Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 11 grudnia 2013 r.

Przewodnik do programu „Kreatywna Europa opublikowany: w 2014 r. do dyspozycji będzie 170 mln euro

Organizacje z branży kulturalnej i kreatywnej pragnące ubiegać się w 2014 r. o środki z nowego unijnego programu wsparcia „Kreatywna Europa przeznaczonego dla sektora kultury i sektora kreatywnego mogą już dziś przygotowywać swoje wnioski o dotacje. Pierwsze informacje na temat możliwości pozyskania finansowania („zaproszenia do składania wniosków”) znajdują się tutaj. W przygotowywaniu wniosków pomocny będzie nowy przewodnik do programu „Kreatywna Europa, który zawiera wiele informacji na temat procesu finansowania. W pierwszej rundzie dystrybucji środków w ramach tego programu w roku 2014 do dyspozycji będzie blisko 170 mln euro. Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dotacje bezpośrednio: powinny zwrócić się do organizacji z branży kulturalnej i kreatywnej, takich jak stowarzyszenia kulturalne, festiwale, teatry, dystrybutorzy filmów itp., które mają prawo do składania wniosków, lub do swojego krajowego biura programu „Kreatywna Europa.

„Projekty transnarodowe, które w ciągu najbliższych siedmiu lat zostaną sfinansowane w ramach programu »Kreatywna Europa«, pozwolą 250 tysiącom artystów i pracowników sektora kultury na dotarcie do nowej publiczności za granicą. W ramach programu będziemy również intensywnie inwestować w europejski przemysł filmowy, wspierając łącznie 2 000 kin i setki filmów. Autorzy i wydawcy będą mogli otrzymać wsparcie na tłumaczenia literackie, kontynuowane będzie również finansowanie ważnych inicjatyw, takich jak »Europejskie Stolice Kultury«, powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Program „Kreatywna Europa, który w ciągu najbliższych siedmiu lat będzie dysponował łącznym budżetem w wysokości 1,46 mld euro1, co stanowi kwotę o 9% większą niż dotychczas, będzie wspierać artystów, osoby zawodowo związane z kulturą i organizacje kulturalne w takich dziedzinach, jak sztuki widowiskowe, sztuki piękne, publikacje, film, telewizja, muzyka, gry wideo, sztuki interdyscyplinarne i dziedzictwo kulturowe, co umożliwi im prowadzenie działalności w innych krajach i rozwijanie umiejętności potrzebnych w epoce cyfrowej. Dzięki zwiększeniu widoczności europejskich dzieł kultury w innych krajach przyczyni się to również do promowania różnorodności kulturowej i językowej.

Oprócz podprogramów Kultura i MEDIA program „Kreatywna Europa będzie obejmował również komponent międzysektorowy, z którego finansowane będą działania na rzecz współpracy politycznej, działania przekrojowe i nowy instrument gwarancji finansowych, który umożliwi małym i średnim przedsiębiorstwom z sektora kultury i sektora kreatywnego dostęp do pożyczek bankowych w kwocie do 750 mln euro. Instrument ten będzie funkcjonował od czerwca 2016 r.

Kontekst

Szacuje się, że program „Kreatywna Europa umożliwi:

  • 250 tysiącom artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą oraz ich dziełom otrzymanie środków finansowych w celu zdobycia nowej publiczności poza granicami swoich państw;

  • ponad ośmiuset europejskim filmom otrzymanie wsparcia w zakresie dystrybucji, dzięki czemu możliwe będzie zaprezentowanie ich publiczności w całej Europie i na świecie;

  • co najmniej 2 tysiącom europejskich kin skorzystanie ze wsparcia na rzecz europejskiej sieci kin, które pozwoli im zagwarantować, aby min. 50% wyświetlanych w nich filmów było filmami europejskimi;

  • uzyskanie wsparcia na potrzeby tłumaczenia ponad 4,5 tys. książek i innych dzieł literackich, dzięki czemu czytelnicy będą mieli do nich dostęp w języku ojczystym;

  • tysiącom organizacji i osób zawodowo działających i pracujących w sektorze kultury i sektorze audiowizualnym skorzystanie ze szkoleń w celu zdobycia nowych umiejętności i lepszego przygotowania się do pracy na poziomie międzynarodowym.

Ze środków programu „Kreatywna Europa finansowane będą również inicjatywy „Europejskie Stolice Kultury, „Znak Dziedzictwa Europejskiego, „Europejskie Dni Dziedzictwa oraz 5 nagród w dziedzinie kultury i działalności audiowizualnej.

Ten nowy program zastąpi programy MEDIA, MEDIA Mundus i Kultura. ‎‎56% jego budżetu zostanie przeznaczone na wsparcie kinematografii i sektora audiowizualnego, zaś 31% na wspieranie kultury.

Europejski sektor kultury i sektor kreatywny wytwarzają do 4,5% europejskiego PKB i stanowią zatrudnienie dla około 3,8% siły roboczej w UE (8,5 mln osób).

Dodatkowe informacje

Creative Europe video

Przewodnik do programu „Kreatywna Europa”

Komisja Europejska

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Kwota ta wynosi 1,46 mld euro przy uwzględnieniu szacowanej inflacji. Odpowiada to 1,3 mld euro w cenach „stałych” z 2011 r.


Side Bar