Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2013

Ευρωβαρόμετρο: οι μισοί Ευρωπαίοι είναι ικανοποιημένοι από τους σιδηροδρόμους στη χώρα τους, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα για να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα, το 58% των Ευρωπαίων είναι ικανοποιημένοι από τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες στη χώρα τους. Ωστόσο, συγκριτικά, λίγοι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το τρένο. Σε ορισμένες χώρες, ο αριθμός των χρηστών που θεωρούν εξαιρετικά περίπλοκη την αγορά εισιτηρίων είναι ανησυχητικά υψηλός. Επίσης, το 19% των Ευρωπαίων δεν χρησιμοποιούν το τρένο εξαιτίας προβλημάτων προσβασιμότητας. Ειδικότερα, άτομα με μειωμένη κινητικότητα εξέφρασαν παράπονα για την κακή προσβασιμότητα των συρμών και πλατφορμών, καθώς και για την έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με την προσβασιμότητα όταν προγραμματίζουν το ταξίδι τους.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Μεταφορών κ. Σιμ Κάλας, δήλωσε: «Μόνον το ένα τέταρτο των ταξιδιωτών στην ΕΕ χρησιμοποιούν το τρένο σε τακτική βάση. Το ποσοστό αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να κάνουμε τα ταξίδια με τρένο πιο ελκυστικά, και η μελέτη αυτή μας έδειξε με μεγάλη σαφήνεια πού χρειάζεται να λάβουμε μέτρα. Για παράδειγμα, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι σε μερικές χώρες είναι τόσο περίπλοκη η αγορά εισιτηρίων τρένου. Πρέπει να μπορούμε να αποφασίζουμε να ταξιδέψουμε με τρένο εξίσου εύκολα και γρήγορα, όπως όταν βγάζουμε το αυτοκίνητό μας από το γκαράζ.»

Η αντιπροσωπευτική έρευνα στην οποία συμμετείχαν 26.000 Ευρωπαίοι πραγματοποιήθηκε για να καταγράψει τον βαθμό ικανοποίησης των επιβατών στην ΕΕ από τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες της χώρας τους, συμπεριλαμβανομένων των τρένων, των σιδηροδρομικών σταθμών και της ευκολίας πρόσβασης ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Η έρευνα αυτή αποτελεί συνέχεια παρόμοιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2011 (διαθέσιμη στη διεύθυνση

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_326_en.pdf).

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε να γίνουν οι σιδηρόδρομοι ένα φιλικότερο μέσο μεταφοράς. Τον Ιανουαρίου του 2012, η Επιτροπή κατέθεσε την 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους με εκτενείς προτάσεις για το άνοιγμα των εσωτερικών επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών στον ανταγωνισμό.

Εισιτήρια και ενημέρωση

Το γενικότερο επίπεδο ικανοποίησης όσον αφορά την ευκολία αγοράς εισιτηρίων δεν βελτιώθηκε από το 2011 (παραμένει στο 78 %). Ωστόσο αυξήθηκε σημαντικά το επίπεδο ικανοποίησης στην Αυστρία και την Ελλάδα (κατά 14 και 10 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα), ενώ αυξήθηκε ανησυχητικά το επίπεδο δυσαρέσκειας στην Ιταλία, τη Δανία και τη Σλοβενία (και στις τρεις χώρες πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες).

Ο βαθμός ικανοποίησης σχετικά με την παροχή πληροφοριών κατά τη διάρκεια των σιδηροδρομικών ταξιδιών, ιδίως σε περίπτωση καθυστερήσεων, παραμένει χαμηλός (κάτω από 50 %). Τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης σημειώνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο (70 %), τη Φινλανδία και την Ιρλανδία (68% και 62% αντίστοιχα). Τα υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας σημειώνονται στη Γαλλία (47 %) και τη Γερμανία (42 %).

Η 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους περιλαμβάνει προτάσεις για τη δημιουργία κοινού συστήματος πληροφόρησης και ενοποιημένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων.

Αξιοπιστία

Ο βαθμός ικανοποίησης όσον αφορά τη χρονική ακρίβεια και την αξιοπιστία είναι μεγαλύτερος στην Ιρλανδία, τη Λετονία, την Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο (πάνω από 73 %). Ο βαθμός δυσαρέσκειας είναι υψηλότερος στην Ιταλία (44 %), τη Γερμανία (42 %), την Πολωνία (40 %) και τη Γαλλία (39 %).

Η ικανοποίηση από τη συχνότητα των τρένων είναι καθοριστικής σημασίας για την προσέλκυση ταξιδιωτών – η χρονική ακρίβεια των δρομολογίων είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή μεταφορικού μέσων. Συνολικά, το 59 % των Ευρωπαίων είναι ικανοποιημένοι με τη συχνότητα των τρένων. Στην Ιταλία και την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη σημειώνονται τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης.

Οι προτάσεις της 4ης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους όσον αφορά την ενίσχυση των διαχειριστών υποδομής θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη διαχείριση του σιδηροδρομικού δικτύου καθώς και τον βαθμό αξιοπιστίας.

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της ΕΕ για τις υποδομές, η ΕΕ επενδύει 26 δισ. ευρώ στη χρηματοδότηση πανευρωπαϊκών έργων μεταφορών, ιδίως σιδηροδρομικών μεταφορών, ώστε να κατασκευαστούν οι διασυνοριακές συνδέσεις που λείπουν, να εξαλειφθούν τα σημεία συμφόρησης και να γίνει εξυπνότερο το δίκτυο.

Προσβασιμότητα

Μόνο το 37 % των Ευρωπαίων είναι ικανοποιημένοι όσον αφορά τη γενικότερη δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα στους σταθμούς. Ο βαθμός ικανοποίησης είναι υψηλότερος στο Ηνωμένο Βασίλειο (61 %), την Ιρλανδία (56 %) και τη Γαλλία (52 %). Ποσοστά ικανοποίησης χαμηλότερα του μέσου όρου σημειώνονται στη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ιταλία και την Ανατολική Ευρώπη.

Μόνο το 46 % είναι ευχαριστημένοι με την προσβασιμότητα των πλατφορμών (40 % με την προσβασιμότητα των συρμών), και ακόμη λιγότεροι με την πληροφόρηση των επιβατών πριν από την αναχώρηση για θέματα προσβασιμότητας (39 %) ή τη βοήθεια σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα (37 %). Τα ποσοστά είναι ακόμη χαμηλότερα όταν οι ερωτήσεις αφορούν άμεσα τους ερωτηθέντες (ποσοστό ικανοποίησης 43 % όσον αφορά την προσβασιμότητα των πλατφορμών και 37 % την προσβασιμότητα των συρμών).

Τα θέματα πρόσβασης είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση του μεριδίου των σιδηροδρόμων στο σύνολο των μέσων μεταφοράς, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της γήρανσης του πληθυσμού της Ευρώπης. Το 34 % των ερωτηθέντων που δεν χρησιμοποιούν ποτέ τρένο ανέφεραν τουλάχιστον ένα πρόβλημα προσβασιμότητας ως λόγο για τον οποίο δεν χρησιμοποιούν το τρένο. Αυτό σημαίνει ότι οι σιδηρόδρομοι δεν χρησιμοποιούνται από το 19 % περίπου του πληθυσμού της ΕΕ εξαιτίας προβλημάτων προσβασιμότητας.

Διεκπεραίωση παραπόνων

Ο βαθμός ικανοποίησης από τον τρόπο διεκπεραίωσης των παραπόνων σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες από το 2011 – αντικατοπτρίζοντας τις πρώτες θετικές επιδράσεις της εφαρμογής του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών1. Σε 4 κράτη μέλη (Γαλλία, Λετονία, Φινλανδία και Ισπανία), ο βαθμός ικανοποίησης αυξήθηκε πάνω από 20%.

Η χρήση των τρένων στην ΕΕ σήμερα

Μόνον το 35 % των Ευρωπαίων χρησιμοποιούν υπεραστικά τρένα πολλές φορές τον χρόνο, παρότι το 83 % κατοικούν σε απόσταση 30 λεπτών από σιδηροδρομικό σταθμό.

Το 32 % των Ευρωπαίων δεν χρησιμοποιούν ποτέ υπεραστικά τρένα.

Το 53 % των Ευρωπαίων δεν χρησιμοποιούν ποτέ προαστιακά τρένα, μολονότι το 31 % κατοικούν σε απόσταση 10 λεπτών από σιδηροδρομικό σταθμό. Μόνο το 14 % χρησιμοποιεί προαστιακά τρένα αρκετές φορές την εβδομάδα.

Το αυτοκίνητο εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο μέσο μεταφοράς στην Ευρώπη, αλλά η εικόνα αλλάζει: Ο μέσος Ευρωπαίος διήνυσε 9.500χλμ με αυτοκίνητο το 2010 – 100 χλμ λιγότερα από το 2004.

Περισσότερα:

Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την ικανοποίηση των επιβατών σιδηροδρόμων:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#382a

Οι σιδηροδρομικές μεταφορές στον ιστότοπο της Επιτροπής,

Τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρόμων στον ιστότοπο της Επιτροπής

Ενημερωτική εκστρατεία για τα δικαιώματα των επιβατών

Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Κάλας στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Κανονισμός 1371/2007 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με τρένο


Side Bar