Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 16. prosince 2013

Eurobarometr: polovina občanů v Evropě vyjádřila svou spokojenost se železnicí, avšak pro zlepšení nabídky služeb je zapotřebí učinit ještě více

Podle průzkumu Eurobarometr, který byl dnes zveřejněn, vyjadřuje 58 % obyvatel v Evropě svou spokojenost s nabídkou železničních služeb ve své zemi. Vlaky však využívá v Evropě relativně málo obyvatel. V některých zemích je znepokojivě vysoký podíl osob, pro něž je nákup jízdenky příliš komplikovanou záležitostí. Přibližně 19 % obyvatel v Evropě nevyužívá vlak pro jeho problematickou dostupnost. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace si zejména stěžovaly na špatné podmínky dostupnosti vlakových vozů a nástupišť a nedostatek informací o dostupnosti, s nímž se potýkají při plánování svých cest.

Místopředseda Komise Siim Kallas, příslušný pro dopravu, uvedl: „Pravidelně využívá vlak pouze čtvrtina cestujících v EU. To však nestačí. Je třeba, abychom zvýšili atraktivnost cestování po železnici, a tato studie pak velice jasně ukázala na oblasti, v nichž je třeba podniknout příslušné kroky. Je například nepřípustné, aby bylo pořizování jízdenek na vlak v některých zemích tak složité. Rozhodování o tom, jestli pojedu vlakem, by mělo být stejně snadné a rychlé, jako když se rozhodneme vyrazit na cestu svým vlastním vozem.“

Cílem reprezentativního průzkumu uskutečněného mezi 26 000 dotázanými v Evropě bylo zjistit, jak jsou cestující spokojeni s vnitrostátními železničními službami, včetně vlakových souprav, stanic a dostupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Tento průzkum navázal na obdobnou anketu z roku 2011 (k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_326_en.pdf).

Výsledky průzkumu potvrzují, že k tomu, aby byla železnice oblíbenějším dopravním prostředkem, je zapotřebí uskutečnit další kroky. Komise předložila v lednu 2012 čtvrtý železniční balíček, jehož zásadní návrhy mají zvýšit hospodářskou soutěž v oblasti vnitrostátní osobní železniční přepravy.

Jízdenky a informace

Celková míra spokojenosti s tím, jak jednoduše si lze pořídit jízdenku na vlak, se od roku 2011 sice nezlepšila (78% spokojenost), avšak k výraznému zlepšení situace došlo v Rakousku (nárůst o 14 %) a v Řecku (nárůst o 10 %). Ke znepokojivému zhoršení stavu však došlo v Itálii, Dánsku a ve Slovinsku (ve všech těchto zemích došlo k poklesu o více než 10 %).

Spokojenost s poskytováním informací v průběhu jízdy vlaku, zejména v případech zpoždění, byla i nadále nedostatečná (méně než 50% spokojenost). Nejlépe vycházelo z hodnocení spokojenosti v tomto ohledu Spojené království (70 %), Finsko (68 %) a Irsko (62 %). Nejhůře pak dopadla Francie (47 %) a Německo (42 %).

Čtvrtý železniční balíček obsahuje návrhy, které umožní vytvořit společné informační systémy a integrované systémy prodeje jízdenek.

Spolehlivost

Spokojenost s přesností a spolehlivostí je nejvyšší v Irsku, Lotyšsku, Rakousku a ve Spojeném království (překračuje 73 %). Nejvíce nespokojených je v Itálii (44 %), Německu (42 %), Polsku (40 %) a ve Francii (39 %).

Spokojenost s četností vlakových spojů je zásadním faktorem, který přináší železnici její potenciální zákazníky. Vhodné načasování spojů je pak zcela klíčové pro rozhodování spotřebitelů o tom, jakého dopravního prostředku využijí. Celkem je s četností spojů spokojeno 59 % respondentů. Nejhůře se v tomto ohledu umístila Itálie a země střední a jihovýchodní Evropy.

Návrhy čtvrtého železničního balíčku, které spočívají v posílení pozice správců infrastruktury, by měly zlepšit řízení železniční sítě a její spolehlivost.

V rámci nového programu EU na podporu infrastruktury poskytne EU investice ve výši 26 miliard EUR ve prospěch financování celoevropských dopravních projektů. Tyto prostředky budou věnovány zejména železnici, výstavbě chybějících přeshraničních spojů, odstraňování neprůchodných míst a rozvoji inteligentnějších sítí.

Dostupnost

Pouze 37 % dotázaných uvedlo, že jsou spokojeni s celkovou dostupností vlakových stanic pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Nejvyšší míra spokojenosti byla zaznamenána ve Spojeném království (61 %), Irsku (56 %) a ve Francii (52 %). Podprůměrných výsledků dosáhlo Německo, Švédsko, Itálie a země východní Evropy.

Pouze 46 % dotazovaných vyjádřilo svou spokojenost s dostupností nástupišť (40 % u dostupnosti vlakových vozů) a ještě méně respondentů bylo spokojeno s úrovní informací o dostupnosti poskytovaných před vlastní jízdou (39 %) či o pomoci osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (37 %). Míra spokojenosti dále klesá, týká-li se daný problém přímo dotazovaných osob (43% spokojenost s dostupností nástupišť a 37% spokojenost s dostupností vlakových vozů).

Má-li se zvýšit podíl železniční přepravy, je zapotřebí tyto problémy související s dostupností vyřešit, a to zejména s ohledem na stárnutí obyvatel v Evropě. 34 % z dotazovaných, kteří nikdy vlakem necestovali, uvedlo mezi důvody, proč nevyužívají vlak, minimálně jeden problém související s dostupností. To může být interpretováno tak, že železnice kvůli problémům souvisejícím s dostupností neoslovuje 19 % obyvatel v Evropě.

Vyřizování stížností

Od roku 2011 narostla spokojenost s vyřizováním stížností o celých 11 %. To svědčí o tom, že uplatňování nařízení o právech cestujících v železniční přepravě1 přináší první výsledky. Ve čtyřech členských státech (Francie, Lotyšsko, Finsko a Španělsko) se dokonce spokojenost zvýšila o více než 20 %.

Stávající využívání vlaků v EU

Pouze 35 % obyvatel v Evropě využívá vlaky Intercity několikrát za rok či častěji, i když 83 % obyvatel může dosáhnout vlakové stanice do 30 minut po odchodu ze svého bydliště.

32 % obyvatel v Evropě vlaky Intercity nevyužívá vůbec nikdy.

53 % obyvatel v Evropě nevyužívá vůbec příměstské vlaky, i když 31 % obyvatel žije ve vzdálenosti do 10 minut od vlakové stanice. Příměstské vlaky využívá několikrát týdně pouze 14 %.

Převažujícím dopravním prostředkem v Evropě i nadále zůstávají osobní automobily, avšak tento trend se mění: v roce 2010 urazil průměrný občan Evropy autem téměř 9500 km, což je o 100 km méně oproti roku 2004.

Další informace:

Kompletní výsledky průzkumu Eurobarometr zaměřeného na spokojenost zákazníků se železnicí: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#382a

Železniční přeprava na internetových stránkách Komise

Práva osob cestujících po železnici na internetových stránkách Komise

Informační kampaň o právech cestujících

Aktuality místopředsedy Kallase na Twitteru

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Nařízení (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.


Side Bar