisav (alla 50%). Kõige suurem oli rahulolu Ühendkuningriigis (70%), Soomes (68%) ja Iirimaal (62%). Kõige rahulolematumad olid reisijad Prantsusmaal (47%) ja Saksamaal (42%).

Neljas raudteepakett sisaldas ettepanekuid, mille eesmärk on luua ühine teavitus- ja integreeritud piletimüügisüsteem.

Usaldusväärsus

Rahulolu raudteetranspordi täpsuse ja usaldusväärsusega on suurim Iirimaal, Lätis, Austrias ja Ühendkuningriigis (üle 73%). Rahulolematus oli suurim Itaalias (44%), Saksamaal (42%), Poolas (40%) ja Prantsusmaal (39%).

Kõige rohkem mõjutab reisijate arvu rahulolu rongide liikumissagedusega — ajastatus on reisijate tarbimisotsuste puhul kriitiline tegur. 59 % eurooplastest on üldiselt rahul rongide liikumissagedusega. Kõige väiksem on rahulolu Itaalias ning Kesk- ja Kagu-Euroopas.

Neljanda raudteepaketi ettepanekud taristuettevõtjate toetamiseks aitaksid tõhustada raudteevõrgu haldamist ning parandada usaldusväärsust.

ELi uue taristupoliitika raames on kavas anda üleeuroopalistele transpordiprojektidele 26 miljardit eurot rahalist toetust, eelkõige raudteede ehitamiseks, et luua puuduvad piiriülesed ühenduslülid, kõrvaldada kitsaskohad ja optimeerida raudteevõrku.

Juurdepääsetavus

Ainult 37 % eurooplastest väidab, et on rahul jaamade üldise juurdepääsetavusega liikumispuudega isikute jaoks. Rahulolu oli suurim Ühendkuningriigis (61%), Iirimaal (56%) ja Prantsusmaal (52%). Keskmisest madalam oli rahulolu Saksamaal, Rootsis, Itaalias ning Ida-Euroopas.

Ainult 46% reisijatest on rahul juurdepääsuga ooteplatvormidele ja 40% juurdepääsuga vagunitele. Veelgi väiksem oli rahulolu enne reisi antava teabega juurdepääsetavuse kohta (39%) või piiratud liikumisvõimega isikute abistamisteenuse kohta (37%). Protsent on veelgi madalam, kui vastajad on ise otseselt probleemiga seotud (43% on rahul juurdepääsuga perroonidele ja 37% juurdepääsuga vagunitele).

Võttes arvesse Euroopa elanikkonna vananemist, on juurdepääsu parandamine olulise tähtsusega, kui soovitakse suurendada raudteetranspordi osatähtsust. 34 % vastanuist nimetas põhjusena, miks nad ei kasuta kunagi rongi, vähemalt ühte eespool kirjeldatud juurdepääsetavuse probleemi. See võib tähendada, et umbes 19% ELi elanikkonnast ei saa raudteetransporti kasutada, sest juurdepääs sellele on raskendatud.

Kaebuste käsitlemine

Alates 2011. aastast on rahulolu kaebuste käsitlemisega muljetavaldavalt paranenud (11 protsendipunkti), mis on reisijate õigusi käsitleva määruse1 rakendamise esmane mõju. Neljas liikmesriigis (Prantsusmaa, Läti, Soome ja Hispaania) on rahulolu paranenud koguni rohkem kui 20 protsendipunkti võrra.

Rongide kasutamise praegune olukord ELis

  • Mitu korda aastas kasutab linnadevahelisi ronge ainult 35% eurooplastest, kuigi 83% neist kulub rongijaama minekuks vaid 30 minutit.

  • 32% eurooplastest ei ole kunagi sõitnud linnadevahelise rongiga.

  • 53% eurooplastest ei kasuta linnalähironge, kuigi 31% neist elab jaamast 10 minuti kaugusel. Ainult 14% elanikest kasutab linnalähironge mitu korda nädalas.

  • Auto on endiselt enimkasutatav transpordivahend, kuid muutused on tulekul. Keskmine eurooplane läbis 2010. aastal autoga ligikaudu 9 500 km, seda on 100 km vähem kui 2004. aastal.

Lisateave:

Eurobaromeetri uuringu täielikud tulemused raudteeteenuste tarbija rahulolu kohta: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#382a

Raudteetransporti kajastav teave Euroopa Komisjoni veebisaidil

Rongireisijate õigused Euroopa Komisjoni veebisaidil

Reisija õiguste teavituskampaania

Jälgige asepresident Kallast Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Määrus (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta.


Side Bar