Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 december 2013

Kommissionär Maria Damanaki välkomnar det slutliga antagandet av den nya gemensamma fiskeripolitiken

Maria Damanaki, kommissionär med ansvar för fiske och havsfrågor, välkomnar resultatet av dagens slutliga omröstning i Europaparlamentet, som gav stöd förden nya, reformerade gemensamma fiskeripolitiken (GFP) för EU, osm hon initierade ijuli 2011. Resultatet av Europaparlamentets omröstning innebär att den gemensamma fiskeripolitiken har antagits officiellt och nu kommer att tillämpas på EU:s vatten från och med den 1 januari 2014.

Den nya gemensamma fiskeripolitiken ska hjälpa kustsamhällena i hela Europa genom att skapa förutsättningar för en ekonomiskt livskraftig och hållbar fiskeflotta i EU. Den ska också bidra till en hållbar resursförvaltning samtidigt som man optimerar yrkesfiskarnas fångster. För att stödja detta dubbla mål ska det slösaktiga bruket att kasta fångst överbord gradvis fasas ut, med tydliga skyldigheter och tidsfrister som gör det möjligt för yrkesfiskarna att anpassa sig. Främjande av hållbart vattenbruk är också en del av den nya politiken.

– Resultatet av dagens omröstning innebär att vi nu har en politik som kommer att förändra vårt fiske radikalt och bereda vägen för en hållbar framtid för våra yrkesfiskare och våra naturtillgångar. Jag är mycket tacksam gentemot både Europaparlamentet och rådet för deras engagemang, framsynthet och allmänna stöd till kommissionens förslag, som gör att vi nu på kort sikt kan återgå till ett hållbart fiske och göra slut på slöseriet. Den nya fiskeripolitiken är en drivfjäder för det som EU behöver mest i dag: förnyad sysselsättning och tillväxt i våra kustsamhällen, sade kommissionär Maria Damanaki.

Den reformerade gemensamma fiskeripolitiken garanterar samma principer och normer för ekologisk hållbarhet när EU:s yrkesfiskare fiskar i utländska vatten, och innebär att EU kommer att fortsätta att verka för ett hållbart fiske i sina internationella avtal. Den ändrade styrningen och de mer regionala initiativ som kommer att göra det möjligt för intressenter och medlemsländer att själva bestämma många detaljer i den dagliga förvaltningen av fiskeriverksamheten visar hur långtgående denna reform är.

Dagens omröstning är resultatet av en lång process som inleddes med ett omfattande offentligt samråd, varefter kommissionen under 2011 lade fram ett ambitiöst reformpaket. Tidigare i år förde delegationer från kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet konstruktiva förhandlingar som ledde till att en politisk överenskommelse uppnåddes i maj. I oktober stödde ministerrådet enhälligt avtalet, och vid dagens plenarmöte gav även Europaparlamentet sitt stöd efter omröstning.

Bakgrund

Det övergripande målet med den reformerade gemensamma fiskeripolitiken är att få ett slut på överfisket och att göra fisket ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Reformen syftar till att skapa förutsättningar för en bättre framtid för fisk och fiskare, liksom för den marina miljön som de är beroende av. Den syftar till återföra fiskeriverksamheten till hållbara nivåer, med bättre användning av kunskap och vetenskapliga rön. Den syftar också till att stödja hållbar tillväxt inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna, skapa arbetstillfällen i kustområden och i slutändan försörja EU-medborgarna med hälsosam fisk på ett hållbart sätt. Reformen bidrar till Europa 2020-strategin genom att hjälpa branschen att utveckla slagtåliga prestanda och främja sammanhållningen i kustregionerna.

Under 1970-talet började EU vidta fiskeriåtgärder för att ge strukturstöd och skapa en gemensam fiskmarknad. Fiskeripolitiken har ändrats ett flertal gånger sedan dess, och den senaste reformen gjordes 2002.

Ytterligare information

Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_sv.htm

MEMO/13/1125


Side Bar