Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10.12.2013

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistus hyväksyttiin Euroopan parlamentissa

EU:n kalastus- ja meriasioiden komissaari Maria Damanaki iloitsi tänään Euroopan parlamentin hyväksyttyä lopullisessa äänestyksessä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistuksen, jonka hän pani vireille heinäkuussa 2011. Nyt yhteistä kalastuspolitiikkaa voidaan alkaa soveltaa uudessa muodossaan EU:n vesialueilla 1. tammikuuta 2014 alkaen.

Uudella yhteisellä kalastuspolitiikalla pyritään tukemaan rannikkoalueita eri puolilla Eurooppaa luomalla edellytykset taloudellisesti kannattavalle ja kestävälle EU:n kalastuslaivastolle. Sillä pyritään myös varmistamaan kalavarojen kestävä hoito ja samalla maksimoimaan pyydettävät saaliit. Näiden kahden tavoitteen tukemiseksi saaliiden tuhlaileva poisheittäminen lopetetaan asteittain asettamalla selkeät velvoitteet ja määräajat, joihin kalastajat voivat mukautua. Myös kestävän vesiviljelyn edistäminen on osa tätä uutta politiikkaa.

Komissaari Maria Damanakin mukaan "Euroopan parlamentin tämänpäiväisen äänestystuloksen ansiosta meillä on nyt käytössämme politiikka, joka muuttaa radikaalilla tavalla EU:n kalastusta ja luo pohjaa kalastajiemme ja kalavarojemme kestävälle tulevaisuudelle. Olen hyvin kiitollinen sekä Euroopan parlamentille että neuvostolle sitoutumisesta, visioista ja kaikkinaisesta tuesta komission ehdotuksille, minkä ansiosta voimme nyt palata kestävään kalastukseen lyhyellä aikavälillä ja lopettaa tuhlailevat käytännöt. Uusi kalastuspolitiikka on vauhdittaja, jota Eurooppa tarvitsee tällä hetkellä: sen avulla luodaan kasvua ja työpaikkoja rannikkoalueillamme".

Uudistetulla yhteisellä kalastuspolitiikalla varmistetaan, että samoja periaatteita ja kestävyyttä koskevia vaatimuksia sovelletaan, kun EU:n kalastajat harjoittavat toimintaansa EU:n ulkopuolisilla vesillä. Politiikalla myös varmistetaan, että EU pyrkii jatkossakin sisällyttämään kestävyysperiaatteen kansainvälisiin sopimuksiinsa. Uudistuksen kattavuus käy hyvin ilmi siitä, että hallinnoinnissa ja alueellisissa aloitteissa toteutettujen muutosten avulla sidosryhmät ja jäsenvaltiot voivat nyt päättää itse kalastustoiminnan päivittäisen hallinnoimisen monista yksityiskohdista.

Tämänpäiväistä äänestystä edelsi pitkä prosessi, joka aloitettiin laajalla julkisella kuulemisella, jonka jälkeen komissio esitteli kunnianhimoisen uudistuspaketin vuonna 2011. Aiemmin tänä vuonna komission valtuuskunnat, neuvosto ja Euroopan parlamentti kävivät rakentavia neuvotteluja, joissa saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys toukokuussa. Neuvosto tuki yksimielisesti yhteisymmärrystä lokakuussa ennen kuin Euroopan parlamentti äänesti asiasta lopullisesti tämänpäiväisessä täysistunnossa.

Tausta

Uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan yleistavoitteena on liikakalastuksen lopettaminen ja ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi kalastus. Uudistuksella pyritään luomaan edellytykset kalakantojen ja kalastuksen sekä niiden perustana olevan meriympäristön paremmalle tulevaisuudelle. Politiikan tavoitteena on saada kalastus kestävälle tasolle hyödyntäen paremmin tietoa ja tieteellistä neuvontaa. Sen tavoitteena on niin ikään tukea kalastus- ja vesiviljelyalojen kestävää kasvua, luoda työpaikkoja rannikkoalueilla ja viime kädessä tarjota eurooppalaisille terveellisiä ja kestävällä pohjalla olevia kalatuotteita. Uudistuksella edistetään Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti elinkeinojen vahvaa talouskehitystä ja rannikkoalueiden koheesiota.

Euroopan yhteisö toteutti ensimmäiset kalastuspoliittiset toimenpiteet vuonna 1970 tavoitteenaan antaa rakennetukea ja luoda kalastuksen yhteismarkkinat. Sen jälkeen kalastuspolitiikkaa on muutettu useita kertoja, ja viimeisin uudistus toteutettiin vuonna 2002.

Lisätietoja

Yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta käsittelevä verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_en.htm

MEMO/13/1125

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar