Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. decembra 2013

Komisárka Damanakiová víta konečné prijatie reformy spoločnej rybárskej politiky

Maria Damanakiová, európska komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo, uvítala dnešné záverečné hlasovanie, v ktorom Európsky parlament podporil novú, reformovanú spoločnú rybársku politiku (SRP) pre EÚ, ktorú iniciovala v júli 2011. Týmto hlasovaním bola reforma SRP oficiálne prijatá a od 1. januára 2014 sa bude uplatňovať vo všetkých vodách Európskej únie.

Nová SRP sa usiluje o podporu pobrežných komunít v celej Európe tým, že vytvára podmienky pre ekonomicky životaschopnú a udržateľnú rybársku flotilu EÚ. Jej cieľom je tiež zabezpečiť udržateľné riadenie zdrojov a súčasne maximalizovať úlovky rybárov. S cieľom podporiť tento dvojitý cieľ sa postupne ukončí prax nehospodárneho odhadzovania úlovkov. Na tento účel sa stanovia jasné povinnosti a lehoty umožňujúce rybárom adaptáciu na nové pravidlá. Súčasťou novej politiky je takisto podpora udržateľnej akvakultúry.

Komisárka Damanakiová sa vyjadrila: „Vďaka dnešnému hlasovaniu Európskeho parlamentu teraz máme k dispozícii politiku, ktorá radikálne zmení náš rybolov a vytvorí podmienky pre udržateľnú budúcnosť našich rybárov a rybolovných zdrojov. Som veľmi povďačná Parlamentu a Rade za ich angažovanosť, víziu a celkovú podporu návrhov Komisie. Vďaka tomu teraz môžeme v krátkom čase obnoviť udržateľný rybolov a ukončiť nehospodárne praktiky. Nová SRP je hybnou silou najpálčivejšej potreby dnešnej Európy: obnovy rastu a vytvárania pracovných miest v našich pobrežných komunitách.“

Reformou SRP sa zabezpečí, že pre rybárov z EÚ, ktorí lovia v zahraničných vodách, budú platiť rovnaké zásady a normy udržateľnosti a že EÚ bude vo svojich medzinárodných dohodách naďalej presadzovať udržateľnosť. Príkladom toho, o akú rozsiahlu reformu ide, je zmena správy a regionalizácie iniciatív, na základe ktorých môžu zúčastnené strany a členské štáty sami rozhodovať o množstve detailov každodennej správy rybolovnej činnosti.

Dnešným hlasovaním sa završuje zdĺhavý proces, ktorý sa začal rozsiahlou verejnou konzultáciou, v nadväznosti na ktorú Komisia v roku 2011 predložila balík ambicióznych reformných návrhov. Začiatkom tohto roku viedli delegácie Komisie, Rady ministrov a Parlamentu konštruktívne rokovania, ktoré v máji viedli k uzatvoreniu politickej dohody. V októbri dohodu jednomyseľne podporila Rada ministrov a na dnešnom plenárnom zasadnutí sa za ňu v záverečnom hlasovaní vyslovil aj Parlament.

Súvislosti

Hlavným cieľom reformy spoločnej rybárskej politiky je ukončiť nadmerný rybolov a zabezpečiť udržateľnosť rybolovu z environmentálneho, hospodárskeho a sociálneho hľadiska. Cieľom reformy je vytvoriť podmienky pre lepšiu budúcnosť pre ryby a rybolov, ako aj pre morské prostredie, od ktorého závisia. Cieľom politiky je návrat k udržateľným úrovniam rybolovu pri lepšom využití poznatkov a vedeckých odporúčaní. Jej cieľom je podporiť udržateľný rast v odvetví rybolovu a akvakultúry, vytvoriť pracovné príležitosti v pobrežných oblastiach a napokon občanom EÚ poskytnúť zdravé a udržateľné dodávky rýb. Reforma tým, že smeruje k stabilnej hospodárskej výkonnosti odvetvia a posilnenej súdržnosti v pobrežných regiónoch, prispieva k plneniu stratégie Európa 2020.

Európske spoločenstvo spustilo prvé opatrenia v oblasti rybárstva v roku 1970 s cieľom zabezpečiť štrukturálnu podporu a spoločný trh s rybami. Odvtedy sa uskutočnilo niekoľko zmien, pričom posledná významná reforma sa udiala v roku 2002.

Ďalšie informácie

Internetová stránka o reforme SRP:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_sk.htm

MEMO/13/1125

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar