Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. decembra 2013

Pokyny k žiadostiam o finančný príspevok z programu Tvorivá Európa sú už verejne dostupné: na rok 2014 je k dispozícii 170 miliónov eur

Organizácie z oblasti kultúry a tvorivej činnosti, ktoré chcú v roku 2014 požiadať o finančný príspevok z programu Tvorivá Európa – nového programu Európskej únie pre odvetvia kultúry a tvorivej činnosti – môžu od dnešného dňa pripravovať svoje žiadosti o grant. Prvé podrobnosti o možnostiach financovania („výzvy na predloženie žiadostí“) nájdu tu. S prípravou ich žiadostí im pomôže príručka k novému programu Tvorivá Európa, ktorá obsahuje veľké množstvo informácií o procese financovania. V rámci prvých výziev na predloženie žiadostí na rok 2014 sú k dispozícii finančné prostriedky vo výške takmer 170 miliónov eur. Žiadosť o grant nemôžu priamo podávať jednotlivci, môžu sa však spojiť s príslušnými organizáciami napr. kultúrnymi združeniami, festivalmi, kinami, filmovými distribučnými spoločnosťami atď., ktoré o grant požiadajú, prípadne sa obrátiť na informačnú kanceláriu programu Tvorivá Európa.

V priebehu nasledujúcich siedmich rokov budú z programu Tvorivá Európa poskytnuté finančné príspevky na financovanie nadnárodných projektov, ktoré umožnia 250 000 umelcom a profesionálom z oblasti kultúry osloviť nové publikum v zahraničí. Program zároveň ponúkne silné investičné stimuly zamerané na európsky filmový priemysel a podporí 2 000 kín a stovky filmov. Autori a vydavatelia budú môcť využiť podporu na preklad svojich diel, pričom budeme aj naďalej finančne podporovať európske hlavné mestá kultúry a mnohé ďalšie iniciatívy,“ uviedla v tejto súvislosti Androulla Vassiliou, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Program Tvorivá Európa s celkovým rozpočtom 1,46 miliárd eur1 na nasledujúcich sedem rokov, t. j. o 9 % viac ako v súčasnosti, bude podporovať umelcov, profesionálov z oblasti kultúry, kultúrne organizácie činné v oblastiach ako divadelné umenie, výtvarné umenie, vydavateľská činnosť, film, televízia, hudba, videohry, interdisciplinárne umenie a kultúrne dedičstvo, aby mohli preniknúť do iných krajín a zároveň rozvíjať svoje kvalifikácie, ktoré sú potrebné v digitálnom veku. Zvýšením viditeľnosti európskych kultúrnych diel v iných krajinách sa zároveň podporí kultúrna a jazyková rozmanitosť.

Okrem podprogramov Kultúra a MEDIA bude súčasťou programu Tvorivá Európa aj vetva presahujúca hranice jednotlivých kultúrnych odvetví zameraná na podporu politickej spolupráce, prierezových opatrení, ako aj na nový nástroj finančnej záruky, ktorý umožní malým a stredným podnikom z oblasti kultúry a tvorivej činnosti získať bankové pôžičky až do výšky 750 miliónov eur. Tento nástroj bude k dispozícii od júna 2016.

Súvislosti

Odhaduje sa, že program Tvorivá Európa umožní:

  • 250 000 umelcom a profesionálom z oblasti kultúry a ich dielam získať finančnú podporu, a tým osloviť nové publikum za hranicami svojej krajiny,

  • viac ako 800 európskym filmom získať podporu na distribúciu, a tým ich predstaviť európskemu i svetovému publiku,

  • najmenej 2 000 európskym kinám získať finančnú podporu s cieľom zabezpečiť, aby aspoň 50 % premietaných filmov bolo európskych,

  • viac ako 4 500 knihám a iným literárnym dielam získať finančnú podporu na preklad, a tým umožniť čitateľom prečítať si ich vo svojom materinskom jazyku,

  • tisíckam kultúrnych a audiovizuálnych organizácií a profesionálov z tejto oblasti využiť možnosti odbornej prípravy zameranej na získavanie nových kvalifikácií a na posilnenie svojich schopností pracovať na medzinárodnej úrovni.

Z programu Tvorivá Európa budú podporované aj Európske hlavné mestá kultúry, značka Európske dedičstvo, Dni európskeho dedičstva, ako aj 5 cien v kultúrnej a audiovizuálnej oblasti.

V rámci nového programu, ktorým sa nahrádzajú programy MEDIA, MEDIA Mundus a kultúrne programy, bude rozdelených 56 % jeho rozpočtu na podporu filmového a audiovizuálneho odvetvia a 31 % na kultúru.

Európske odvetvia kultúry a tvorivej činnosti predstavujú približne 4,5 % HDP Európy a zamestnávajú asi 3,8 % pracovnej sily EÚ (8,5 milióna ľudí).

Ďalšie informácie

Creative Europe video

Príručka k programu Tvorivá Európa

Európska komisia

Webová stránka Androully Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,46 miliardy eur po zohľadnení odhadovanej inflácie. Táto suma predstavuje 1,3 miliardy eur vo fixných cenách v roku 2011.


Side Bar